Aranysárkány fejléc kép
 
ILLÉSSY GYÖRGY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Debrecen, 1862. december 12.
 
  Tisztelt Szerkesztő úr!  
  Én a „Koszoru”-ra 1
[törölt]
« 4 »
3
Beszúrás
előfizetöt
 [!]
[sic!]
szereztem. Az előfizetett (részben még kinn levő) 84
oftot
Szerkesztői feloldás: osztrákforintot
még e hó folytán a Kisfaludytársaság
 [!]
[sic!]
nehány évdijával együtt elküldöm önnek. Nem azért említem ezt, mintha valami érdemet akarnék érette magamnak tulajdonitni, hanem mert jól esik, mielött önhez egy kér
[törölt]
« d »
éssel fordulnék, ezzel koczogtatnom be.  
  És most szabad legyen egy kérést önhez intéznem. A szerkesztésem alatti „Hortobágy”-nak a jövő évi folyamban lendületet kivánva adni, a kiadó egylet felhatalmazott, hogy még azon esetben is dijazzak (bizonyos határig) ha az előfizetők száma eleinte nem szaporodnék. Azon kéréssel fordulok tehát
tek.
Szerkesztői feloldás: tekintetes
Uraságodhoz, mint a ki az irodalmi körülményeinket kétségkivül a legjobban ismeri, sziveskedjék a „Hortobágy” számára egy vagy két beszélyt szerezni.
n
Jegyzet
sziveskedjék a „Hortobágy” számára egy vagy két beszélyt szerezni
– Nem maradt fenn
AJ
Arany János
válaszadására vonatkozó dokumentum, a gyakorlat azonban nem igazolta a javaslat elfogadását. 1863 februárjában a helyi kötődésű szerzők (
Kadarcsy
Komlóssy Imre
,
Oláh Károly
Oláh Károly
) mellett
Szász Károly
Szász Károly
Nándor-Fehérvár c., öt énekes hőskölteményéből közöl mutatványt a lap, Csatakép címmel. A lapban Thaly Kálmánnak és több ízben Losonczy Lászlónak is jelent meg költeménye.
Óhajtanám hogy egyik-egyik ne terjedne többre egy közép nagyságu, garmod
n
Jegyzet
garmod
 [!]
[sic!]
– helyesen garmond; a Ko-ban is használt betűtípusok egyike
 [!]
[sic!]
betüjü ivnél, s ne lenne drágább öt aranynál (aranyban), – de szükség esetében a körülményekhez képest ohajtásomtól részben eltérni hajlandó vagyok. – A
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
müveknél a belbecset tartom leginkább szem előtt és a humornak előnyt adnék. – Ha a fentebb elmondottaknak körülbelöl megfelel egy
[szerkesztői feloldás]
a margón besz.
mü kéznél volna, felkérem önt, hogy azt nekem ha máskép nem: postautánvétellel azonnal utnak inditni kegyeskedjék; ha készen nem volna található: az év végeig várhatok. –  
  Egyszersmind felkérem önt magát, hogy a „Hortobágy” számára egy saját müvét
n
Jegyzet
egy saját müvét
AJ
Arany János
nem küldött munkát a Hortobágyba.
átengedni sziveskedjék, s viszonzásul ajánlkozom négy költeményt (saját müvemet vagy debreczeniekét)
n
Jegyzet
ajánlkozom négy költeményt (saját müvemet vagy debreczeniekét) vagy egy és fél nyomott ivnyi prózát adni
– Az együttműködés részleteiről nincs információ; csak 1864-ben jelent meg
Illéssy
Illéssy György
fordítása a Ko-ban (vesd össze az 1842. sz. levelet).
vagy egy
és fél
Beszúrás
nyomott ivnyi prózát adni, még pedig közölhetőt, mely feltétel meghatározását egészen önre biznám.  
  Bocsásson meg ön hogy ily kérésekkel, vagy csak e sorok elolvastatásával is terhelem, de kötelességem a „Hortobágy” érdekében részemröl legalább is annyit tenni, (vagy kisérleni) a mennyit azon lelkes lakostársaim tettek, kik e lapot – a nélkül, hogy magoknak a legkisebb befolyást igénylenék – a szinügyegyletnek biztositották.  
  Arra is kérem önt, hogy januártól kezdve egy cserepéldánynyal megtiszteljen; ha lapom erre késöbb érdemetlennek mutatkoznék: akármikor meg lehet e viszonyt szüntetni.  
  Alkalmatlankodásomért még egyszer bocsánatot és becses válaszát mielöbbre kérve, mély tisztelettel vagyok  
  szerkesztő.  
 
Debreczen
Debrecen
ben. 1862 12/XII  
 

Megjegyzések:

Arany László hagyatékából ( AkÉrt 1899. 597.)