Aranysárkány fejléc kép
 
CSAPLÁR BENEDEK – ARANY JÁNOSNAK Szeged 1862. XII 15.  
  Igen tisztelt Igazgató Ur!  
  Mult hó 20 án kelt böcsös levelében kifejezött bizalmá
[törölt]
« t »
n
Beszúrás
ak lehetöleg
 [!]
[sic!]
megfelelni igyeközvén egyelőre valami kis praeludiumfélével köszöntök be.
n
Jegyzet
kis praeludiumfélével köszöntök be
– praeludium: bevezetés, előjáték (lat.). Ennek nincs nyoma a Ko-ban, ahol
Árpádfi G.
Csaplár Benedek
álnéven főcikk jelent meg A szellemi fásultság címmel. ( 1864. I. 6–7. sz. 1864. febr. 7. 121–125., febr. 14. 145–149.)
Ez csak ollyan félénk bekoptatás;
 [!]
[sic!]
mert még nem tudom, milly hangon szólhatni ez uj organumban. Nem szeretnék izgágáskodni: de mivel annyi féle bántja lelkemet – nem magán sérelem –; üdvösnek tartom egyik másik kényes bibét koronkint megérinteni
[törölt]
« , »
a nélkül
,
Beszúrás
hogy a „Koszorú” virágaiban kárt tenni akarnék. Multkori levelem
n
Jegyzet
Multkori levelem
1862. okt. 30-i levele (1514. sz. levél)
s ime dolgozatkám mutatják szellemirányzatomat. Erkölcsi érzelmeink megóvására, társodalmi
 [!]
[sic!]
hiányaink javitására, fonákságaink kiegyengetésére érzek leginkább vonzalmat. – Reménylem
T.
Szerkesztői feloldás: Tisztelt
Kegyed ez irányt javalja. Rajta leszek, hogy az illendöség korlátain kivül ne sikamoljék a buzgalom. – Miután holmit a társodalmi ügyekröl még közlendöttem: majd vagy könyvbirálat
[törölt]
« i »
vagy egyéb hasznos eszme tárgyalása, vagy holmi forditmány lesz további küldeményem.  
  Szeretném azonban előbb a
p
Beszúrás
ár évtized óta gyüjtögetött tájszótári adathalmazt összerostálni; nehogy elkéssem beküldésével a netán már kiadandó II ik kötettől.
n
Jegyzet
nehogy elkéssem beküldésével a már kiadandó IIik kötettől
– A Magyar népköltési gyűjtemény új folyamának első két kötete csak 1872-ben jelent meg (az elsőt
Gyulai Pál
Gyulai Pál
és
Arany László
Arany László
, a másodikat a hódmezvásárhelyi Török Károly rendezte sajtó alá). Az I. kötet bevezetése szól az előkészületekről: „A Kisfaludy-társaság 1861-ben elhatározta
[szerkesztői feloldás]
a KTJegyz szerint már az 1860. okt. 25-i ülés határozata szerint, hogy a „hazafiakat népdalok, mondák és közmondások gyüjtésére fogja fölszólitani”; a felhívás elkészítésével
Gyulai Pál
Gyulai Pál
t bízták meg, aki ezt a Társaság 1863. ápr. 28-i ülésén olvasta fel; ott el is fogadták. MTAK Kt Ms 5767. a
], hogy magyar népköltési gyüjteményének uj folyamát inditja meg és szerkesztésével megbizta az inditványozó tagot,
Gyulai Pál
Gyulai Pál
t. Felszólitás bocsátatott szét a hirlapokban, mely a népköltészet barátjait gyüjtésre buzditotta s némely, a gyüjtöktől eddig elhanyagolt műfajok iránti fogékonyságot igyekezett felkölteni. Számos gyüjtemény érkezett a társasághoz s már 1864-ben kiadható lett volna egy kötet, de kiadó nem találkozott, a társaság pedig csekély pénzereje miatt a kiadás költségeit nem fedezhette.” (Gyulai–Arany 1872.)
Arany László
Arany László
1867-től lett társszerkesztő.
 
  Ide mellékelek egy copfos költeményt, melly
et
Beszúrás
ha tán nem látszanék nagyon bárgyunak,
T.
Szerkesztői feloldás: Tisztelt
Kegyed jóváhagyása nyomán kérnék a „Részvét könyvében” kiadás végett
n
Jegyzet
a „Részvét könyvében” kiadás végett
– Az ismeretlen című költemény sem a Részvét könyvében, sem a Ko-ban nem jelent meg.
T.
Szerkesztői feloldás: Tisztelt
Gyulai Pál
Gyulai Pál
urnak kezéhöz juttatni,
 [!]
[sic!]
Vagy ha már oda késön
 [!]
[sic!]
jön
T.
Szerkesztői feloldás: Tisztelt
Kd rendelközése alá vetem. – Egyébiránt nem szándékom a költészet terén alkalmatlankodni. Ez a betegség unalmai közt szülemlött. Csak úgy különös bizalomnál fogva nyujtom át. Ha nem jó: érje érdemlett sorsa. – Végül ortographiámat
stb.
Beszúrás
illetőleg; subordinálom véleményemet in accidentalibus átalán;
n
Jegyzet
subordinálom véleményemet in accidentalibus átalán
– alávetem véleményemet kisebb dolgokban (lat.)
csak in essentialibus t.i. elvbeli tekintetben kérek némi kimélést.  
  Most a financia dolgában számolok:  
  A Koszorúra előfizettek 6 ftjával ½ é
[törölt]
« l »
v
Beszúrás
re 12en = 72 ft. Ehhöz bátorkodom csatolni a Részvét könyvére csupán részemröl küldhetö
 [!]
[sic!]
1 előfizetést = 4 fto t
[szerkesztői feloldás]
.
 
  Ha még netán siker
[törölt]
« ü »
ű
Beszúrás
lne szerezni elöfizetöket,
 [!]
[sic!]
megkisértem a szerencsét. Bocsánat ezen compendiosus
n
Jegyzet
compendiosus
– kivonatos (lat.)
eljárásomért. Ugy tudom, hogy
Gyulai P.
Gyulai Pál
úr nem éppen ritka
t. Kdnél
Szerkesztői feloldás: tisztelt Kegyednél
. Szabad legyen tehát a hozzászólót is ide csatolni.
n
Jegyzet
a hozzászólót is ide csatolni
– a Részvét könyve előfizetésére vonatkozó küldeményt
Tehát az
id
Beszúrás
e mellékelt összeg 72 + 4 = 76  
  Fogadja
T.
Szerkesztői feloldás: Tisztelt
Kegyed valódi tiszteletem kifejezését! Isten áldása velünk  
  igaz tisztelöje  
 
CsaplárBenedeksk
Szerkesztői feloldás: Csaplár Benedek sk
 
  NB. az
Árpádfi G.
Csaplár Benedek
név mellett maradhatni  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 593.) Válasz
Arany János
Arany János
1862. nov. 20-án kelt levelére (1566.)