Aranysárkány fejléc kép
 
HANVAY ZOLTÁN – ARANY JÁNOSNAK Hanva 23/XII 862.  
  Különösen tisztelt Kedves Bátyám!  
  Reménylem, visza emlékezve
 [!]
[sic!]
azon számomra örökre felejthetetlen perczekre, melyeket – bár még mint gyermek – szerencsés valék kedves Bátyám kedves körében itt Hanván tölthetni; nem meltóztatik
 [!]
[sic!]
ezen bizalmas megszólitást rosz néven venni, s talán nem fogja kedves Bátyám magát megsértve érezni. A mi ezen pár soraimmali alkalmatlankodásra felbátoritott; az részint azon körülmény; hogy ezen igen is csekély őszeget,
 [!]
[sic!]
mint a „Koszorúra” való elöfizetést
 [!]
[sic!]
felküldjem; részint pedig az, hogy a minap
n. t.
Szerkesztői feloldás: nagy tiszteletű
Tompa Mihály
Tompa Mihály
Úrtól hallám, hogy
László
Arany László
talán veszedelmesen is beteg, s minthogy azólta semmit sem hallék – sem fogja talán rosz néven venni; ha egy gyermekkori ismerőse
n
Jegyzet
egy gyermekkori ismerőse
Hanvay
Hanvay Zoltán
mint
Tompa
Tompa Mihály
ismerőse, majd jó barátja találkozhatott a Hanván járó Arany-családdal és kötött velük – főleg
Arany László
Arany László
val – barátságot.
érdeklödik sorsa által. Az öszeg
 [!]
[sic!]
mit küldeni szerencsém van édes kevés – s azon sok beszéddel ösze hasonlitva,
 [!]
[sic!]
mit csak ezért is tevék – úgy szólván semmi. Más szerencsésbek megelőzének a gyüjtésben; de másrészröl a hol ez nem történt is, és sok helyen, a hol az ember épen nem remélte vólna – az irodalom iránt naponta nyilvánúló nagyobb nagyobb közöny, sikertelenné tevé a kisérleteket. – Szomorú tapasztalás, kivált egy élte elején levő embernek, midön látja, hogy
[törölt]
« n »
m
Beszúrás
inden izlés és tapintat nélkül a nagy tömeg oly válalatokat
 [!]
[sic!]
karol, melyek legfeljebb ephemer
n
Jegyzet
ephemer
– átmeneti (lat.)
becsűek; olyanoknál pedig – mikkel czél van öszekötve,
 [!]
[sic!]
s hol még egy solid név is biztositja őket, hogy értékes és képző olvasmányokat nyerendnek, egészen hidegen marad. – Szabadjon minden dicsekedés nélkül kimondanom, hogy nem az ügy iránti buzgalom hijány
 [!]
[sic!]
tette részemről oly sikertelenné az eredményt; hanem épen a fentebb emlitett közöny, mely hogy egyedül – bár fájdalom – csak minálunk nyilatkozzék szivembl kivánom!  
  Midön alkalmatlankodásomért bocsánatot kérnék; Ő nagyságaiknak kézcsókomat jelentené
[törölt]
« n »
m
Beszúrás
, Szüleim részéről pedig a leg őszintébb
 [!]
[sic!]
tiszteletet; engedje meg kedves Bátyám, hogy azon szinte nagyra becsülést, s mély tiszteletet nyilvánithassam, mellyel vagyok s maradok
n
Jegyzet
vagyok s maradok
AJ
Arany János
a Ko 1. számának Nyílt levelezésében üzen
Hanvay
Hanvay Zoltán
nak: „Jól esett a szives megemlékezés. Fogadja üdvözletünket, kedves családjával együtt.” ( 1863. I. 1. sz. 1863. jan. 3. 24.)
 
  Kedves Bátyámnak  
  alázatos szolgája  
 
HanvayZoltán
Szerkesztői feloldás: Hanvay Zoltán
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 597.) Hanvay Zoltán (1840–?): Hanvay Károlynak,
Tompa
Tompa Mihály
egyházi főgondnokának fia; később sporttal, turisztikával és kutyatenyésztéssel kapcsolatos cikkeket írt.