Aranysárkány fejléc kép
 
HALMÁGYI SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár, december 28án 1862.  
  Igen tisztelt szerkesztő ur!  
  Mind dec. 21 mind pedig dec. 24-ről kelt becses levelét vettem. Méltóztassék megnyugodva lenni aziránt, hogy a novella végit mielöbb
 [!]
[sic!]
felküldöm, ugy, hogy fenakadásról
 [!]
[sic!]
szó se lehet. Azonnal munkához fogok. Az egészet bevégezhetném 48 óra alatt.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
De én inkább szeretem lassan és lehetőleg nyomatékosan irni. A felküldött négy fejezet, ugy gondolom, csak ellát négy számot, mert nem kicsiny fejezetek, s az én kéziratom meglehetősen ereszt. Igy hát nem lesz tán baj, ha a befejező részt pár nappal később küldöm fel, mint azt tán némely „genialis” iró tenné, a ki sok sulyt fektet arra, hogy egy mű lassan avagy egy pillanat alatt teremtetik elő.  
  A „Koszoru” első számát nem ártana Erdélybe többeknek
m
Beszúrás
egküldeni, olyaknak is, a kik tán nem fizettek elő. Sok esetet tudok rá, hogy ily módon küldött mutatványlapba beleszerettek s aztán megrendelték. Csak néhány elöfizetőt nyerve is még ez uton, szintén nyereség még pedig anyagi és szellemi egyszerre, mert én meg vagyok győzödve, hogy a „Koszoru” azon szépirodalmi lap lesz, a melynek születését rég várom. Csak arra kell vigyázni az Erdélybe küldendő példányoknál, hogy a czimzéseknél hiba ne essék, mert fájdalom! itt még mindig uralkodik az az átkos epidemia,
n
Jegyzet
epidemia
– járvány (lat.)
a mit rangkorságnak
 [!]
[sic!]
neveznek s egy szerkesztőnek se tanácslom, hogy erdélyi előfizetit „méltóságos”-on alol
 [!]
[sic!]
titulálja. Báró Orbán Balázs
n
Jegyzet
Báró Orbán Balázs
– (1830–1890): földrajzi és néprajzi munkák szerzője. Fő mvei: Utazás Keleten (1861), A Székelyföld leírása I–VI. (1868–1873). 1887-től az Akadémia levelező tagja.
néhány nap óta nálam levén szállva, reggeli kommadizálás
n
Jegyzet
kommadizálás
– ismeretlen kifejezés: társalgás jelentésben. Esetleg kommentizál: kommentál ( Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár VII. 72.)
közben még kalkulalánk
 [!]
[sic!]
egy névsort, melyet tán sikerrel lehetne felhasználni. Ez az általam küldöttel együtt meglehetősen m
a
Beszúrás
gába foglalja azon egyének nevét, a kiket a magyar irodalom inkább érdekel, vagy legalább feltehető, hogy érdekel. Vannak azonban még többen is Erdélyben, a kik nemzeti miveltségünk köréhez tartoznak s én remélem, hogy a „Koszoru”-nak Erdélyből mind több elöfizetője lesz. De a lap mellett meg kellene küldeni azt a darab papirost is, melybe az elöfizetőnek csak nevét kell irnia, s azt bepecsételvén, küldheti, miután kivül rávan
 [!]
[sic!]
nyomtatva a czim. Néha oly csekélységért marad el az elfizető.  
  Orbán Balázs, ki még vagy egy hétig itt lesz nálam, tiszteletét üzeni s szintén szándékozik valami dolgozatot küldeni
n
Jegyzet
Orbán Balázs
[szerkesztői feloldás]
szintén szándékozik valami dolgozatot küldeni
Orbán Balázs nevével nem jelent meg dolgozat a Ko-ban.
a „koszoru” számára. Én meg
Gyulai
Gyulai Pál
nak könyörgöm átadni baráti üdvözletemet. Azt ízenem neki, hogy talán én is tudnék valamit adni az általa szerkesztendő „Részvét könyvé”-be;
n
Jegyzet
én is tudnék valamit adni az általa szerkesztendő „Részvét könyvé”-be
Halmágyi Sándor
Halmágyi Sándor
nak nincsen publikációja az első kötetben (1863), az újabb kötet pedig nem készült el.
de nem tudom: Kell-e? mi kell különösen? mikorra kell? s minő feltételek mellett ir az ember neki? Mikor programmját vagy
elöf.
Szerkesztői feloldás: elöf.izetési
felhivását kibocsátotta, én alkalmasint a gyergyói havasokon 7000 lábnyi magasan kalandoztam, s oda bizony nem jutott el egy
elöf.
Szerkesztői feloldás: elöfizetési
iv se. Ennélfogva vagy értesit egy pár sorban; vagy ha nincs már szüksége dolgozatra, nekem irandó levéllel nem vesztegeti drága idejét, s én ezt is válasznak veszem, melyet kőnnyen
 [!]
[sic!]
értelmezhetek.  
  A „Kolozsvári Közlöny” inditja a cserepéldányt, s viszont várja a „Koszoru” cserepéldányát. Nem árt ha e két lap barátságra lép.  
  Boldog uj évet kívánva, telyes
 [!]
[sic!]
tisztelettel vagyok  
  alázatos szolgája  
 
HalmágyiSándor
Szerkesztői feloldás:
Halmágyi Sándor
Halmágyi Sándor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 597.) Válasz
Arany
Arany János
1862. dec. 21-i (1594.) és 24-i (1599.) levelére