Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – IPOLYI ARNOLDNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. december 30.
 
  Tisztelt Hazafi!  
  Ide mellékelten szerencsém van az írókhoz a „Koszorú” ügyében intézett felhivásom egy példányát megküldeni; mely nálam már rég czímezve hever, de úgy pusztán kézbesiteni nem bátorkodtam.  
  Mint abból – s tán a megjelent előfizetés
i
Beszúrás
felhivásból is méltoztatik
 [!]
[sic!]
észrevenni:
A
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: a
Koszoru szépirodalmi, de egyszersmind vegyes tartalmú lap lesz – művelt nagyobb közönség számára. Bizon
y
Beszúrás
nyal az irodalom- s műtörténetnek, a hitregetannak stb. s a mivel
[törölt]
« t »
Kegyed, tisztelt Uram, szakszerűen foglalkozik, vannak a laicus közönségre nézve is érdekes mozzanatai, melyeket a kellő formában élvezettel fogna olvasni. Szabad legyen hát fölkérnem, hogy e téren a „Koszorú” érdekesbitéséhez járulni szíveskedjék.
n
Jegyzet
a Koszorú érdekesbítéséhez járulni szíveskedjék
– „Nem találtuk nyomát annak, hogy
Ipolyi
Ipolyi Arnold
– a szerkesztő kérésének eleget téve – dolgozott volna a Koszorúba.” ( Scheiber 1968. 194.)
 
  Azon reményben, hogy kérésem meghallgattatik, bátor leszek a Koszorú egy példányát megindítani.  
 
Öszinte
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Őszinte
üdvözlettel  
  tisztelője  
 
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
en, dec. 30. 1862.  
 

Megjegyzések:

(1823–1866): történész, etnográfus, műtörténész; 1863-tól egri kanonok. 1858-tól az Akadémia levelező, 1861-től rendes tagja. Fő műve a Magyar mythologia (
Pest
Budapest
, 1854). E korszakban a PN-ban és a BpSz-ben publikált.