Aranysárkány fejléc kép
 
HALMÁGYI SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár, febr. 2-án 1863  
  Tisztelt Szerkesztő ur!  
  Természetesnek fog talán tetszeni, hogy igen szeretném már tudni: mi sorsa lesz azon iránybeszélyemnek,
n
Jegyzet
iránybeszélyemnek
– Az Elv és előítélet végül nem a Ko-ban, hanem önálló könyv alakban jelent meg (1864); l. az 1862 végi levélváltásokat.
a melyet szerkesztő ur még januárban közölni igért, de a mely, imé, februarban is még, a szerkesztői fiokban hever. Valamint tolakodni, ugy követelőzni se akarok beszélyemmel. Egy kis érdekem lett volna abban, hogy még januárban jelenjék meg. Hogy egyebet ne emlitsek, a honorariumot is hamarább kaptam volna, s ez lényeges a con
[törölt]
« f »
t
Beszúrás
ofizetés
n
Jegyzet
contofizetés
– hitelfizetés
napjaiban egy olyan emberre nézve, mint énis,
 [!]
[sic!]
a kinek existentiája alapját nemjövedelmez
 [!]
[sic!]
földbirtok s ez a pennácska képezi, a melyet ritkán és lelkiisméretesen szoktam koptatni. Aztán egy kis fogadásom is volt stb. Elég az, hogy „A nők a tükör elött
n
Jegyzet
A nők a tükör elött
Gyulai
Gyulai Pál
művének pontos címe: Nők a tükör előtt.
czímű beszély, rajz vagy talán inkább finom pasquill
n
Jegyzet
pasquill
– gúnyirat (né.)
még sokáig tarthat, mert az ilyen müvet, a me
[törölt]
« y »
l
Beszúrás
yben nincs fejlemény, épen addig lehet nyujtani, a meddig tetszik, s hátha a
Gyulai
Gyulai Pál
álma „a nőkről” még februárban se éri végét!? Én az ő és a „Koszoru” érdekében ohajtom, hogy inkább marcziusba is menjen át, mintsem képsorozatát befejezze,
n
Jegyzet
mintsem képsorozatát befejezze
Gyulai
Gyulai Pál
nak az 1863. 1. számtól tartó elbeszélése febr. 15-én ért véget ( Ko 1863. I. 1–7. sz., 1863. jan. 4. 7–12., jan. 11. 32–38., jan. 18. 55–60., jan. 25. 78–83., febr. 1. 102–107., febr. 8. 126–131., febr. 15. 149–154.)
a nélkül, hogy oly női jellemet is mutatna fel, a mely nem csak szánalmunkat vagy épen megvetésünket ébreszti fel. Különben nincs joga követelni, hogy képsorozatával valóban „a nőket” photographirozta, s igazolva lesz tán azoknak kikelése, a kik
Gyulai
Gyulai Pál
t aval
 [!]
[sic!]
vádolják, hogy a női jellemet egyoldalu felfogással birálja. Hogyan, hát nincsenek-e magasztos jellemü tisztele
[törölt]
« m »
tr
Beszúrás
eméltó nők is? Az anyai szeretet és önfeláldozás, a honleányi erény és hűség képviseli ismeretlenek volnának-e
Gy.
Szerkesztői feloldás:
Gyulai
Gyulai Pál
elött? Minő társadalmi kör az, melyben tapasztalatait szerezte? stb. E kérdéseket nem csak én intézem
Gyulai
Gyulai Pál
hoz, s ha felhozom, azt teszem azért, mert az nem lehet közömbös elötte. Én nagy erkölcsi érdeket látok abban, hogy midőn a női jellem birálatához, ehez
 [!]
[sic!]
a
Beszúrás
kényes tárgyhoz nyulunk, mindenekfelett méltányosak legyünk, a szigort igazsággal párisitsuk,
 [!]
[sic!]
adjuk meg neki az igazat is, különben nem hallgat reánk. Én a
Gy.
Szerkesztői feloldás:
Gyulai
Gyulai Pál
dolgozatát sok gyönyörrel olvasom, de egyszersmind biráló szemmel is (szabad tán nekem is!?) s kiváncsian várom a befejezést, mert a nő társadalmi szemlélődéseim közben tanulmányaimnak mindig kedvencz tárgya vol
t
Beszúrás
és nekem vannak adataim, hogy „a nők a tükör előtt” nem mind olyanok, mint azok, a kiket eddig
Gy.
Szerkesztői feloldás:
Gyulai
Gyulai Pál
bemutatott rajzában. stb.
 [!]
[sic!]
 
  Bocsánat a reflexiokért. Csak ugy kipottyantak a pennámból. Csupa jóindulat az oka. Előttem soha se érdektelen, hogy mi jelenik meg a szerkesztő ur lapjában, s mire használja
Gyulai
Gyulai Pál
szép talentumát.  
  Csak nehány sort még rövid üzleti stylben!  
  Lesz-e szives a szerkesztő ur beszélyemet közvetlenül a
Gy.
Szerkesztői feloldás:
Gyulai
Gyulai Pál
dolgozata után meginditni lapjában? Ha igen, méltóztassék értesitni. Én rég befejeztem művemet, s vakmerő vagyok hinni, hogy meglehetősen sikerült egy eredeti képet adnom a valódi magyar társadalmi életből, oly eszmekörrel és iránynyal, a mely a műnek magasabb erkölcsi hatást biztosithatna. Mind vártam valami levélbeli vagy nyilt postai értesitést, hogy mihez tartsam magamat, mert ok nélkül nem szeretném még egyszer leirni, s ha iródiákkal másoltatom, az ritkán ir, hogy annál többet kapjon, s én annál többet fizessek a postán.  
  Ellenben, ha dolgozatomra még később kerülne a sor, a mit természetesnek találnék, ha jobb mű és nevesebb szerzőtől állana rendelkezésére, ez esetben könyörgöm: sziveskedjék az ott levő négy fejezetet recommandirozva
n
Jegyzet
recommandirozva
– ajánlottan feladva (lat.)
bérmentetlenül visszaküldeni. Majd aztán egyébbel szolgálok.
n
Jegyzet
Majd aztán egyébbel szolgálok
Halmágyi
Halmágyi Sándor
tól a Ko-ban nem jelent meg aláírt vagy kikövetkeztethető munka.
 
  Igazán megvallva, azon social-politikai érdeknél fogva, a mely engemet e beszély irására ösztönzött, szerettem volna, hogy könyvalakban is megjelenjék. Kisebb formatumban lenne vagy 120 lap talán. Valyon a „Koszoru” nyomtatója nem lenne hajlandó utánnyomatni? Csak azt kivánnám, hogy a honorariumot
a
Beszúrás
Koszoruval közösen egészitsék ki 120 frtra, s nekem mindegy volna, ha a Koszorutól semmit se kapnék is
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
azon esetben, ha a nyomdatulajdonos maga kész volna 120 frtot megfizetni.  
  De ez csak olyan ötlet, s ha nem kivihető:  
  a. vagy kell a novella a
szerk.
Szerkesztői feloldás: szerkesztő
urnak, s közli és én kapom egyszerűen a „Koszoru” programmjában igért honorariumot, a melyet jövőben is megérdemelni óhajtok.  
  b. vagy nincs szüksége a „Koszoru”-nak e novellára, s megkapnám keziratomat,
 [!]
[sic!]
függetlenül rendelkezem felőle.  
  Kissé zavart helyzetem, felperzseltetés falun, s adosság városon, kénytelenitnek siető s elhatározó válaszért esedeznem, annyival inkább mert nem fogadék el egy
Pest
Budapest
ről kinált 1200 frtos állást
n
Jegyzet
nem fogadék el egy
Pest
Budapest
ről kinált 1200 frtos állást
– Talán a PN tehette ezt az ajánlatot, amelynek már volt munkatársa (vagy esetleg az 1863-ban induló Független c. lap).
egy ottani politikai napilap mellett  
  Egész tisztelettel vagyok  
  alázatos szolgája  
 
HalmágyiSándor
Szerkesztői feloldás:
Halmágyi Sándor
Halmágyi Sándor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 597.).