Aranysárkány fejléc kép
 
GREGUSS ÁGOST – ARANY JÁNOSNAK
Pest
Budapest
en, febr. 8dikán 1863.  
 
Országos sérelmek.  
 
  Észben és érzésben gazdag Arany János
  A méltányosságban hogy lehet hiányos?
  Mégis az a panasz, hogy pártos hevében
  Egy
[törölt]
« o »
O
Beszúrás
rszágot
n
Jegyzet
Országot
– Az Ország c. politikai napilapot, amelynek 1862. okt. 1. és 1863. ápr. 16. között
Greguss
Greguss Ágost
volt a szerkesztője, tulajdonosa
Pompéry János
Pompéry János
, kiadói pedig Engel és Mandello.
megsért – pedig minden héten.
  Naponkint hajnalban házához hordozzák:
  Mégis úgy tesz, mintha nem is volna Ország.
  A Naplót
n
Jegyzet
Naplót
Pesti Napló
dél felé kapja rendetlenűl:
  Mégis csak ezt látja, csak ezért lelkesűl.
  A Napló egy vad szót megtámad – és tüstént
  Füstöli körle Koszorú a tömjént.
  Nekimegy az Ország Épkézlá
b
Beszúrás
Istvánja
n
Jegyzet
Épkézláb István
– Ilyen álnév alatt jelent meg a tárcarovatban Az orvos nyelvészek c. cikk, amely az orvosi műszavakat vizsgálja és kigúnyolja a „kóros” kinövéseket. ( Ország, 1863. jan. 1. )
  Egész had rosz szónak – Koszorú nem b
á
Beszúrás
nja.
  Naplóban, Országban akadémiánkról
  Egy toll, és egyszerre, s teljes egyformán szól:
n
Jegyzet
Egy toll, és egyszerre, s teljes egyformán szól
Csengery Antal
Csengery Antal
írta az Akadémiáról szóló beszámolót a Pesti Naplóba és az Országba.
  Mégis a Koszorú csak a Naplót hallja –
  Ezt az egész Ország méltán panaszolja!
  Tárczája voltakép csak Országnak volna,
  Hanem a Koszorú semmitsem tud róla.
  Pedig Kríza Jánost, meg Erdélyi Jánost
n
Jegyzet
Pedig Kríza Jánost, meg
Erdélyi János
Erdélyi János
t
Kriza
Kriza János
Vadrózsák c. gyűjteményéről jelent meg ismertetés és belőle néhány darab (1863. jan. 21., 22.); 1862. okt. végén
Erdélyi
Erdélyi János
adott három mutatványt A bölcsészet Magyarországon c. munkájából, A legújabb magyar lyra c. értekezése pedig 1863. február 1., 2., 13., 14., 19., 20., 21, márc. 24., ápr. 9., 10., 12-én jelent meg.
  Csak észrevehetné a harmadik János?
  S magyar maccaronik
n
Jegyzet
magyar maccaronik
Torkos Sándor A maccaronismus a magyar irodalomban c. írása az Ország tárcájában (1863. jan. 13., 14., 15.). Ezek tréfás, elsősorban deákversek, amelyekben idegen (főleg latin és német) szavak jelennek meg a szövegben.
Torkos
Torkos Sándor
szerint: „a maccaronismus a magyar irodalomban, az eredeti olasztól és némettől némileg eltérő kifejlődést nyert. A latin végzésekkel ellátott magyar szókkal és magyar mondatokkal kevert latin mellett ugyanis megforditva magyar ragokkal ellátott latin szókkal és latin mondatokkal kevert, és ennek mintájára magyar ragokkal ragozott német és más nyelvbeli szókkal kevert, magyar nyelv is használtatik.” L. ugyanott Szeberényi Lajos írását is (1863. jan. 21.).
tudós buvárlását
  Ugyan kivánhatnók, hogy
m
Beszúrás
ég
i
Beszúrás
s meglássák?
n
Jegyzet
hogy mégis meglássák
– Ez megtörtént a Ko febr. 15-i ( 1863. I. 7. sz. 167.) számának Vegyes rovatában: „Nem kerülte el figyelmünket
Torkos S.nak
Szerkesztői feloldás:
Torkos Sándor
Torkos Sándor
nak
az ’Ország’ tárczájában megjelent értekezése a magyar ’macaroni-költészetről’, mely irodalmunkban tudtunkra most van először tárgyalva; de bővebben akarunk szólani hozzá.” (Erről nincs további adatunk.)
  Hát a mtárlatot?
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
és szobormveket?
  – Hisz a Koszorú is
szobrász iskola
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szobrásziskola
lett.
n
Jegyzet
a Koszorú is szobrásziskola lett
– Utalás Ormós Zsigmondnak a Ko-ban megjelent, általános szobrászati, történeti és egyúttal ízlésnevelő főcikksorozatára, a Gróf
Széchenyi István
Széchenyi István
emléke milyen legyen c. dolgozatára ( Ko 1863. I. 2–6. sz. 1863. jan. 11. 25–29., jan. 18. 50–53., jan. 25. 73–77., febr. 1. 97–100. és febr. 8. 121–125.)
  Uram, János király, tekints az Országra!
n
Jegyzet
tekints az Országra
– A Ko később át is vett az Országban megjelent írást: ilyen A csillagok világából című ( 1863. I. 17. sz. ápr. 26. 403–405.), amely több kolléga rosszallását is kivívta (l. az 1682. sz. levelet és jegyzeteit).
  Ne legyen tovább is szivedbl kizárva!
  Az Ország, fájdalom, foglyává nem tehet,
  Különben zárna magába tégedet.
 
 
 
G. Á.
Szerkesztői feloldás:
G.regguss Ágost
Greguss Ágost
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 670.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/6. 81–83.
Greguss Ágost
Greguss Ágost
(1825–1882): 1858-tól az Akadémia levelező tagja, 1860-tól a Kisfaludy Társaság tagja és titkára. Cikkei a SzF-ben, a Ko-ban, az AkÉrt-ben és a VU-ban jelentek meg. Fontosabb művei e korszakból: Antonia (
Sand
Sand, George
regényének fordítása, 1863), A balladáról (a Kisfaludy Társaság 1863-as pályázatának díjnyertes alkotása, 1865).