Aranysárkány fejléc kép
 
DEBRECENI REFORMÁTUS FELSBB TANULÓK OLVASÓ EGYLETE – ARANY JÁNOSNAK Debrecen 1863 télutó 24.  
  Tekintetes Igazgató Úr!  
  „A debreczeni református felsőbb tanulók Olvasó Egylete” a Kisfaludy Társaság alapító tagjai közé lép
n
Jegyzet
„A debreczeni református felsőbb tanulók Olvasó Egylete” a Kisfaludy Társaság alapító tagjai közé lép
AJ
Arany János
erről be is számolt a Kisfaludy Társaság 1863. febr. 23-i ülésén (l. a Társaság jegyzőkönyvében: MTAK Kt Ms 5767).
s az alapítványi tőkét – száz uj forintot általam a
T.
Szerkesztői feloldás: Tisztelt
Társaság rendelkezése alá bocsátja, örökre át adja.
n
Jegyzet
örökre át adja
– A levél mellékleteként az Alapító levél formanyomtatványa szolgál: Alapító levél Alulírt, méltányolva a Kisfaludy-társaság (Szépirodalmi Intézet) czéljait, azoknak előmozdítására száz
[szerkesztői feloldás]
tollal beírva
ftot alapítok akképen, hogy ezen öszvegnek évenkinti száztól ötös kamatját a társaság pénztárába
Pest
Budapest
en pontosan s mindenkor előlegesen jan. 1-ső napján befizetni tartozzam, vagy a tőkét magát is tetszésem szerint bármikor befizethessem; – jogot adván a tisztelt Társaságnak ezen, különben felmondhatlan tőkét, azonnal felmondottnak tekinteni s rövid úton bármelly szabadon választott biróság előtt behajtani, ha a kötelezett kamatfizetést csak egyszer is elmulasztanám. Kelt
[szerkesztői feloldás]
innentől tollal beírva
Debrecenben, a ref. Kollégiomban 1863 febr. 24 a’ debreceni református felsőbb tanulók Olvasó Egylete’ mint a tőkét befizetett alapitó.
 
  Midőn ez összeget van szerencsém az olvasó Egylet választmányának ma kelt határzata nyomán
T.
Szerkesztői feloldás: Tisztelt
Igazgató úrnak felküldeni, lehetlen fel nem említenem, hogy e tőke a tanulóktól gyült egybe, 115 hit, jog és bölcsészettanuló tette össze filléreit, miután meghallák a felhivó szót, mely még a múlt őszszel repülű szó volt – most már a buzgalom által testté vált. –  
  Bár minden főtanoda ifjai hasonlólag járnának el! Bár mennél számosabb alapitó tagjai lennének azon szép czélü
 [!]
[sic!]
hazai Egyletnek, mely oda müködik, hogy a legnemesb értelemben vett Szépirodalom nemzetünk felett örök hajnalkint tündököljön.  
  Ha valamikor megszünnék – mint 48/49 után történt – rövid időre ez olvasó Egylet, bizonyosan az anyakönyvtárt fogja a küldemények, illetmények ideiglenes elfogadójáva nevezni ki, illetöleg kérni fel.  
  Az Egyletnek virágzást kívánva vagyok Tekintetes Igazgató úrnak  
 
Debr.
Szerkesztői feloldás:
Debreczen
Debrecen
1863 24/2  
  az olvasó Egylet nevében  
  alázatos szolgája  
  Balogh Ferencz
n
Jegyzet Balogh Ferencz – (1836–1913): a debreceni ref. teológia tanára, majd igazgatója; ekkor a kollégium végzett hallgatója, elemi tanára és seniorja
 
  elnök.