Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1863. március 4.
 
  Kedves barátom,  
  Vettem leveledet s küldeményedet, s a mint latod
 [!]
[sic!]
saját kez
[törölt]
« imm »
emm
Beszúrás
el válaszolok. Küldeményedre ennyit mondok: Ne légy felettébb Igaz!
Pred.
Szerkesztői feloldás: Predikátorok Könyve
7, 16.
n
Jegyzet
Ne légy felettébb Igaz! Pred. 7, 16.
– Részlet a Prédikátorok könyvének a bölcs mértéktartásról írt részéből.
Sokszor el volt már mondva: hogy ne nézz idegennek a díjazásban, van egy két ember a ki ír neked szívesen ugy ís..
 [!]
[sic!]
sat. sat. Azonban ha megszorul: kér is tőled néhány forintot sat. sat. El volt mondva; nem beszélek tovább róla. A Figyelő koráb
ó
Beszúrás
l, nekem épenséggel semmivel nem tartozol; ezt öszintén mondom, mint kivánod.  
  Rám nézve tökéletesen közönyös: felolvastattad-e vagy nem versemet a
Kfdy. Társ.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy Társaság
gyülésén?
n
Jegyzet
felolvastattad-e vagy nem versemet a
Kfdy. Társ.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy Társaság
gyülésén
– l. az 1627. sz. levelet és jegyzetét
Ugy van legjobban a hogy történt. – Arről
 [!]
[sic!]
sem tudok semmit: hogy rád nehezteltem volna; a boszús hang, – ha volt – a
Kazinczyünnepélyre
Szerkesztői feloldás:
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
ünnepélyre
, azokra az emberekre való emlékezésből
n
Jegyzet
a
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
ünnepélyre, azokra az emberekre való emlékezésből
– l. az 1585. sz. levelet és jegyzetét
eredhetett. – Ezerszer is megharagudtam már én azóta! ama régi
r
Beszúrás
e nem emlékezem. – Vesszen!  
  Hiszem: hogy sok bajod, vesződséged van; hiszem és sajnállak; nem o
ly
Beszúrás
an embernek való a szerkesztés mint te vagy, de ki tehet róla: hogy kénytelen vagy vele! Ezzel összefüggésben mondok nehány szót: Meglehet, hogy több tanácsot adtak már neked a lapra nézve, mint a mesebeli szamaras embernek,
n
Jegyzet
Meglehet, hogy több tanácsot adtak már neked a lapra nézve, mint a mesebeli szamaras embernek
– Utalás arra a népmesére, amelyben akár az apa ül a szamáron, a fiú mellette gyalogol, akár fordítva, akár mindketten felülnek, megszólják őket; erre felveszik a szamarat, és ők viszik, mire bolondnak mondják őket. Egyik feldolgozása:
Lafontaine
La Fontaine, Jean de
: A molnár, a fia és a szamár.
mindazáltal halljad az enyémet is.  
  A lap még mostis
 [!]
[sic!]
igen okos, nem asszonyoknak való; továbbá igen puritan kinézésü, – egy kis czifraság nem ártana a „Koszorú” körűl; mundus vult decipi….
n
Jegyzet
mundus vult decipi
– „Mundus vult decipi, ergo decipiatur” (lat.), azaz „A világ azt akarja, hogy becsapják, tehát be kell csapni”. A kitétel eredetileg
Sebastian Brant
Brant, Sebastian
Bolondok hajója (1494) című szatirikus művében szerepelt („Die Welt will betrogen seyn”).
Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus
Paracelsus, Philippus Aureolus Theophrastus
XVI. századi megfogalmazásában vált latin szállóigévé.
A versek betűje rosz, apró, kopott. – A minap majd’ fél lap, legalább negyedrész üresen maradt, pótolva egy derék ––––––– által. – Az utólsó lapról a könyv-hirdetés bátran elmaradhat; az, a Figyelőre emlékeztet. A napi pletyka-rovat nem teljes és
nem
Beszúrás
kielégítő. – Kedves
János
Arany János
om, – ne vedd rosz néven, – két út áll előtted: vagy alkalmazkodni vagy megbukni! A félév vége felé, igérd meg ezen ujításokat az előfizetőknek! egy kis nyegleség…! bo
[törölt]
« z »
r
Beszúrás
zasztó szó elötted,
Arany János
Arany János
előtt, de szerkeszteni nélküle nem lehet. Nezz
 [!]
[sic!]
széllyel
 [!]
[sic!]
a világon! tekintsd meg az öszes
 [!]
[sic!]
magyar lapirodalmat, van-e
ott
Beszúrás
valami Irány? igenis van: a kenyér, a kenyér s egyéb semmi. A temérdek kalmár között annak, ki apostolságra adta magát, mulhatlanul el kell vesznie. – Ha a
p
Beszúrás
ublicumnak izlése s érzéke volna, mind más, de így… így világos a teendő. – Azonban elég ebböl ennyi. –  
  1200 elfizető? bizony nem sok, sőt kevés! nem mondom: hogy valahogy meglenni nem lehet ennyi után is, de virágozni aligha.  
  Verset nem küldhete
[törölt]
« m »
k
Beszúrás
, nincs; az általad kiadott 2 vers
n
Jegyzet
az általad kiadott 2 vers
– l. az 1627. sz. levél jegyzetét
volt az utólsó
 [!]
[sic!]
mellyet írtam. Sok, mindenféle gond, betegség és ostobaság nyom engem és minket is. Azonban írni fogok s Neked fogok mindeneknek elötte írni. –  
  Mikor jön ki a Részvét könyve?
n
Jegyzet
Mikor jön ki a Részvét könyve
1863-ban; benne
Tompa
Tompa Mihály
Levél öreg barátomhoz és a Népdalok I–III. c. versei (l. az 1585. sz. levél jegyzetét)
Heckenast
Heckenast Gusztáv
már küldözi Verseim VIik kötétéböl a correcturát; sajnálnám ha a
R. Könyve
Szerkesztői feloldás: Részvét Könyve
késöbb jelennék meg Verseimnél,
n
Jegyzet
sajnálnám ha a
R. Könyve
Szerkesztői feloldás: Részvét Könyve
késöbb jelennék meg Verseimnél
– Ezek egy időben jelenhettek meg, mivel a Ko Uj könyvek rovata ugyanabban a számban (és csak ott) említette őket ( 1863. I. 24. jún. 14. 576.).
s az amabba küldött költemények emebben látnának elébb napvilágot. –  
  Körülbelöl 3 hó előtt egy czimzetlen levelet küldtem hozzád Császár valamellyik fiának. Mi lett a levélből?
n
Jegyzet
Körülbelöl 3 hó előtt egy czimzetlen levelet küldtem hozzád Császár valamellyik fiának. Mi lett a levélből
– l. az 1590. sz. levél jegyzetét
Azonban már késő, nincs rá szükségem.  
  Szegény
Laczi
Arany László
mégis betegeskedik? Tavaszszal levegőt kell
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
változtatnia; hozzátok vagy küldjétek Hanvára! Bizony barátom
[törölt]
« , »
! nyomorult, alávaló historia az élet!  
  De már az én szememnek elég; – Isten áldjon meg benneteket! Szivesen ölelünk
[törölt]
« benneteket »
! mindnyájotokat!  
  Hanva, mart 4. 1863  
 
igazhived
Szerkesztői feloldás: igaz hived
 
 
Tompam
Szerkesztői feloldás:
Tompa m
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. 155–161. Válasz
AJ
Arany János
1863. febr. 24-i levelére (1627.)