Aranysárkány fejléc kép
 
HALMÁGYI SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár, marcz. 12-én 1863  
  Kedves szerkesztő ur!  
  Kéziratomat még a mult pénteken öleltem. Nincs semmi baj; részemről semmi panasz! Legyen meggyőzödve
 [!]
[sic!]
szerkesztő ur, hogy „ezen kellemetlenné vált historia” – mint levelében nevezi – nekem nem is nagyon kellemetlen, s legkevésbé sem ingatta meg a „Koszoru” iránti előszeretetemet, annál kevésbe
 [!]
[sic!]
szerkesztője iránti legőszintébb tiszteletemet. A tintával való porzás esete
n
Jegyzet
A tintával való porzás esete
– A mondat nem értelmezhető, mert az utalás
AJ
Arany János
1863. márc. eleji, elveszett levelére történik (1633.).
pedig legfölebb
 [!]
[sic!]
mosolyra méltó.  
  És most rajtam a sor bocsánatot kérni, kifejezvén sajnálatomat, hogy annyi gondot okozék, s idővesztést és levélbélyegfizetést. Isten látja lelkemet, én szolgálni akartam önnek,
szerk.
Szerkesztői feloldás: szerkesztő
ur, s igen fájlalom hogy művem birálatára forditott ideje egészen kárbament a
„Koszorura
Szerkesztői feloldás: Koszorura”
nézve, s legfölebb
 [!]
[sic!]
én vehetem hasznát. Talán lesz alkalmam és egy kis erőm némi kárpótlást nyujtani. Utolsó levelemben keziratom
 [!]
[sic!]
visszaküldésének bérmentetlenül leend visszaküldését kértem volt, s bérmentve érkezett; anyagi veszteséget is okoztam tehát, pirulok, s némi vigasztalást csak abban kereshetek, hogy egy két előfizetőt én is szereztem becses lapjának.  
  Fogadja hálámat, hogy müvemet nem közölte megcsonkitva. Igaza van, hogy az igen hosszu is egy hetilapba, pedig még a végit nem is látta. Nem annyira beszély ez, mint regény. Mindkettönre
 [!]
[sic!]
nézve jobb, hogy végre elhatározta visszaadni, s köszönöm, hogy nem tart tovább bizonytalanságban.  
  Csupán egy szerény kérésem van, a mely nem kerül tán se erkölcsi, se physikai alkalmatlanságba.  
  Szerkesztő ur némileg ismeri már e müvet. Ha vagy egy aféle kiadó-féle ember véleményét kérdené felle, n
e
Beszúrás
sajnáljon egy jó szót szólani mellette; csak ha kérdenék, s csak a mennyiben ezzel nem tenne erszakot meggyőzödésén! Aztán engedje meg, hogy előfizetési felhivásomat küldhessem szét a „Koszoru” mellett.
n
Jegyzet
előfizetési felhivásomat küldhessem szét a „Koszoru” mellett
– Ennek nincsen nyoma;
AJ
Arany János
nem kedvelte ezeket az – előfizetők által kéretlen – reklámokat.
Nem tudom van-e díja e kedvezménynek; ha van fizetem. S ha beléegyezik, kérem, nekem csupán egy számot nyiltpostázni
n
Jegyzet
egy számot nyiltpostázni
– Ennek sincsen nyoma:
AJ
Arany János
bizalmasan kezelte az adatokat.
1200 vagy 1500. Ebből azonnal érteni fogom, hogy hány
előf.
Szerkesztői feloldás: előfizetési
ivet kell a „Koszoru” mellé felküldenem. Nem sok írásba kerűl; de nekem siető volna, hogy mikor az
Emich
Emich Gusztáv
ur válaszát kapom, intézkedhessem az ívek nyomatása iránt; mert  
  Ajánlatot tettem
Emich
Emich Gusztáv
urnak, hogy vállalja el e mű kiadását vagy azon feltétellel, hogy fizet 150 frt honorariumot most, vagy honorarium helyett ad nekem 300 ingyen példányt, mely utobbi esetben jogom van előfizetést nyitni.  
  Arra nézve, hogy e dolgozat miért nem jelenik meg a Koszoruban, csak annyit hoztam fel, miszerint mind a
szerk.
Szerkesztői feloldás: szerkesztő
ur mind én abban állapodtunk meg, hogy e mű jobb sorsa végre is az, hogy önállólag jelenjék meg, mert könyvben több átcsuszik, mint szepirodalmi
 [!]
[sic!]
lapban. Ez ügyben folyt levelezésünkre nézve csupán ennyit mondtam: ad
c
Beszúrás
aptandam benevolentiam,
n
Jegyzet
ad captandam benevolentiam
– a jóakarat megnyerése céljából (lat.)
a siker iránti bizalom némi szilárditása végett idézhetnék egyetmást a
szerk.
Szerkesztői feloldás: szerkesztő
ur leveleiből; de ezek végre is magánlevelek, s óvakodom minden visszaéléstől. Nem igen tudám dicsérni művemet, de legalább nem is compromittáltam se magamat, se senkit.  
  Bár a Koszoru 11-dik számában már választ kaphatnék. Ha szerkesztőségi titok volna az előfizetők száma, becsületszavamat adom, hogy nem kürtölöm ki, mit jelent az a magában álló 900-1000- vagy 1500 szám. Ha lehet ne küldjek felesleges mennyiségű íveket!
Pest
Budapest
i szerkesztők, fájdalom, ugy se szoktak szükséget szenvedni culipendiumnak
n
Jegyzet
culipendiumnak
– légypapír (lat.)
való papiros dolgában. Annyi a magyar író, mint a gaz.  
  Változhatlan tisztelettel vagyok  
  alázatos szolgája  
 
Halmágyi Sándor
Halmágyi Sándor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 597.) Válasz
AJ
Arany János
1863. márc. 4. körüli, elveszett levelére (1633.)