Aranysárkány fejléc kép
 
ZICHY ANTAL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. március 1.–1864. március 27. között
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1863. március 1.–1864. március 27. között
Zichy Antal Társadalmunkról c. cikkéről lehet szó, amely nemcsak szellemében, terjedelmében és tartalmában, de szóhasználatában is emlékeztet a levélben elhangzottakra (pl. a digressió szót a cikkben is használja, rögtön az olvasó bocsánatát kérve a politikai kitérő miatt). 1864 tavaszán jelent meg, négy részben ( Ko 1864. I. 13., 14., 16., 18. sz.; 1864. márc. 27. 306–308., ápr. 3. 330–332., 17. 377–379., máj. 1. 425–427.).
AJ
Arany János
szerkesztői üzenetei között 1863. márc. 1-jén tűnik fel: „Az elefánt. Egy kissé hosszú, nem a végin, hanem közbül és mindenütt, de máskép nincs elmésség nélkül irva, s némely korszerü módositással közölhetnők.” ( Ko 1863. I. 9. sz. márc. 1. 216. AJÖM XII. 213., 548. Az AJÖM XII. a Ko-ban meg nem jelent verset sejtet benne.) A levél feltehetőleg erre az üzenetre reagál, így az a legvalószínűbb, hogy 1863 tavaszán keletkezett. A megjelenés eltolódását nemcsak a szükséges egyezkedések és javítások okozhatták, hanem az is, hogy a lerövidített kéziratot
Zichy
Zichy Antal
esetleg többször is visszakérte. Ennek levelezésbeli nyoma nincs.
 
  Tisztelt Szerkesztő ur!  
  Eleget forgattam szegény „elefántomat” előre, hátra, de csak Önnek kell igazat adnom, hogy ha valamely erövel magában véve ritka, ez az által, hogy itt ott egy darabot kimetszünk belőle, még tömöttebbé nem válik. –  
  Azt nem tehettem, hogy kevesbé hosszadalmas legyen, de azt még is, hogy kevesbé hosszu leend, ’s igy Ön – irántam tanusitott discretiója
n
Jegyzet
irántam tanusitott discretiója
AJ
Arany János
nem írja ki
Zichy
Zichy Antal
nevét szerkesztői üzenetében.
késő bánatában, – e gyenge vigasztalással érheti be.  
  Az iránt, valljon a politikai digressiókat
n
Jegyzet
digressiókat
– kitéréseket (lat.)
(13 lap és 17–18 lap.) ki 10 – vagy ben
 [!]
[sic!]
hagyni jobb-e? megvallom, nincs többé elfogulatlan véleményem, ’s igy e fontos kérdés eldöntését egyedűl Önre bizom. – Veres krétával kijelöltem e helyeket. Végre a 19-dik lapon, szerénytelenül, még műitészkedem is, – a mi oly falusi embernek, min én vagyok, ritkán sikerűl. ’S igy ezen lap kihagyására is felhatalmazom Önt.  
  De mind ezek után azon egy kérésem volna, hogy annak idején, az első kefe lenyomatot velem közöltetni sziveskedjék, miszerint a kihagyandott helyekre való apróbb vonatkozásokat is kitörölhessem, ’s az egészbe némi kis harmoniát hozhassak.  
  Nemde
meggyült
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: meggyűlt
a baja ezzel a pórias elefánttal? – Töviskorona egy olyan lapszerkesztés!  
  Isten áldja meg Önt türelemmel és jó egésséggel,
 [!]
[sic!]
én pedig maradok Önnek  
  Régi tisztelője  
 
ZichyAntal
Szerkesztői feloldás: Zichy Antal
 
  Felesleges mondanom, hogy nevem kezdö betüinek
 [!]
[sic!]
kitételével megelégszem – nem elég érdekes a munka, hogy valami álnevet tegyünk alá.  
  Pesti lakásom: Kerepesi ut Lang ház 1ő em.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 668.) Zichy Antal (1823–1898): a főrendi ház tagja, az Akadémia 1870-től levelező, 1877-től tiszteleti, a Kisfaludy Társaságnak 1866-tól tagja. E korszakban a BpSz-ben és a PN-ban publikált. Ekkor megjelent művei: Magyar szabadelvű conservativ politika (
Pest
Budapest
, 1862), Országgyűlési beszédek (
Pest
Budapest
, 1865), Strafford (
Pest
Budapest
, 1865), Stuart Mária Skóthonban (
Pest
Budapest
, 1865).