Aranysárkány fejléc kép
 
MADÁCH IMRE – ARANY JÁNOSNAK A.Sztregován
AlsóSztregová
Alsósztregova
n
1863 Apr 19én  
  Kedves tisztelt barátom!  
  Nem tudom megállni, hogy egy kis tréfát ne közöljek veled, mellyet magamnak nem rég
Vajdá
Vajda János
val csináltam. A
N
Beszúrás
ővilág
6ik számában
n
Jegyzet
A
N
Beszúrás
ővilág
6ik számában
Madách
Madách Imre
hivatkozásai a Nőv ekkori számaiban nem találhatóak. ( AJÖM XII. ugyan hivatkozik rá, a levélrészletet szó szerint idézve: 559.)
ez állt: Rimek. Tegnap a Szécsényi-ligeten sétálgatva és a
Beszúrás
Koszorú
Beszúrás
- ról gondolkodva, eszmetársulat utján következő rimekre bukkantam: apa, kapa, bátor, gátor, Andor, kalandor, daru, saru, Apor, kapor, ökör, gyötör, botló, kotló stb. melyeket ajánlunk
Szász Károly
Szász Károly
Sz. Béla
Szerkesztői feloldás:
Szász Béla
Szász Béla
,
Sz. Gerő
Szerkesztői feloldás:
Szász Gerő
Szász Gerő
,
n
Jegyzet
Sz. Gerő
Szerkesztői feloldás:
Szász Gerő
Szász Gerő
– (1831–1904): kolozsvári ref. esperes-lelkész, költő, egyházi író, az Erdélyi Protestáns Közlöny szerkesztője. Az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Petőfi Társaság tagja. A SzF a Tavasz felé ( 1861. I. 21. sz. márc. 27. 333.), a Ko a Szomorúfűz lombok I. II. ( 1864. I. 7. sz. febr. 14. 157–158), a A passio-héten ( 1864. I. 16. sz. ápr. 17. 371.) és a Gondolat ( 1865. 22. sz. máj. 26. 516–517.) c. verseit közölte. 1861-ben megjelent költeményeit
AJ
Arany János
a SzF-ben bírálta ( Szász Gerő költeményei. SzF 1861. I. 24., 25. sz. ápr. 17. 372– 375., ápr. 24. 389–392.; AJÖM XI. 139–153.).
Szász Péter,
Sz. Tuhutum
Szerkesztői feloldás: Szász Tuhutum
n
Jegyzet
Szász Péter,
Sz. Tuhutum
Szerkesztői feloldás: Sz.ász Tuhutum
– Feltehetőleg fiktív személyek.
stb. stb. fáradhatatlan buzgalmú Szászainknak figyelmébe: értelem nincs ugyan bennök, de rimelnek elöl-hátúl, felűl-alúl, keresztűl-kasúl! Csináljanak rigmust belőle. –  
  Ugyan azon számban azt is mondja
Vajda
Vajda János
, hogy a Koszorúba Schulfuchsok
n
Jegyzet
Schulfuchsok
– vaskalapos, szőrszálhasogató, pedáns emberek (né.)
irnak.
n
Jegyzet
azt is mondja
Vajda
Vajda János
, hogy a Koszorúba Schulfuchsok irnak
Madách
Madách Imre
nem jól emlékezik: a
Vajda János
Vajda János
szerkesztette Nőv 6. száma nem szól a Ko-ról, ellenben
Zilahy Károly
Zilahy Károly
(akinek kedvelt kifejezése a „schulfuchs”) használja ezt a
Gyulai
Gyulai Pál
val folytatott Molière-vitában is (l. az 1664. sz. levél jegyzetét): „A mi a Gyulaiféle schulfuchsokat jellemzi…” ( MS 1863. 62. sz. márc. 17. 245.) A MS-t ekkor szintén
Vajda János
Vajda János
szerkesztette: a két lap felcseréléséről lehet szó. A bizonytalanságot fokozza, hogy
Madách
Madách Imre
a fentebbivel teljesen egyező levelet küldött néhány nappal később barátjának, Pajor Istvánnak ( MIOL II. 191. 170–171.; MIÖM II. 939–940.).
 
  Én ezt
o
Beszúrás
lvasva levelet tettem
B.Gyarmathon
Szerkesztői feloldás:
B.alassaGyarmat
Balassagyarmat
hon
postára
Vajdá
Vajda János
hoz,
n
Jegyzet
levelet tettem
B.Gyarmathon
Szerkesztői feloldás:
BalassaGyarmat
Balassagyarmat
hon
postára
Vajdá
Vajda János
hoz
– E levelet sem Staud Géza, sem a VJÖM X. kötete nem közölte.
melyben megköszönve az ajánlott s állitólag értelem nélküli cadentiákat,
n
Jegyzet
cadentiákat
– rímeket (lat.)
kivánatához képest igyekeztem azokból rikmusokat
 [!]
[sic!]
csinálni, sőt beléjök értelmet is hozni, az utólért eredményt pedig itt küldöm neki a Nővilág számára felajánlva.
n
Jegyzet
a Nővilág számára felajánlva
– Ott nem jelent meg.
 
 
Rikmusok  
 
  Azt üzeni neked jó Kazinczy apa,
  Hogy kezedbe nem lant való csak a’ kapa,
  ’S bár politicában is vagy nagyon bátor,
  Fejed nem telt pincze, csak üres rosz gátor.
  Erős férfit jelent ez a szép név Andor,
n
Jegyzet Andreas görögül eröset jelent.
  Nem nevezhetlek így hát irkász kalandor;
  Szavad fenhéjázik, mint replő daru,
  Míg piszokba merűl lábadon a’ saru.
  Csak úgy kóvályog, mit versz, körled a’ por;
 
e
Szerkesztői feloldás: De
nincsen nemeseb fűszered mint kapor.
  Hogy is lenne máskép dulakodó ökör,
  Aki bőgésével mindegyre csak gyötör,
  Nagy ügyetlenséggel ide oda botló,
  Soha ki nem költő, noha mindig kotló.
  Szász Tuhutum.
 
 
  Ha komoly foglalkozásaid közt e kis tréfán elmosolyodol, czélomat értem. Kedves Családodnak őszinte tisztelete
m
Beszúrás
et, barátidnak kik megemlékeznek rólam üdvözlésemet üzenem. Tőled baráti hajlamodat továbbra is ki meg nem szűlök lenni a leg öszintébb
 [!]
[sic!]
tisztelettel ölelve  
  igaz barátod  
 
MadáchImre
Szerkesztői feloldás:
Madách Imre
Madách Imre
 
  Schúlfuchs.
 [!]
[sic!]
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.). Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. 27–29.