Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK Marosvásárhely 1863 21/4  
  Mélyen tisztelt,  
  Kedves János Bácsi!  
  Régóta készülődöm igéretem beváltására, de nem volt annyi összefüggő időm, hogy szándékomat becsülettel végrehajthassam.
n
Jegyzet
szándékomat becsülettel végrehajthassam
– A Székely népköltemények öt részben, egymástól távoli időben jelent meg a Ko hasábjain – leírásukat l. az 1584. sz. levél jegyzeteinél.
 
  A közelebbről lejárt husvéti szünnapok alatt, végre
tüzetesen
Beszúrás
átvizsgálhattam
népkőltészetünk
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: népköltészetünk
eddigi terményeit, melyek nyomtatásban megjelentek; ha valami figyelmemet kikerülte volna, kérem sziveskedjék kéziratom második lapjára beigtatni.
 [!]
[sic!]
Igy készült a „Székely népköltemények” bevezetése.  
  Főoskolánk önképző társulata már régebben gyüjt népdalokat és mondákat. Gyüjtését igyekszem hovatovább mind terjedtebbé, több oldaluvá tenni; szándékozunk: mihelyt 8–10 nyomtatott ivre való összegyül világelébe
 [!]
[sic!]
bocsátani.
n
Jegyzet
mihelyt 8–10 nyomtatott ivre való összegyül világelébe
 [!]
[sic!]
bocsátani
– Ebből jelentek is meg darabok a kéziratos diáklapban (vesd össze Faragó 1956. 1038–1043.); nyomtatásban nincsen róla információ.
Addig is némileg mutatványul, és hogy az irodalom is tudjon valamit rólunk időnként a becsesebb darabok közül küldözhetek, ha
János Bácsi
Arany János
használhatja őket.  
  Úgy jöttem én ebbe belé, mint Pilatus a Krédoba;
n
Jegyzet
Úgy jöttem én ebbe belé, mint Pilatus a Krédoba
– véletlenül, tudtom és akaratom nélkül
 [!]
[sic!]
gyermekkorom óta különös vonzalmam volt ugyan a népkölteményekhez, de azután életpályám más térre vezetett. Szaktudományom
n
Jegyzet
Szaktudományom
Marosvásárhelyen ásvány- és növénytant, kémiát, később angol és francia nyelvet, majd 1863-tól magyar irodalmat is tanított.
telve lévén egy sereg irtoztató műszóval, hazatelepedésem óta a népirodalomban és a tájszavak közt
kutatni
Beszúrás
kezdettem jó magyar szavak után, melyeket lassanként készülget nagyobb vegytani művemben
n
Jegyzet
nagyobb vegytani művemben
– Ez valószínleg nem készült el:
Szabó
Szabó Sámuel
az 1860-as, 70-es években az irodalom felé fordult. Feltehetőleg tőle jelent meg „vegytani” munkának ismertetése a Ko-ban, A vegytan iskolája címmel ( 1863. II. 14. sz. okt. 4. 330.).
használhassak; rajtam is betelt, hogy a régi szerelem nem avúl el! Minthogy ezek szerint én e téren csak dilettans vagyok: felhatalmazom – söt kérem –
János Bácsi
Arany János
t, hogy a mit küldeményemben feleslegesnek, vagy oda nem illőnek lát: jobb belátása szerint változtassa. –  
  Küldök továbbá egy estharangot,
n
Jegyzet
Küldök továbbá egy estharangot
– A
Thomas Moore
Moore, Thomas
-tól fordított kis dal Those evening bells címen jelent meg, 2.S. aláírással ( Ko 1863. I. 26. sz. jún. 28. 612.).
Beszúrás
papirosból. Karácson elött solissimo
n
Jegyzet
solissimo
– egyes-egyedül (lat.)
utazván rokonimhoz, unalmamban egy pár harangszó ösztönzésére az uton kifejeltem e versecskét.  
  Végre Curiosum gyanánt idemelléklem nyomdánk legujabb termékét;
n
Jegyzet
nyomdánk legujabb termékét
– Ilyen jellegű munkára nincs utalás sem a Ko könyvismertetéseiben, sem az Új könyvek rovatában.
Udvarhelyről küldötték s félig-meddig népies akar lenni.  
  Van ezek után egy pár kérésem
[törölt]
« is »
: irtam volt már más alkalommal is, hogy a Kisfaludy társaság pártoló tagjai közzé innen Vásárhelyről második évben beállottak
,
Beszúrás
– de az első évi illetéket is megfizették – Lázár Adám és Wittich József ,
n
Jegyzet
Lázár Adám és Wittich József
– Vesd össze az 1584. sz. levél jegyzetével.
az első évi
könyv illetményt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: könyvilletményt
azonban (Bede I. II., Madács I., Greguss I.) mindezideig nem kapták.
Lázár
Lázár Ádám
nak átadtam a magamét, hogy ne zugolodjék,
 [!]
[sic!]
Wittich
Wittich József
azonban maig sincs kielégitve. Kérem, ha lehet, rendelkezni
ez iránt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: eziránt
hogy nekem czimezve két példány első évi könyvszállitmány mentől hamarább érkezzék ide. Továbbá: a Figyelő 2-ik évfolyamának első feléhez nincs czimlapom és tartalom jegyzékem; kérném ezt is, ha el nem fogyott, a nekemjáró
 [!]
[sic!]
Koszorú egyik számával útnak inditani; különösön a tartalom hiánya sokat vegzált.  
 
Gyulai
Gyulai Pál
nak azt izenem, hogy közelebbről kaptam egy gyönyörüséges szép Molnár Annát, mely az övét kiegészíti és homályos helyeit megfejti.
n
Jegyzet
egy gyönyörüséges szép Molnár Annát, mely az övét kiegészíti és homályos helyeit megfejti
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
közleménye 1864-ben jelent meg, egymás mellé állítva a
Gyulai
Gyulai Pál
által a BpSz-ben ( Adalék népköltészetünkhöz 1860. IX. k. 273.) közölt variánst és ekkor már két, általa megtalált változatot ( Ko 1864. I. 23. sz. jún. 5. 547–550.).
Van nekem egy új Kádár Katám csakhogy kissé prózai öltönyben. Hát Gyulafi Katalin milyen felséges!… nem foly-e a nyálad utánok! …sat. sat…  
  Kedves családját különösön tisztelem: Gyulaíékat, Csengeriéket,
Salamon
Salamon Ferenc
t is: a nyáron, vagy talán a sept 19-iki természetvizsgálói gyülésre lehet hogy nehány napra
Pest
Budapest
re rándulok. –  
  Maradok  
  őszinte tisztelője  
 
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)