Aranysárkány fejléc kép
 
BRASSAI SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kolozsvár, 1863. május 18.
 
  Mélyen tísztelt barátom uram!  
  Ne tessék rosz neven
 [!]
[sic!]
venni, ha legelsőben is a sok szép pénzt, mely igényem felett ömlött megköszönöm. Egy részére anyagilag is
érde
Beszúrás
metlen voltam, mert né,
 [!]
[sic!]
utóbbi küldeményemet
n
Jegyzet
utóbbi küldeményemet
Az ember eredete (Ko 1863 II. 1., 2., 17
 [!]
[sic!]
–19. sz.; 1863. júl. 5. 1–4. júl. 12. 25–29., okt. 25. 385–388., nov. 1. 409–412., nov. 8. 433–437.)
hátsó, irodalom ismertető czikknek szántam és dolgoztam, s a tekintetes első helyre és uncziális
n
Jegyzet
uncziális
– unciális: nagybetűs (lat.)
betükre teljességgel nem tartottam számot.  
  Mihelyt akadok egy kis novellára, melyet elég jónak tartok a Koszoru számára, legott lefoglalom.  
  Minthogy természettani czikkek is belétartoznak az „átalános ismeret-terjesztésbe” bátor vagyok egy, most
[törölt]
« e »
n
Beszúrás
agyon divatos kérdést tárgyaló czikkecskét ajánlani.
n
Jegyzet
czikkecskét ajánlani
– Sem a Ko-ban, sem a Függetlenben nem jött
Brassai
Brassai Sámuel
tól ilyen munka.
Ha nem használhatja, sziveskedjék a Függetlennek
n
Jegyzet
Függetlennek
– kiegyezéspárti politikai napilapnak (1863, főszerk.: Kovács Lajos)
át
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
küldeni.  
  Engedje
t. b.
Szerkesztői feloldás: tisztelt barátom
megmondanom, hogy legutóbbi közleménye
n
Jegyzet
legutóbbi közleménye
– A Vegyes rovatban rövid beszámoló jelent meg
Brassai
Brassai Sámuel
nak az igeidőkről írt értekezés-részletéről: „
Brassai
Brassai Sámuel
ur e vitás tárgyra nézve minden eddigiektől eltávozó, egészen uj és eredeti ösvényeket nyomoz, melyek oda vágnak össze, hogy a magyar nyelv kevés igeidővel, csupán a meg, stb. határozó szócskák ki vagy ki nem tétele által, képes magát a legszabatosabban kifejezni.” ( Ko 1863. I. 19. sz. máj. 10. 454.)
az
akad.
Szerkesztői feloldás: akadémiai
ülésről kissé meghökkentett. Én a kérdéses tárgyban nem újat, hanem született magyarnak igen is ismeretest véltem mondani. Születettnek, de nyelvérzékét még nem vesztettnek, kell vala kiegészitnem. Világosan ki is fejeztem értekezésemben s arra hivatkoztam, hogy igy képesült magyar ember figyelmezzen saját erőltetlen, önkintes beszédére, és megfog
[törölt]
« róla »
arról győződni, hogy a
megel,
Szerkesztői feloldás: meg
,
Beszúrás
el,
sat. abban az értelembe
n
Beszúrás
minőben a görög, latin, német, nem igekötők, az igékhez nem tapadtak és hogy tettleges jelenben soha és soha nem használja. Ily t
e
Beszúrás
rmészetü dolgokban nem lehet és nem szabad sem logikára, sem metaphysikára hivatkozni, itt csak a nyelvszokás, nyelvérzék a dönt minden istenadta nyelvben. Ha idegen nyelvek pápaszemén néző grammatikusaink azt eddig észre nem vették, nem az én hibám, de hát oly szentirás
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
az ő szavok, hogy ahoz semmit tenni, belőle semmit elvenni nem szabad? Bezzeg
Budenz
Budenz József
nek,
n
Jegyzet
Budenznek
Budenz József (1836–1892): német származású magyar nyelvtudós, akinek munkásságát
AJ
Arany János
is nagyra értékelte.
az ön kegyenczének
n
Jegyzet
Bezzeg
Budenz
Budenz József
nek, az ön kegyenczének
Brassai
Brassai Sámuel
a SzF-ben megjelent Nyelv és nyelvészet c. cikkének ötödik részéhez fűzött lapalji jegyzetében írta: „
Budenz
Budenz József
, aki ez előtt tiz évvel, azt hiszem, nem tudott különbséget tenni a b és p közt, ma már minket akar figyeltetni germanismusainkra, s nem régiben azt vitatá, hogy ’minden ok nélkül’ nem magyaros kifejezés, mert – a német is úgy mondja, hogy ’ohne allen Grund!’” ( SzF 1862. II. 21. sz. szept. 25. 322.) Ehhez
AJ
Arany János
* jelet téve a következő szerkesztői megjegyzést fűzte: „Csak
Budenz
Budenz József
et ne bántsuk mi! azt hiszem, senki sem vitte annyira, oly rövid idő alatt, a magyar nyelv sajátságainak (nyelvérzékkel határos) ismeretét, mint épen .” (Ugyanott AJÖM XII. 613.)
azt a több mint bolond állitását, hogy a meg =
v
Beszúrás
issza
is lehet, áhitattal hallgatták s a referadák
n
Jegyzet
referadák
– ismertetések (lat.)
newtoni bámulatos felfedezés szinében tüntették fel! Azt sem kérdezték meg tőle, ki volt valaha valamennyi magyar nyelvész között, a ki azt állitotta volna, hogy a magyar „igekötő”ket az idegen nyelvek utánzására vették
fel
Beszúrás
? Én legalább le egész magamig egyetlenegyet sem tudok. De állitom ám azt, hogy elméletöket egészen az idegen nyelvekbeli praefixumok rámájára vonták, s a nyelvszaporitásban
g
Beszúrás
yakorlatilag is azt az elvet követik a fordítók s e
[törölt]
« nn »
z
Beszúrás
ek nyomán az eredeti irók is. Nincs az a grammatikátlan magyar a ki ebben a háromban: „a gyermek leesett a fáról”, – „a gyermek esik a fáról,” – „a gyermek leesik a fáról” – a legtisztábban kí
 [!]
[sic!]
ne értse a perfectumot, a praesenst, és a futurumot. A
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
német sat. ezt a megkülönböztetést a praefixumaival nem teszi nem is teheti. Ö egyformán jól mondja:  
  Perf. Das Kind ist
v.
Szerkesztői feloldás: vom
Baum gefallen
D.
Szerkesztői feloldás: Das
K.
Szerkesztői feloldás: Kind
ist
v.
Szerkesztői feloldás: vom
Baume herabgefallen
n
Jegyzet
Das Kind ist
v.
Szerkesztői feloldás: vom
Baume herabgefallen
– A gyermek leesett a fáról (né.)
 
  Praes. ” ” fällt
[szerkesztői feloldás]
ä-n pontok helyett vesszk
v.
Szerkesztői feloldás: vom
Baume – ” ” fällt vom
B.
Szerkesztői feloldás: Baume
herab  
  Fut. ” ” wird
v.
Szerkesztői feloldás: vom
B. fallen – ” ” wird
v.
Szerkesztői feloldás: vom
B.
Szerkesztői feloldás: Baume
herabgefallen.  
  Még világosbá lesz a különbség, jelesen a praesensben az elválhatlan praefixummal:  
  P. Leforditottam egy drámát = Ich habe eín
 [!]
[sic!]
Sch.
Szerkesztői feloldás: Schauspiel
uebersetzt  
  Pr. Forditok egy drámát = Ich uebersetze ein
Sch.
Szerkesztői feloldás: Schauspiel
n
Jegyzet
Ich uebersetze ein
Sch.
Szerkesztői feloldás: Schauspiel
– forditok egy drámát (né.)
 
  F. Leforditok egy drámát = Ich werde ein
Sch.
Szerkesztői feloldás: Schauspiel
uebersetzen.  
  Ha ezek nem világos tanubizonyságok, más kulcsát tévedésemnek nem lele
m
Beszúrás
.  
  Szíveskedjék a nyilt postában küldeményem vételérl értesiteni,
n
Jegyzet
a nyilt postában küldeményem vételéről értesiteni
– Ez ott nem, esetleg egy elveszett levélben történt meg.
önt és kedveseit  
  tisztelő barátját  
 
Brassai
Brassai Sámuel
t  
  U. I. Kérem, sziveskedjék meg tudni alkalom szerint
Bartalus
Bartalus István
tól,
n
Jegyzet
Bartalus
Bartalus István
Bartalus István (1821–1899): zenetanár, népdalgyűjt, zenei író, zenetörténész. Ekkor a Zenészeti Lapok főmunkatársa és a Független c. napilap cikkírója. Írásai a Ko-ban is megjelentek.
megkapta-é bizonyos küldeményemet subtit. Halljunk szót.
n
Jegyzet
subtit. Halljunk szót
Halljunk szót (A francia nyelvtana ügyében) címmel (Független 1863. 116–119. sz. máj. 22., 23., 24., 27. )
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 593.)
Brassai Sámuel
Brassai Sámuel
(1800–1897): ekkor a kolozsvári unitárius főiskola tanára és az Erdélyi Múzeum-Egylet múzeumának igazgatója, a természetrajzi tár őre. A kötet időszakában a SzF-n és a Ko-n kívül a FL-ban, a Honban és naptárakban közölt cikkeket. Fontosabb művei: Az akadémia igazsága (1862), Ingyen tanító francia nyelvmester (1863), Nem csak az anyag halhatatlan (1865), Euklides elemei XV könyv (1865).