Aranysárkány fejléc kép
 
HALMÁGYI SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár, junius 25-én 1863.  
  Tisztelt szerkesztő ur!  
  Imé, pár nap mulva vesszük a „Koszoru” első félévi folyamának utolsó számját, s én még semmi dolgozattal nem szolgáltam, pedig igértem azt és hő vágyam volt ez ígéretet mielbb telyesitni.
 [!]
[sic!]
De hiába! a legjobb akarat mellett se lehettem parolás ember, a miért bocsánatot kérek, s ezt megnyerni is remélem, mert ezer ok közül csak a következőket hozom fel ígazolásomul:
 [!]
[sic!]
 
  Először is én elvből keveset irok, csak akkor, ha jön, s csak azt adom ki, a mivel megelégedve lehetek némileg. Nem vágyom a „termékeny tollu irók” dicsőségére. A hogy én szeretnék irni, talán igen nehéz modor is az én csekély erömnek. De már nem tehetek róla. Ragaszkodom hozzá, a mig lehet, s igazán megvall
[törölt]
« á »
o
Beszúrás
m közelebbről a szépirodalmi téren bennának
 [!]
[sic!]
tapasztalám lelki erőmet. S ez
t
Beszúrás
igen természetes ok magyarázza meg.  
  Nekem egy kis szerepem van az itteni politikai küzdelemben,
n
Jegyzet
egy kis szerepem van az itteni politikai küzdelemben
Erdélyben 1863 tavaszát rendkívül éles politikai viták terhelték. A három nagy nemzet (magyar, német, román) eltér álláspontot képviselt az októberi diploma (1860. okt. 20.) és a februári pátens (1861. febr. 26.) kérdésében. A szászok elfogadták mindkettőt, a románok a diploma talaján állottak, míg a magyarok elvetették azokat.
Halmágyi
Halmágyi Sándor
a kölcsönös sajtóhadjáratba kapcsolódott be: így az Egy kis lapszemle és A kérdések kérdése c. lapszemléiben az etnikumok országgyűlési előkészületeinek erdélyi szász és román sajtóvisszhangjáról számolt be ( Kolozsvári Közlöny 1863. 68., 70. sz.; jún. 11. 273–274., jún. 16. 279– 280.). A magyar törekvések ellenére nem sikerült megszerezni a többséget (sőt a választott képviselők közt a relatív többség a románoké lett) az 1863. júl. 1-jén kezdődő országgyűlésen.
s ez már jó ideje kínpadra feszítve tartja lelkemet. Nem kerestem az idegreszelő dicsőséget, mely sehol oly sokba nem kerül, mint a Királyhagón
 [!]
[sic!]
innen. De kommandirozva
n
Jegyzet
kommandirozva
– vezényelve, rendelkezve, utasítva (lat.)
vagyok a közvélemény által, mely elött mindig tisztelettel hajlok meg vagy bizalmát legalább nem utasíthatom vissza breviter.
n
Jegyzet
breviter
– röviden, könnyen (lat.)
Engem itt, ugy hiszem, a politikában, melybe belékostoltam, többre méltatnak bizonynyára,
[szerkesztői feloldás]
sor végi elv.
mint érdemlem vagy kényelemszeretetem szempontjából nekem kedves volna. Pion, galoppin,
n
Jegyzet
Pion, galoppin
– pion: gyalog (fr.); galopin: futár (fr.); mindkettő sakkfigura
s utobbi időkben
ideigl.
Szerkesztői feloldás: ideiglenes
commandans
n
Jegyzet
commandans
– parancsnok, vezérlő (lat.) – esetleg szintén sakkfigurára, a vezérre (királynő) történő utalás
is kitelt belőlem. Nagy férfiaink rámbizták, hogy adatról adatra
[törölt]
« k »
mutassam ki: mit csinált a szász nemzeti universitás 1860 oct. 20-dikán innen.
n
Jegyzet
mit csinált a szász nemzeti universitás 1860 oct. 20-dikán innen
Halmágyi
Halmágyi Sándor
hosszú cikksorozata a Kolozsvári Közlöny tárcájában jelent meg: Az erdélyi szászok magatartása 1860 october 20-dika óta (Történelmi vázlat Halmágyi Sándortól) (1864. 1., 2., 4., 6., 8., 10., 13., 17., 19., 36., 42., 50., 54., 60., 64., 65., 67., 69. sz.).
A szászok közt közelebbi pár czikkemmel pártunk érdekében egy kis agitatiot kezdtem. Beirtak ide hozzánk s most tovább kell vinni a dolgot. A megye megválasztott volt a követválasztási középponti választmányba tollvivőül, s itt a jegyzőkönyv vitelén kivül küzdenem kellett szóval tettel a nagy roman
 [!]
[sic!]
ideák ellen. Követjelöltjeink érdekében leveleket kell irnom, s itt ott kifutnom a megyére, találkozandó s értekezendő ismerőseimmel. Mi több magam ellen is szerepelnem kellett – nehogy megválaszszanak követnek, midőn én csak napszámos akarok most lenni, s igy is egyeztem meg a főemberekkel. stb.  
  Ily helyzetben, ily kedélyhangulatban lehetetlen volt valami olyat alkotnom, a mit nyugodta
n
Beszúrás
füzhettem volna ama Koszoruba.  
  De a jövő félévben mindenesetre beváltom szavamat.
n
Jegyzet
a jövő félévben mindenesetre beváltom szavamat
Halmágyi Sándor
Halmágyi Sándor
nak a Ko-ban nem jelent meg műve.
 
  Egy körülményre vagyok bátor figyelmeztetni szerkesztő urat. Egy pár emberrel beszéltem a Koszoru előfizetői közül, a kik még a Figyelő-korabeli hivei. Igen érzékenyen nélkülözik a Koszoruban a hazai irodalmi müvek birálati rovatát, s ugy hiszem azt okvetetlen szükség is meginditni mint állandó rovatot.
n
Jegyzet
meginditni mint állandó rovatot
– A hazai irodalom ismertetése, bár nem lett a Ko állandó rovata, mégis érezhetően megnövekedett (terjedelme azonban a SzF-é mögött maradt).
Az eddig közlött beszélyek közül a é és
Vadnai
Vadnay Károly
é
n
Jegyzet
a
Gyulai
Gyulai Pál
é és
Vadnai
Vadnay Károly
é
Gyulai
Gyulai Pál
A nők a tükör előtt c. elbeszélése ( Ko 1863. I. 1–7. sz. 1863. jan. 4. 7–12., jan. 11. 32–38., jan. 18. 55–60., jan. 25. 78– 83., febr. 1. 102–107., febr. 8. 126–131., febr. 15. 149–154.);
Vadnai
Vadnay Károly
nak Csak játék volt c. beszélye ( Ko 1863. I. 14–15. sz. ápr. 5. 317–322., ápr. 12. 342–349.)
jeles. A többiekről mit mondjon az ember? Inditványozom, hogy a szükség inkább jeles
külföldi
Beszúrás
beszélyek forditmányával pótoltassék. Az a Hopkins-humbug
n
Jegyzet
Az a Hopkins-humbug
A csillagok világából (Ko 1863. I. 17. sz. ápr. 26. 403–405.)
miért közöltetett bona fide?
n
Jegyzet
bona fide
– jóhiszeműen (lat.)
Midőn kijött, emlékszem, hogy épen grof Bánffy Béláéknál
n
Jegyzet
grof
 [!]
[sic!]
Bánffy Béláéknál
Bánffy Béla (1831–1888): 1863-ban az erdélyi országgyűlésre megválasztott képviselő, a kiegyezés után képviselőházi alelnök, a Bánffy-család losonci, grófi ágának tagja, aki az erdélyi értelmiségi és politikai elit meghatározó tagja volt.
voltam vacsorán, s a grófné hibául tette ki a szerkesztőségnek. Mentém, hogy bizonyosan közölni fogják rá a
Brassai
Brassai Sámuel
leálczázó czikkét is, mely a Független tárczájában jött
n
Jegyzet
Brassai
Brassai Sámuel
leálczázó czikkét is, mely a Független tárczájában jött
– a lap először a 86. számában (1863. április 16.) szól róla, Dr. Hopkins légköve címmel, a külföldi sajtó nyomán ismertetve a történéseket és egyelőre maga sem kételkedve valódiságukban.
Brassai
Brassai Sámuel
II. Nyilt levél a légből kapott kő ügyében (Független 1863. 96. sz. ápr. 28.) írásával emelte fel szavát, az eredeti beszámoló elemeinek képtelenségét bizonyítva.
kí. Ez nem közöltetett, sőt a Koszoru soha nem is említette Hopkins hazugságát. És ez kár! Árt e solid lap tekintélyének, melyet megóva szeretnék látni. Kicsinység! de a se talál a Koszoruba, hogy Milano Majlandnak íratik, mintha Kolozsvár helyett Clausenburg íratnék. (25 sz. vegyes.)
n
Jegyzet
(25 sz. vegyes.)
– „Majlandban most egyszerre két uj szinházat épitenek” Ko 1863. I. 25. sz. jún. 21. 599.
A
Szathmári
P. Szathmáry Károly
beszélye
n
Jegyzet
Szathmári
P. Szathmáry Károly
beszélye
P. Szathmáry
P. Szathmáry Károly
nak A kis halom című elbeszélésére utal. ( Ko 1863. I. 12., 13. sz. márc. 22., 268–276., márc. 29. 293–298.)
már botrányos tárgyánál fogva is rosz benyomást tett, s valóban magam se vállalkoznám egy szalonban hölgyek előtt felolvasni egy beszélyt, melynek tárgya az, hogy a gróf kisaszszony
[szerkesztői feloldás]
t
az instructor kimenti a tó hullamai
 [!]
[sic!]
közül, aztán a bokrok közt erőszakot tesz rajta, aztán lesz belőle kicsi gyerek, aztán bünvádi kereset, nyílvános tárgyalás stb lesz a következés. Nem a Koszoruba való semmi esetre!  
  Meglehet naivság tőlem, de csupa jó indulatból kívántam ezeket megjegyezni, s most egész tisztelettel maradok  
  alázatos szolgája  
 
HalmágyiSándor
Szerkesztői feloldás:
Halmágyi Sándor
Halmágyi Sándor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 597.)