Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. július 3.
 
  Tisztelt barátom,  
  Itt küldöm a
Molière
Molière
IIik kötetének befejezését. Kérlek szedessd
 [!]
[sic!]
ki egyszerre, s a kézírattal együtt küldessd
 [!]
[sic!]
el correctura végett.  
  Rajta vagyok hogy a Tartuffe jegyzeteit is mielőbb vehessd.
 [!]
[sic!]
Az alatt kiszedik talán a kötet azon függelékét, mit már elküldtem… Eddigelé megtartám szavamat, mert miattam egy pillanatig sem kellett vesztegleni. S valóban szeretném lerázni nyakamról. Mit tehetek róla, ha, gyötrött (s különben is nehéz) fejem’ még nagyobb kínzásául, afrikai meleg perzsel bennünket, mely 5–8
ó
Beszúrás
ra közt hagy élni egyedűl!  
  Küldessd
 [!]
[sic!]
el a 2dik kötet bevé
g
Beszúrás
ző íveivel egyszersmind a czímlapját is, hogy lássam rendezését, s így a kötőhöz lehessen adni. – Laptöltelékül egy pár mesét küldtem: kaptad-e?
n
Jegyzet
egy pár mesét küldtem: kaptad-e
AJ
Arany János
megkapta a jún. eleji küldeményt; két mese meg is jelent közülük: Finn népmesék I. II. A beszélő fenyűk
 [!]
[sic!]
(Ko 1863. II. 1. sz. júl. 5. 16–17.), Az árva leány (1863. II. 17. sz. okt. 25. 400– 401.).
 
  S e két mese ú
jo
Beszúrás
lag
 [!]
[sic!]
felébreszti bennem a régi passiót, s rendelést tettem, hogy írjanak számomra
ismét
Beszúrás
meséket,
n
Jegyzet
rendelést tettem, hogy írjanak számomra ismét meséket
– ismeretlen a megbízottak köre és személye (vesd össze Domokos 2008. 291–292.)
szóra szóra
 [!]
[sic!]
úgy le, mint ahogy a beszélő paraszt dictálja. Már van is néhány ív. Sok üres, töredékes, csonka van ezek közt, mint Te jól tudod: de azért bámúlatos gazdagságot mutat, anyag tekintetében legalább. Azt hiszem, hogy némi akarattal, rizma számra
n
Jegyzet
rizma számra
– vesd össze rizsma: a papír kereskedelmi forgalomban használt mértékegysége; nyomdai papír esetén 500, írólap esetén 1000 ív
lehetne
magy.
Szerkesztői feloldás: magyar
meséket gyűjteni, Merényiféle expeditiók
nélkü
Szerkesztői feloldás: nélkül
is.  
  A’ propos: ki az a
Merényi
Merényi László
?
n
Jegyzet
Merényi
Merényi László
Merényi László (1837–1907): népmesegyűjtő. Ez időszak alatt három gyűjteménye jelent meg: Eredeti népmesék (1861), Sajóvölgyi eredeti népmesék (1862), Dunamelléki eredeti népmesék (1863–1864). Az elsőről
AJ
Arany János
írt ismertetést ( SzF II. 1861. I. 1–4. sz. nov. 6.
 [!]
[sic!]
6–7., nov. 14. 21–23., nov. 21. 36–38., nov. 28. 53–54.); az AJÖM XII. szerint maga szerzett támogatást a Kisfaludy Társaságtól a szerző számára.
Merényi
Merényi László
levélben kérte az Akadémia további pénzügyi támogatását, amelynek elnyeréséről a SzF beszámolt a Vegyes rovatában (II. 1862. II. 11. sz. júl. 17. 175.). Bár az Akadémia megbízásából 1861–1867 között is gyűjtött népköltészeti alkotásokat, ennek sikeréről kevés az információnk. Domokos Mariann közlése szerint a Székelyföldre és Szilágyságba tervezett gyűjtőútról
Merényi
Merényi László
két évtized múlva számolt be. Az MTA Kézirattárában őrzött jelentése (és az OSzK Kt-ban őrzött jelentés fogalmazványa) szerint Merényi László Erdélyben nem gyűjtött népmeséket („fiatal és tapasztalatlan ember voltam; de a szép iránt fogékony: miért is Erdélyben a többek közt a szépnem kapott meg leginkább s meg is bámultam az erdélyi szép nőket, kik keleties és ragyogó szépséggel bírnak”). Ennek alapján a tudománytörténet nem hozza összefüggésbe a megjelent meséket ezzel a gyűjtőúttal. ( Domokos 2007. )
Ismered?  
  – Olvastam a mit Czigányaidról írtál,
n
Jegyzet
Olvastam a mit Czigányaidról írtál
– A Ko-ban jelent meg a készülő Bolond Istók II. énekének első 11 strófája (az utolsó kimaradt a későbbi kiadásokból): 1863. I. 26. sz. jún. 28. 616–617.
s – megöleltelek lélekben.  
  No de nem úntatlak firkámmal, s száraz-egyszerűn mondom: áldjon meg Isten az én „gustusom” szerént.  
  júl. 3d.  
 
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)