Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, jul. 6. ͞863  
  Igen tisztelt barátom! a sok baj között mely ez inséges időben eláraszt, jó ideje már hogy alkalmilag
Vadnai
Vadnai Károly
hoz
n
Jegyzet
Vadnai
Vadnai Károly
hoz
Vadnai Károly
Vadnay Károly
ekkor a Hf szerkesztője volt.
küldtem az ide mellékelt költeményt
n
Jegyzet
az ide mellékelt költeményt
– Feltehetőleg ez lehetett az Oh örülj…! (Ko 1863. II. 3. sz. júl. 19. 54.).
AJ
Arany János
év végi, Nyilt levelezés-beli üzenete másik, 1863. máj. 21-i levelében küldött versére vonatkozhatott: „Az itt levő egyet, direct czélzása miatt nem mertük adni.” ( Ko 1863. II. 23. sz. dec. 6. 552.).
Tóth Endre
Tóth Endre
ekkori levelében jelentősége lehet a kiemelésnek (és talán az elírásnak) is: „Ide zárok teljes rendelkezésed álá
 [!]
[sic!]
egy költeményt”.
átadás végett a te kezeidbe.  
  Vigadó fiatal ember tán elfeledte azt, mert nem tudósitott semmiről;… nehogy valami más kézbe kerüljön, melylyel nem örömest érintkezem: ismét küldöm azt egyenesen hozzád s egyszersmind megkérdem: kaptad-e májusi levelemet
n
Jegyzet
kaptad-e májusi levelemet
– l. az 1670. sz. levelet
melyben megköszönöm jó
szivűsédet
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: szivűségedet
a megemlékezésért? Tudósits mind erről, kérlek! a nyilt levelezésben.
n
Jegyzet
a nyilt levelezésben
– „Vettem a multkorit is. Magánlevélben mihelyt lesz érkezés.” ( Ko 1863. II. 2. sz. júl. 12. 48.) – Ez a levél vagy nem készült el vagy nem maradt fenn.
 
  A „Bolond Istók” 2ik énekét olvasván,
n
Jegyzet
A „Bolond Istók” 2ik énekét olvasván
– vesd össze az 1690. jegyzetével
meg nem állhatom hogy ne említsem azt a hatást melyet rám tőn: valahányszor eszembe jut, egy mély tragicomicus nevetést érzek ereimben… minőre még soha sem emlkészem.
 [!]
[sic!]
Nem tudok szabadulni, szabadulni attól a felsohajtástól hogy: „nos a cigányok?… Au!….”
n
Jegyzet
„nos a cigányok?… Au!…”
– A Bolond Istók II. énekében a 3. versszak kezdete (a Ko-ban közölt szövegváltozat): „Nos a czigányok…. Au! istencsapása!” (L. még Imre 1990. 183.)
[törölt]
« g »
G
Beszúrás
yakran egyetlen hang, a comicum egész világa. – – Igen szeretném az első részt is olvasni. De nincs benne módom! Nem tudom, megküldht
[törölt]
« e »
n
Beszúrás
é-e
 [!]
[sic!]
nekem
Pali
Gyulai Pál
az albumot?
n
Jegyzet
megküldhtné-e
 [!]
[sic!]
nekem
Pali
Gyulai Pál
az albumot
– A Részvét könyvéről van szó (1863), amelyben az 1850-ben közölt Bolond Istók I. éneke (Csokonai Lapok, 1–99. versszak) kiegészült. A Bolond Istók ekkori fogadtatása jóval zajosabb, mint 1850-ben volt, amikor „
Arany
Arany János
legközelebbi eszmetársai, barátai sem méltatták figyelemre”. ( Imre 1996. 36.)
teheti-e azt a nélkül, hogy a vállalatna
 [!]
[sic!]
kárára legyen?  
  Gondolom, hogy az előfizetők közül többen elmaradtak a mostoha idők folytán. Én részemrül odáig jutottam, hogy ami kicsinységünk van: eladóvá kellett tennem. Ez a 3ik rosz év rám. Az idén pedig ugy állunk hogy ha elvetek és cselédeimet kifizetem: akkor kenyérnek valóm nincs. Ha ezt hagyok, akkor vetetlenül marad minden földem. Tavasz veteményünk pedig egy szem sincs. Le se lehetett kaparni, ugy oda sült. Marháink kitelel
[törölt]
« t »
h
Beszúrás
etéséről szó sincs. Pedig e vidék még csak pitvara az inségnek mely az előttünk terűlő rónán van. S minket még az adó behajtás se kímél.  
  Isten veled, tisztelt, szeretett barátom! tarts meg engem jó szivedben melyre egész szeretettel gondol őszinte tisztelőd s barátod  
 
T. Endre
Tóth Endre
 
 
GyPalit
Szerkesztői feloldás:
GyulaiPali
Gyulai Pál
t
ölelem.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)