Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. július 17. és 19.
 
  Tisztelt Barátom,  
  A Koszorú imént vett számában látom sereghajtóúl magamat
n
Jegyzet
A Koszorú imént vett számában látom sereghajtóúl magamat
– A
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
hoz szóló néhány sor a szerkesztői üzenetek végén áll: „A ’függeléket’ betüről betűre, kézirat után magam kijavítottam. Stereotyp alá merném adni. Iszonyú időt vesz el ezeket is elküldözni. Ide s tova ősz lesz, és még…. Pár hét alatt szétküldhetném, ha ez az ídeoda
 [!]
[sic!]
küldözés nincs.” ( Ko 1863. II. 2. sz. júl. 12. 48.)
azok között, kik a szerkesztőség ajtaján kopogtatnak
h
Beszúrás
ogy megnyittassék nékiek. Volt-e erre szükség? alig hiszem. Ha közvetlenűl nekem küldöd e pár sort, magadat lenyomatásától, engem egy kedvetlen érzéstől mentesz föl. Figuráltatsz
n
Jegyzet
Figuráltatsz
– szerepeltetsz (lat.)
ott, s oly szerepben, a mire okot legkevésbé sem adtam. Mert hiszen az a dolog, mit
[törölt]
« m »
illetéktelen közönség elébe viszesz, haladt-e énmiattam legkevésbé, azaz „várakoztattalak-e” valamikor? Sőt mondhatom, gyakran gyötrém magamat, Irántadi tekintetből, oly állapotban, hol az egész
KisfaludyTársaságféle
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy Társaságféle
dicsőség s honorárium sem mozdított volna máskülönben meg.  
  Ha a celebritások
n
Jegyzet
celebritások
– hírességek, előkelőségek (lat.)
közé tartoznám, tudván hogy dicsőségem bástyáin nem törhet rést egy-egy szarvas non sens,
n
Jegyzet
non sens
– értelmetlenség, képtelenség (lat.)
sőt azt talán egy csillámmal toldja meg: nem ragaszkodnám az ívek áttekintéséhez. Igy csupán arra vagyok szorítva,
quodhumeri
Szerkesztői feloldás: quod humeri
valent,
n
Jegyzet
quod humeri valent
– amit a vállak elbírnak (lat.)
tehát fukarkodnom „muszáj”.  
  Nagyon sajnálom tehát, hogy, kivánságod daczára, s közelgne bár az ősz – ámbár, tudtommal, a
diplom.
Szerkesztői feloldás: diplomaticus
n
Jegyzet
a
diplom.
Szerkesztői feloldás: diplomaticus
– csillagászati, azaz hivatalos (lat.)
nyár elején vagyunk még – a nyomdát nem dispensálhatom
n
Jegyzet
dispensálhatom
– felmenthetem, elengedhetem (lat.)
az ívek megküldésétől.  
  Én a Kisfaludy-Társaságnak sem nem kínálkoztam, sem szakmányosa
n
Jegyzet
szakmányosa
– bérmunkása
nem vagyok; mit tegyek, arról csak annyiban rendelkezhetik, hogy bűnöm miatt kárt ne szenvedjen. Ennyi az ő joga irányomban, és nem több. Én tiszteletben tartám s tartom azt; de egyébre nincs gondom.  
  Elküldtem mind azt a mi a IIdik kötethez tartozik, mihelyt azt lenyomatva, megkaptam. Kértem a Tartuffe íveit is, a lapszámok feljegyezhetése végett. Tegnapelőtt kaptam a III első felvonást; azt kell hát hinnem, hogy a többi lenyomtatva sincs. De ha így, mi kifogás lehet énellenem?  
  Édes barátom, Nichts für ungut.
n
Jegyzet
Nichts für ungut
– Ne vegye rossz néven (né.)
Érzem én hogy baj az, hogy nincs mit szétküldöznöd, de a koszorúsok veszteglése miatt nem lehet engem, szegény legényt, abajgatni, s ok nélkül. Nem kívánom, nem is várhatom, hogy Te azon tekintetekkel légy irántam, mikkel, bármi körűlmények között, Irántad én viseltetném: csak annyit és nem többet kérek, a Társaság érdekei mellett lássd
 [!]
[sic!]
meg az én igazságomat is. Én bizonyosan nem ohajtom kevésbé mint Te, hogy lerázzuk e szakmányt nyakunkról.  
  ––––––  
  Julius 19d.  
  A postanapon nem fejezhettem be levelemet, s e két napi késést felhasználtam kitelhetőleg.  
  A mellékletben veszed mind azt ami kell.  
  Az Előszó az I kötet czímlapja után
Beszúrás
; utána, mint már írtam,
Arago
Arago Ferenc
beszéde.
n
Jegyzet
Arago
Arago Ferenc
beszéde
– A
Molière
Molière
-ről szóló Arago-beszéd lett a drámák előszava ( SzF II. 1862. II. 4. sz. máj 29. sz., 49–54.).
 
  Nincs hátra egyéb, mint hogy szedessd
 [!]
[sic!]
s küldessd
 [!]
[sic!]
meg nekem az íveket a kézírattal együtt (nincs meg magamnál). Biztosítlak szavammal, hogy a rákövetkező postanap mindent visszautasítok.  
  De az ívek átnézésétől nem állhatok el. Magad irtad volt,
n
Jegyzet
irtad volt
– l.
AJ
Arany János
1863. jún. 3-i levelét (1674.)
hogy
Szász K.
Szerkesztői feloldás:
Szász K.ároly
Szász Károly
előbeszéde nevetséges lacunáinak
n
Jegyzet
lacunáinak
– hiányainak, hézagainak (lat.)
nem Te valál oka, de azért Neked tulajdoníták. Én sem a Te – okosabb s fényesebb dolgokra fordítható – idődet nem akarom igénybe venni, sem boszúságaimat
 [!]
[sic!]
szaporítani.  
  Jobb lesz hát az így mindkettőnkre nézve. Te az ominosuse
n
Jegyzet
ominosus
– rosszat jelentő, végzetes (lat.)
utolsó csütörtökön beszámolhatsz; a világ meg’ nem fordúl fel e pár hét miatt.  
  Állandó szíves érzésekkel  
 
KazinczyGábor
Szerkesztői feloldás:
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
 
  Láttam
Tompá
Tompa Mihály
nál photographiádat,
n
Jegyzet
Láttam
Tompá
Tompa Mihály
nál photographiádat
– L.
Tompa
Tompa Mihály
1863. jún. 9-i, 1676. sz. levelét.
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
Tompá
Tompa Mihály
nak írt 1863. júl. 2. előtt írt levele szerint júl. 7-én (ez a nap esett keddre) járhatott Hanván. ( TMLev II. 641. 20.)
s bámúltam hiúságtalanságodat, hogy e lelketlen, elrevesedett
n
Jegyzet
elrevesedett
– elpudvásodott, elvénült
pofát mint „Arczképedet” nem restelled figuráltatni.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/6. sz. 44–47.