Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1863. július 27.
 
  Kedves barátom!  
  Tennap este kaptuk leveleiteket, s én szememnek reggeli pihentségében, sietek a magaméra válaszolni.  
  Szó nélkül is nyomta lelkemet a
Juliská
Arany Juliska
nak tett igéret, de… de… m
e
Beszúrás
ntsetek
ki bennünket, nincs menyegzői ruhánk!
n
Jegyzet
nincs menyegzői ruhánk
– Utalás a Bibliából vett példázatra: „Hasonlatos a mennyeknek országa a Királyhoz; ki az ő fijának menyegzői lakodalmat szerze”. Az utalás a király szemrehányásából származik, mellyel a méltatlanul öltözött vendégeket illeti („Mimódon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád?” A példázat értelme: „Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.”) (Mt 22:1–14.)
nem épen bibliai értelemben, hanem körűlményeink értelmében. Nyomorult az élet barátom! midön oly szép alkalom forog is kérdésben mint az augustus 9 ki , kicsiség miatt, mint a
[törölt]
« h »
H
Beszúrás
anvá
ról
Pest
Budapest
re-menetel, azt kell észrevennünk hogy nem lehet! Fájdalom, igazán nem lehet! mert az általad érintett körülményeken kivűl, még más, új is van, mely küszöbünkhöz köt. Folyó hó 19 én nálunk egész erővel kiütött a marhadög; be vagyunk zárva falustól, s marháink üres jászlon várják az elveszést, mert ha a dög megkímélné őket, elpusztítja az éhség; szénánk ugyanis nem volt egy szál se, zab- és árpaszalma nincs, magvával együtt a földben veszett. Nyomorult napokat élünk. Legyetek meggyőzödve legtisztább, legforróbb baráti érzelmünkről, melylyel szeretett Leányotoknak boldogságot s ebben néktek is tartós örömet kivánunk, de engedjetek meg és magatok mentsetek ki. Augustus 9 én mi is köztetek leszünk lélekben s ne felejtsétek akkor, hogy Hanván emlékeznek rólatok. Vődet ösmeretlenűl is szívesen üdvözlöm; talán lesz még alkalmam az életben őtet s őket meglátni. Az asszony később válaszol
Juliská
Arany Juliska
nak. Szegény feleségem, ugy megörült azután meg ugy elszomorodott a levél olvasásakor!  
  Most talán nem is kellene egyébről írni; de minthogy te elkezdetted, én folytatom.  
  A kedves komámas̅z̅ony ne búsuljon a fekete pontok miatt, csak kimé
[törölt]
« j »
l
Beszúrás
je s gyakran mossa fris
 [!]
[sic!]
vízzel szemeit; azonban felmelegült állapotban s rögtön felkelés után ne tegye azt. Kávét keveset és pesti tejjel. Én is ugy megrémültem azoktól a repkedő valamiktől eleinte; most is megvannak, de már fel se
[törölt]
« e »
v
Beszúrás
eszem.  
  Fájdalom hogy előfizetöid fogytak, mi ugyan a jelen körülmények közt nem csuda s bizonyosan más Lapnál is ugy van. Aztán Aztán
 [!]
[sic!]
…. már egyszer koczkáztattam nehány szót a
[törölt]
« ó »
o
Beszúrás
Kosz rúra
nézve, de nem hallgattál meg. Elő- vagy vezérczikkei
[törölt]
« d »
nem a nagy közönségnek valók; nehezek, hosszak, unalmasak; száraz, tüskés fejtegetés és hullabonczolás helyett az életet ködnéd
 [!]
[sic!]
iróid lelkére, hogy adjanak vidor, eleven dolgokat; de persze nem igen válogathatsz… és köszönettel kell fogadnod mindent… fájdalom! Azonban a mennyire lehet mégis válogass, nem a classicitasra – hanem a kelendős
é
Beszúrás
gre nézve értem; már benne vagy; ne akarj reformator lenni, légy csupán szerkesztő. Azt, hogy te Irányt tartasz szemeid elött: nem látja s ha látná se méltányolja senki. Nem látod mit tesz valamennyi lap, politicai és szépirodalmi? Kenyeret keres az urának s azzal punctum.  
  Hogy verset küldjek tisztelt szerkesztő ur, azt könnyű mondani; de az én állapotomban írni
csak nem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: csaknem
lehetetlen! azonban mihelyt lehet: lesz.  
  Igazán barátom, az eszem sincs helyén s bajaimnak tulajdonitsd hallgatásomat; mihelyt azok enyhűlnek: Te lehetsz az elsö kiröl megemlékezem. –
Heckenast
Heckenast Gusztáv
tól még eddig se kaptam Verseimből,
n
Jegyzet
Heckenast
Heckenast Gusztáv
tól még eddig se kaptam Verseimből
Tompa Mihály költeményei. VI. kötet. Vegyes tartalommal,
Pest
Budapest
en. Kiadja
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
. 1863. A Ko jún. közepén számolt be megjelenéséről (vesd össze az 1634. sz. levél jegyzetével).
mihelyt kapok: küldök neked; ámbár nem tagadom hogy szeméremmel teszem azt, mert hiszen a Koszorú megemlitésre se tartá érdemesnek
n
Jegyzet
a Koszorú megemlitésre se tartá érdemesnek
– Az Uj könyvek rovatban jelent meg, egy alkalommal, tájékoztatás
Tompa
Tompa Mihály
költeményeinek megjelenéséről. A Ko-ban maga
Arany
Arany János
(
Y. S.
Arany János
szignóval) bírálta. ( Tompa Mihály költeményei. 1863. II. 11. sz. szept. 13. 257–259. AJÖM XI. 460–464. AJTK 453– 456.)
a
Beszúrás
zetke megjelenését. Látod barátom, mily furcsa ember az a szerkesztő!  
  tisztel s azt izeni, hogy azt a verset bizony kiadhatnád!
n
Jegyzet
azt a verset bizony kiadhatnád
Tompa
Tompa Mihály
és
Lévay
Lévay József
tréfából
Ifjú Péter
Tompa Mihály
álnéven küldtek
AJ
Arany János
-hoz verset, A szabadban címmel. A szerző
Tompa
Tompa Mihály
volt, aki ebben az esztendőben több versét is
Ifjú Péter
Tompa Mihály
néven publikálta ( AJÖM XII. 554–555.).
AJ
Arany János
a szerkesztői üzenetek között válaszolt: „A szabadban. Megjelenhet.” ( Ko 1863. II. 1. sz. júl. 5. 24.) – Erre levelet kap
Tompá
Tompa Mihály
tól
[bizonytalan olvasat]
, „melyben tréfásan megtámadják, hogy »meg van fogva« mert ha tudta volna, ki írta a verset, majd más hangon szólt volna” (Ugyanott), nem az Üzenetek végén egy mondattal. Ez a Tompa-levél, ha létezett, elveszett.
AJ
Arany János
ismét a Nyílt levelezésben válaszol: „ha
I. P-r
Tompa Mihály
a nem épen ifju Mihály vagy József volna, sem fogott meg, ámbár nem volna csuda. Egészen más kedvtelésből olvasni, más szakmányból. Hanem igy is megirtuk rá, hogy megjelenhet, s az elég egy kezdőnek. A levelet sajnálkozó örömmel olvastuk (nem szerkesztői többesben szólva.)” ( Ko 1863. II. 5. sz. júl. 26. 120.) – A vers végül megjelent ( Ko 1863. II. 7. sz. aug. 16. 158.).
Lévay
Lévay József
visszaemlékezését l. TMÖk II. 426.
 
  De elég mostanra ennyi; mert nálam már je
l
Beszúrás
enkeznek nem csak a fekete, dek a tüzes pontok is.  
  Végzem azzal, mivel kezdettem: hogy az aug. 9 iki frigyen, legyen mind a siriglan a jó Isten áldása!  
  Hanva, julius 27. 1863  
  igaz barátod  
 
Tompamihály
Szerkesztői feloldás:
Tompa mihály
Tompa Mihály
 
  U.I. Az asszony még alszik.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.)