Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KAZINCZY GÁBORNAK
Pest
Budapest
, jul. 29. 1863.  
  Igen tisztelt barátom! Közelebb küldött correctura iveidhez e sorok voltak mellékelve.  
  Megjegyzendők: A czímlap után, ugyancsak ide, az Előszó következik; ha kiszedetik, kérem azt „ezen ívvel együtt” revisio végett elküldeni.  
  A II-dik kötetnek ugyan így lesz a czíme, azon különbséggel, hogy az Első kötet helyett Második szedendő.  
  A jegyzések mind a két kötet végére
Arany J
Arany János
urhoz küldettek; correctura iveiket a kézirattal együtt kérem mielőbb elküldetni, mert én is szeretnék már megszabadulni.”  
  A javitnok azt kérdi tőlem: melyik Előszó következik a czímlap után, s én nem tudok felelni.
Aragó
Arago Ferenc
é nem, az nem „előszó”, hanem beszéd, s az különben is a czímlapok után jő, s ki van már szedve, nem volt szükség tehát írni: „ha kiszedetik”.  
 
Molière
Molière
előbeszédei nem, mert arra sem alkalmazható: „ha kiszedetik”, mivel láttad, hogy már ki van szedve.  
  Ugy sejtem, magad írtál előszót: de én azt nem kaptam!!! Valamint nem kaptam a Tartuffe után jövendő jegyzeteket sem.  
  Én tőled elő és utó függelékül csak két csomót vettem. Egyikben voltak
Molière
Molière
előbeszédei; másikban a te jegyzeteid a Fösvény re és Dandin ra. Többről nem tudok. Lehet, hogy útban van, lehet hogy el is tévedt, a mi nagy baj volna.  
  Julius elején még azzal kecsegtettem magamat, hogy aug. első napjaiban megindíthatom az ez évi első küldeményt
n
Jegyzet
azzal kecsegtettem magamat, hogy aug. első napjaiban megindíthatom az ez évi első küldeményt
– A Ko Vegyes rovata a közeli postázást ígérte a pártolóknak: „
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
a
n.
Szerkesztői feloldás: nemzeti
színházhoz is beküldé
Molière
Molière
két remek darabjának ’A Fösvény’-nek és ’Tartuffe’-nek forditását. E két darab a Kisfaludy-társaság pártolóinak
könyv
Beszúrás
illetményében fog megjelenni s az egyik már ki is van nyomva, ugy hogy a már egészen bevégzett ’Esmond Henrik’-kel együtt, a négy füzetet tevő szállitmány nem sokára szét fog küldetni.” ( Ko 1863. I. 22. sz. máj. 31. 526.)
a pártolóknak, kiknek türelme kifogyhatatlan, de már látom, hogy szeptemberre marad. Megadom magamat sorsomnak és viselem a hanyagság gyalázatát.  
  Kérlek, a mi lehetséges, tedd meg a további késedelem eltávolítására.
Bérczy
Bérczy Károly
is most jelenti, hogy ő beteg: nem fordíthatja Onegin t,
n
Jegyzet
Bérczy
Bérczy Károly
[szerkesztői feloldás]
nem fordíthatja Onegint
AJ
Arany János
a Kisfaludy Társaság 1863. ápr. 30-i ülésén még bizonyosan számított az Anyeginre mint az adott év 60 ívnyi társasági könyvilletményének egyikére a Molière-fordítások mellett, de a júl. 30-i ülésen már
Bérczy
Bérczy Károly
betegségéről számolt be, valamint arról, hogy így az „’Onegint’ be nem fejezheti s ez által a pártolóknak járó könyv illetményben 20 ívnyi hézag támad, mely legczélszerűbben valamely rövidebb regénynyel, még pedig – mivel a társaság eddig még csak angol regényeket adott – franczia regénynyel volna betöltendő.” (KTjegyz; a választás Sand Antonia c. regényére esett.)
Bérczy
Bérczy Károly
Anegin-fordítása 1864-ben készült el és 1866-ban küldték szét a pártolóknak.
melyre mint bizonyosra számítottam. Most 20 ivet kiteremteni 3–4 hó alatt!  
  Ne vedd rosz néven tőlem, ha így állván (a szó teljes értelmében állván) a dolgok, néha izgatottabb vagyok.
n
Jegyzet
így állván (a szó teljes értelmében állván) a dolgok, néha izgatottabb vagyok
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
nem volt megelégedve a fordításokkal és mindig javított rajtuk; erről
Lévay
Lévay József
nak is többször beszámolt ( Gulyás 1931. ): „A Fösvényt ötször dolgoztam által, s rosznak tartom mostis
 [!]
[sic!]
és pedig magyartalansága miatt.” (363.), az „én Tartuffeöm
[szerkesztői feloldás]
1/5 részben egészen új. Szerencsétlenségemre
[szerkesztői feloldás]
nincs kivel tisztáztassam, pedig tartok tőle, hogy ha még egyszer átolvasom, eldobom megint.” (365.) „Némely nyelvi kérdések iránt irtam volt Önnek mintegy 8–10 nap előtt; ez alkalommal megkaphatnám a választ, s a Fösvény kéziratát.” (Ugyanott
Gulyás
Gulyás József
szerint a levél 1863 januárjából való.) – Ezek szerint
Lévay
Lévay József
nak is megküldte a Fösvény fordítását, ami tovább lassította a kiadást.
Azt a sürgető nyiltpostát
n
Jegyzet
a sürgető nyiltpostát
– l. az 1698. sz. levél jegyzeténél
is a desperatio
n
Jegyzet
desperatio
– elkeseredettség, reménytelenség (lat.)
iratta velem.  
  Sok üdvözlettel!  
  Tisztelő barátod
Arany János
Arany János
 
  U.i. Közelebbi correctura csomagodat a posta felbontotta, s utasító jegyzeteidért 1 frt. 31. kr. büntetést fizettetett. Ennek talán volna orvoslása, de az orvosság többe kerülne, mint a kór. Igy hát megfizettem szépen.  
  Félóra mulva  
  Csaknem postára volt adva e levél, midőn fiad jő és hozza a kivánt csomagot. Igy már jó lesz. De azért mégis elküldöm e levelet, hogy lássad, hogy miként éreztem a nyilt postáról már azelőtt, hogy szemrehányásodat vettem. Én nem téged kárhoztatlak, csupán a fatalitas miatt vagyok izgatott, hogy akár mit teszek, nincs mód siettetni e munkát. 12–14 napba kerül minden egyes küldemény, minden ív. Két ív: s két hó el van veszve. Mondtam, még az év elején,
Emich
Emich Gusztáv
nek, küldje két-ivével a correcturát, kettőt addig itthon szedetvén, maga meg is igérte, de Ursicza
n
Jegyzet
Ursicza
– ismeretlen személy;
Emich
Emich Gusztáv
nyomdásza vagy expeditora lehetett
és mindenféle sicz-a azért megmaradt az egy íves rendszernél, még ott is a legnagyobb kényelemmel. Ha mentem, lármáztam rájok (a mint én tudok, szegény jámbor ember) ötöltek hatoltak: Még
Kazinczy
Kazinczy Gábor
úrnál van. Most küldöttük el. Nincs a nyomdában 4 ívre való heverő garmond
n
Jegyzet
garmond
– betűtípus (
Claude Garamond
Garamond, Claude
francia nyomdász nevéből)
etc. A publicum vár és nem fizet. Én kukkanni sem merek, hogy pénzt adjon. Mikor Tartuffe utolsó ívét revideáltam, azt hivém közel vagyunk a czélhoz. Megfoghatod izgalmamat, midőn még egy pár hóval láttam magamat visszavetve. Fogadd szives ölelésemet!  
 
A. J.
Arany János
 
 

Megjegyzések:

elveszett Az Abafi-kiadásból írt kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/6 47–50 Válasz
Kazinczy
Kazinczy Gábor
1863. júl. 19-i levelére (1698.)