Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Marosvásárhely, 1863. augusztus 16.
 
  18–19/1863  
  Tekintetes Igazgató Úr!  
  Megbizatásom folytán van szerencsém a marosvásárhelyi Kazinczy-alapitvány nevében: az alapitó-levél gyanánt szolgáló Jegyzőkönyvi kivonatot ٪ alatt, s egyszersmind az ezen alapitvány által a Kisfaludytársaság részére adományozott 200 új ftot is, két darab százas bankjegy alakjában
[szerkesztői feloldás]
alakjában előtt, a bal margón – ٪ 2 db. 100 ftos bankjegy
idezárva megküldeni.  
  Benső örömmel jegyzem ide az aránylag csekély adományt, óhajtva: hogy ezen,
Kazinczy
Kazinczy Gábor
által Kisfaludynak nyujtott ujabb segély, a mélyen tisztelt Társaságnak annyi hasznára váljék, mint a mennyi hazafias készséggel részünkről magajánltatott.  
  Megkülönböztetett tisztelettel örökölvén
 [!]
[sic!]
 
  a Tekintetes Igazgató Urnak  
  hazafi szolgája  
 
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
 
  ref. főtanodai tanár  
  mint a
mvásárhelyi
Szerkesztői feloldás: marosvásárhelyi
Kazinczy-alapitvány  
  jegyzője.
n
Jegyzet
mint a
mvásárhelyi
Szerkesztői feloldás: marosvásárhelyi
Kazinczy-alapitvány jegyzője
– A melléklet másik fol-on szerepel: Jegyzőkönyvi kivonat a marosvásárhelyi Kazinczy-alapitvány” kezelőinek 1863 junius 9-ikén tartott gyüléséből; az illető Jegyzőkönyv 14-ik lapjáról. 18) Előterjesztetvén, hogy a most harmadikszor kitüzve volt, de ki nem adhatott, azonban mindenesetre kiadásra szánt 200. új ftnyi jutalomdij: oly közhasznú irodalmi czélra lenne forditandó, mely az alapitvány feladatával, – jó, magyar irodalmi művek létrehozatalával, – leginkább megegyezik; határoztatott: azon 200 – kétszáz új forintnyi öszveget, mely marosvásárhelyi Kazinczy-pályadij czim alatt, először 1860 május 2-ikán, másodszor 1860 november 25n , harmadszor 1861 december 20n , szépirodalmi pályakérdések jutalmazására tüzetett ki, de a birálók által különböző okokból egyik pályázónak sem itéltetett oda: a gyülés tagjai egyértelműleg felajánlják a Kisfaludy-társaság számára; olyformán hogy: a marosvásárhelyi Kazinczy-alapitvány két részvénynyel a Kisfaludy-társaság alapitó tagjai közzé lépettnek tekintessék s ezen határozatról az irt Társaság – az adományozó levélnek, a pénz kiséretében, igazgató
Arany János
Arany János
Ur kezébe küldése mellett –, értesitessék. 19) A fennebbi határozat végrehajtása
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
jegyzőre bizatik, oly meghagyással hogy a szükséges jegyzőkönyvi kivonatot alapitó levél gyanánt, hitelesen kiállitva küldje a Kisfaludy társaság igazgatójának,
Arany János
Arany János
nak,
Pest
Budapest
en. Az irt Jegyzőkönyvből sajátkezűleg kijegyezte és szokott pecsétével
[szerkesztői feloldás]
piros viaszpecsét, „
Sz S
Szabó Sámuel
” monogrammal bennepiros viaszpecsét, „
megerősitve kiadta Marosvásárhelytt, 1863 augusztus 16-ikán
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
ref. főtanodai tanár mint a marosvásárhelyi Kazinczy-alapitvány jegyzője