Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1863. október 6.
 
  Kedves barátom!  
  Oly lelki zsibbadtságban szenvedek, mely csaknem képtelenné tesz a mozgásra. Mentsen ki előtted ezen képtelenség eddigi hanyagságomért. –  
  Augustus 21 én kelt leveleddel együtt a 20 ftot köszönettel vettem. – Akkor nem volt egy sor küldeni valóm sem; most is csak e két versecskével
n
Jegyzet
csak e két versecskével
A szerencse mosolya (Ko 1863. II. 16. sz. okt. 18. 364.) és Csak képzelet (Ko 1863. II. 21. sz. nov. 22. 484.)
állhatok elő. –  
  A miskolczi restansok
n
Jegyzet
restansok
– hátralékosok, tartozók (lat.)
ügye boszantó. De a mulasztásnak egy részt magatok is vagytok okai. – Számosan vannak az előfizetök között olyanok, kik a társaság kiadásaiból még mai napig egy betüt se kaptak. – Ide a könyvárushoz
n
Jegyzet
Ide a könyvárushoz
Fraenkel Bernát
Fraenkel (Fränkl) Bernát
miskolci (1855–1878 között) nyomdászhoz kiadóhoz és könyvárushoz
utasitottátok a borsodiak részére az egész csomót, a nélkűl, hogy külön czímeztétek volna az egyes előfizetőknek: ő meg magánál hevertette s heverteti mai napig csaknem az egész quantumot,
n
Jegyzet
quantumot
– mennyiséget (lat.)
mert – ugymond – ő a szétkűldéssel nem tartozik: az előfizetők meg’ nem tudják, hol keressék példányaikat. Igy aztán természetes e zavar és mulasztás. – Mert hiában
 [!]
[sic!]
sürgölöd őket hírlapokban:
n
Jegyzet
hiában sürgölöd őket hírlapokban
Greguss Ágost
Greguss Ágost
, a Kisfaludy Társaság titkára az 1863. szept. havi gyűlésről tartott beszámolóját így zárta: „Örvendetes tudomásul szolgált, hogy a pártolók már az uj,
 [!]
[sic!]
1864/6-diki folyamra is kezdenek jelentkezni; nem örvendetes azonban, hogy többen az eddigi pártolók közöl még nem küldték be 1863diki évdijokat.” ( PN 1863. 224. sz. okt. 2. ; ugyanezzel a szöveggel MS 1863. 224. sz. okt. 1. 921.)
ők nem olvasnak s feledik kötelezettségeiket. –  
  Tehát egy megbízható lelkismeretes bizományos kell minden vidéken, a ki
hez
Beszúrás
az általa beküldött előfizetök részére a könyvilleték utasittassék és a ki élő sürgölöje legyen a mulasztók.
 [!]
[sic!]
– Én ezen szerepet ad hoc
n
Jegyzet
ad hoc
– átmenetileg, alkalmilag (lat.)
a miskolcziakra nézve elvállalom s e hó folytán a leveledben irott 30 delinquensről
n
Jegyzet
delinquensről
– tettesről, bűnösről (lat.)
számot adni igyekszem. Most csak 40 frtot zárok ide tőlök, ugymint:  
 
Solymosi Samu
Solymossy (Solcz) Sámuel
n
Jegyzet
Solymosi Samu
Solymossy (Solcz) Sámuel
Solymossy
Solymossy (Solcz) Sámuel
(eredetileg:
Solcz) Sámuel
Solymossy (Solcz) Sámuel
1845–1882 között a miskolci ref. gimnázium tanára, ahol retorikát, magyar és latin irodalmat tanított. Tagja volt
Tompa
Tompa Mihály
,
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
és
Lévay
Lévay József
baráti körének.
1862 és 63ra 8 ft  
  Szűcs Sámuel
n
Jegyzet
Szűcs Sámuel
– (1819–1889): ügyvéd; 1863–1869 között a Magyar Földhitelintézet Borsod vidéki jegyzője és ügyésze
1863ra 4 –  
  Tóbiás József
n
Jegyzet
Tóbiás József
– a Kisfaludy Társaság pártolója ( AJÖM XIII. 250.)
1862 és 63ra 8 ft  
  Dr. Kaczánder Áron
n
Jegyzet
Dr. Kaczánder Áron
– (1819–1875): Borsod megye tiszteletbeli főorvosa
186
[törölt]
« 2 »
1
Beszúrás
-62-63 12 ft  
  Váncza Mihály
n
Jegyzet
Váncza Mihály
– ifj. Váncza Mihály középiskolai tanár, újságíró és szerkesztő (Miskolc, 1859–1918) apja
1862-63 8 ft  
  összesen 40 ft  
  Ezek könyvilletékét ezért hozzám utasittatni kérem. A többieket is majd zaklatom. – – Regéczy István
n
Jegyzet
Regéczy István
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben rögtön üzent
Lévay
Lévay József
nak: „Azon ur neve nem volt bejelentve az első két évre.” ( Ko 1863. II. 15. sz. okt. 11. 360.); az okt. 10-i levelében részletezi azt (l. az 1723. sz. levelet).
1863-ra küldött 4 ftjával – előttem felmutatott nyugtái szerint, melyeket
Fraenkel
Fraenkel (Fränkl) Bernát
töl
 [!]
[sic!]
vett – mind három évi tartozását lerótta s így hibásan írod, hogy „1863ra küldte az első befizetést:”– azért a részére
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ujra küldött első évi könyvilletéket átvettem s nálam van, rendeleted várva. –  
  Én az irói nyugdijnak tudnék itt egy pár 100 frtos alapítót kapni: mondd meg
Pali
Bozzai Pál
nak, hogy okvetlen küldjön hozzám azonnal egy pár alapitó vagy kötelező levelet. Ezt már tán 3-adszor adom nekik tudtul. Igy bajos gyarapodni. –  
  A miskolczi Takarékpénztár alapitó tag a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaságnál s még eddig egy betüt sem kapott a társaságtól. – Ezt sem most írom elő- ször. – Intézkedjél iránta rögtön. – Engem a
Tak.pénzt.
Szerkesztői feloldás: Takakékpénztár
figyelmeztetett. –  
 
Titus Andr.
Szerkesztői feloldás: Titus Andronicus
n
Jegyzet
Titus Andr.
Szerkesztői feloldás: Titus Andronicus
– A Titus Andronicus
Lévay
Lévay József
fordításában a magyar Shakespeare-kiadás negyedik kötetében jelent meg, a
Petőfi
Petőfi Sándor
fordította Coriolanussal együtt, 1865-ben (l. az 1645. és 1729. sz. leveleket és jegyzeteiket).
itt van már nálam, teljesen bevégezve. De hát mikorra kell? ird az utolsó terminust; csak leíratom még egyszer; az nem kerül többe 4–5 napnál egy sebes irónak. –  
  irataival
n
Jegyzet
Bozzai
Bozzai Pál
irataival
Lévay
Lévay József
régóta próbálta kiadatni korán elhunyt barátja, Bozzai Pál (1829–1852) munkáit.
AJ
Arany János
segítségét is többször kérte, de a munkák csak 1886-ban jelentek meg (vesd össze 1394.).
is tégy már valamit; – vagy küldd vissza, hadd én nálam heverjen. –  
  Isten áldjon minden jó
[törölt]
« l »
v
Beszúrás
al! Rövid nap ujra írok!  
  ölel szerető barátod  
 
LévayJ
Szerkesztői feloldás:
Lévay J
Lévay József
 
  Miskolcz oct. 6. 863͞  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.) Válasz
AJ
Arany János
1863. aug. 21-i elveszett levelére (1712.)