Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – LÉVAY JÓZSEFNEK
Pest
Budapest
, october 10. 1863.
 
  Kedves Barátom!  
  Nagyon dorgáló vénában vagy, nem hiába hogy pénzt küldtél. Kezdem a leveled végin s úgy megyek vissza, hogy az enyémnek a vége jobban figyelmedbe vésődjék.
Bozzai
Bozzai Pál
iratairól már van egy esztendeje megirtam
,
n
Jegyzet
Bozzai
Bozzai Pál
iratairól már van egy esztendeje megirtam
– Ez az elveszett levél 1862. ápr.–máj. fordulóján kelt, mint ahogy a SzF Nyilt levelezéséből kiderül: „
B….zz…y
Bozzai Pál
kézirata ügyében nehány nappal ez előtt irtam egy ’mea culpás’ levelet. Oda ért-e már?” (1862. máj. 8. vesd össze 1431.) A Bozzai Pál irodalmi hagyományai c. kötet csak 1886-ban jelent meg.
hogy
Heckenast
Heckenast Gusztáv
kihez utasítottál vele, nem veszi meg. Én akkor más könyvárussal semmi érintkezésben nem voltam, nem is kináltam e szerint másnak. Most pedig, barátom, most! Nincs most pesti könyváros a ki vállalkozzék, ha ingyen adod is.
Jósika
Jósika Miklós
nem kap kiadót regényeire. Hát visszaküldöm, vagy, mikor feljősz, elviszed magad s vásárt próbálsz vele.  
  Titus Andronicus
n
Jegyzet
Titus Andronicus
– a Shakespeare-kiadás negyedik kötetében szerepel (1865), Petőfi Coriolanus-fordításával együtt (vesd össze 1645.)
hogy mikorra kell? hát kell hónap, ma; kellett volna a nyáron, a tavaszon, hisz irtam hogy az első kötetbe van szánva
n
Jegyzet
hisz irtam hogy az első kötetbe van szánva
– vesd össze 1645., 1791.
s a miatt nem indíthatjuk meg a
[törölt]
« vállalatot »
Shakspeare
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
kiadást. Már a tavaszfélen úgy volt bejelentve a gyűlésbe mint kész mű, s csak rajta múlik az első kötet kiadása. Ezt is megírtam én neked már nem egyszer.  
  A miskolczi takarékpénztár könyvei iránt, ha irtál, úgy bizonyosan intézkedtem is. Semmiféle reclamatiót nem szoktam félretenni, viszem vagy küldöm mindjárt. Lehet, hogy
Emich
Emich Gusztáv
expeditora
n
Jegyzet
expeditor
– ügyintéző, levelek feladója (lat.)
hanyagolta el, lehet az is hogy elküldte a könyveket (ő ezt mondja) a
Fränkl
Fraenkel (Fränkl) Bernát
n
Jegyzet
Fränkl
Fraenkel (Fränkl) Bernát
Fraenkel Bernát
Fraenkel (Fränkl) Bernát
, miskolci könyvárus és -kiadó
úr feneketlen örvényébe. Most újra megy – pedig
[törölt]
« már csak »
van is példány, nincs is.  
 
Gyulai
Gyulai Pál
olvasta nálam az irói nyugdij intézetre vonatkozó passust. Azonban én nem elégszem azzal meg, mihelyt találkozom val a pénztárnokkal
n
Jegyzet
Szathmáry
Szathmáry Lajos
val a pénztárnokkal
– valószínűleg Szathmáry Lajos, aki a Kisfaludy Társaság pénztárosa is volt
mindjárt megmondom neki, küldjön ő. S az nem bocsátja a füle mellé.  
 
Regéczy
Regéczy István
re nézve nem hibásan irom hogy 1863-ra küldte be első fizetését. Azóta irt nekem
Regéczy
Regéczy István
n
Jegyzet
irt nekem
Regéczy
Regéczy István
– a levél elveszett (1721.)
és felvilágosodtam némileg. T.i. a
Regéczy
Regéczy István
neve az első két év alatt az én könyvemben elő sem fordúlt mert nem volt bejelentve. Egyszer jő,
[törölt]
« hogy »
1863-ra a befizetés. Nem példátlan eset, hogy valaki csak 62-re, csak 63-ra akart befizetni, akkor kezdeni a pártolást, nem tudván a szabályokat.
Ez
Szerkesztői feloldás: Az
ilyeneknek az 1861-ki teljes illetményt küldtük, természetesen, nem a folyó évi csonka példányt.
Regéczy
Regéczy István
nél is azt gondoltam, így van. Ezért kapta az 1-ső évi folyamot (melyet kérlek végy át tőle) másodszor is meg.
Fränkl
Fraenkel (Fränkl) Bernát
a maga neve alatt van beirva pártolónak, csupán egyszer (gondolom a te iveden). Ezt a maga példányát adta-e át
Regéczy
Regéczy István
nek, vagy a nála levő potya példányokb
ó
Beszúrás
l fogadott-e fel be nem jelentett pártolókat, azt nem tudom. Lehet, hogy több is van ilyen cliense.  
 
Emich
Emich Gusztáv
hivatala kezelvén a szétküldést: a miskolcziakat (de nem a borsodiakat) úgy küldötte
Fränkl
Fraenkel (Fränkl) Bernát
hez, mint könyvárus könyvárushoz. Azért kellett pedig ebbe belényugodnom: mert te elő
r
Beszúrás
e szabadkoztál hogy nem leszesz hajdú, a ki a pártolókat utóbb exequáld,
n
Jegyzet
exequáld
– a tartozást behajtsd (lat.)
és így téged vagy
Horváth Lajos
Horváth Lajos
t
n
Jegyzet
Horváth Lajos
Horváth Lajos
t
– l. az 1637. sz. levél jegyzeténél
kimélni akartalak a kellemetlenségtől.
Fränkl
Fraenkel (Fränkl) Bernát
elfogadta a hozzá küldött könyveket, azaz se vissza nem küldötte, se nem írt, hogy ő ezentúl nem fogadja el. Hogy szét küldözze, azt mi sem vártuk; de annyit igen, hogy tudassa a nála megforduló tagokkal, hogy nála vannak a könyvek, s igy a hire elterjedhetett volna, hol keressék a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
pártolók könyveiket. A névsor
Fränkl
Fraenkel (Fränkl) Bernát
hez
elment, hogy kiket illetnek a könyvek, azt nem mondhatja, nem tudta kiéi azok. A baj ott van, hogy ezek az urak egy szót is sajnálnak % nélkül: annyi fáradságért pedig a társaság %-t nem adhat.  
  Most már, édes
Józsi
Lévay József
m, ide hallgass: ez a vége levelemnek. Soha nem jövünk tisztába, ha csak te a
Fränkl
Fraenkel (Fränkl) Bernát
nél heverő könyveket át nem veszed, és vala
[törölt]
« k »
h
Beszúrás
ogy ki nem tisztázod: ki kapott, ki nem, ki mennyít kapott s mennyit követel még. Másra bíznám e kellemetlen functiót, de kire? – Az új (mostani) szállitmányt pedig egész tömegben hozzád intéztem. Ezek mind czímezve vannak az illetők nevére, onnan azt is meglátod, kik a pártolók Miskolczon, kinek jár könyv. Ha megtudják egymástól, hogy az új szállitmány nálad van letéve, elmennek érte, s az alkalommal a régi iránt is tisztába jöhetsz mindenikkel.  
  Erre a szivességre kérlek. Úgy is csak ez a szállítmány van már, és még ezenkívűl egy kisebb lesz. Jövő évvel uj hároméves cyclus kezdődnék, – de az hogy lesz ily időben – az ég tudja. Nem kivánom, hogy házról házra járd őket, csak hogy alkalmilag tudasd velök és otthon hozd rendbe, a mennyire lehetséges, e zűrzavart. Más városban efféle nincs, me
r
Beszúrás
t más könyvárus nem sajnált egy két szót.  
 
Emich
Emich Gusztáv
kiadóhivatala irt
Fränkl
Fraenkel (Fränkl) Bernát
nek, hogy a nála levő könyveket adja át neked.  
  Kérelemmel, és köszönettel a nagyon várva várt versekért, maradok téged ölelő  
  igaz barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 
Szemere Miklós
Szemere Miklós
itt van
n
Jegyzet
Szemere Miklós
Szemere Miklós
itt van
– Az egy éve haragban lévő
Szemere
Szemere Miklós
ekkor békült ki
AJ
Arany János
-sal.
– és legelőször is engem látogatott meg. Tudtam én, hogy
Miklós
Szemere Miklós
hiába haragszik, ha én nem haragszom.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. 39. Válasz
Lévay
Lévay József
1863. okt. 6-i levelére (1720.)