Aranysárkány fejléc kép
 
SZALAY LÁSZLÓ – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. október vége
 
  Tisztelt Barátom,  
  Tévedésben vagy, midőn a Koszorúban azt irod, hogy az october 19-én tartott akademiai gyülés egy elkésett pályamunkát igazolás nélkül pályázásra bocsátott.
n
Jegyzet
igazolás nélkül pályázásra bocsátott
– „Egy elkésett pályamunka – a hölgyek dijára – minden igazolás nélkül pályázatra bocsáttatott.” ( Ko 1863. II. 18. sz. okt. 25. 406.)
 
  Íme a species facti.
n
Jegyzet
species facti
– tényállás (lat.)
 
  (Az 1863. július 6-dikai ülés Jegyzőkönyvének 290-dik pontja így szól:)  
  „A titoknok jelenté, hogy a Hölgyek Alapítványából díjazandó azon jutalomtételre, mely a felfedezések és találmanyok
 [!]
[sic!]
történetét különös tekintettel a gőz- és villanyosság alkalmazására s a fényképirás kifejtésére tűzte ki tárgyul,
f. e.
Szerkesztői feloldás: folyó esztendő
július 2-án beérkezett egy pályamű, melynek jeligéje: nunquam otiosus.
n
Jegyzet
nunquam otiosus
– sohasem tétlenkedő (lat.)
 
  Végzés : „E pályamű, kivilágolván a postajegyből, hogy
f. e.
Szerkesztői feloldás: folyó esztendő
június 30-án, a pályázási határnapon,
[törölt]
« bocsá »
indí
Beszúrás
tatott útnak, pályázatra bocsátatott.”  
  Az akadémiai Jegyzőkönyv ezen pontja, mely haladék nélkül a hirlapokban is közzététetett, egyszersmind e rendelést foglalja magában: az elfogadott pályamű a természettudományi osztályhoz tétetik által birálat végett.  
  S ezen rendele
th
Beszúrás
ez képest a titoknok azt a Természettudományi Osztály oct 1
[törölt]
« 3 »
9
Beszúrás
-
[törölt]
« á »
é
Beszúrás
n tartott ülése elébe terjesztette, az ülés pedig szintén e rendelethez képest megválasztotta a birálókat.  
  Ezek után, úgy hiszem, Magad is teljesen correctnek fogod ismerni
[szerkesztői feloldás]
az i-n két pont
az oct. 1
[törölt]
« 3 »
9
Beszúrás
-dik
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
i ülés eljárását.  
  Tévedésedet ezen körülményből származtatom:  
  Én épen azért, hogy az anteactákat
n
Jegyzet
anteactákat
– előzményeket (lat.)
eszébe juttassam az ülésnek, előadásomban említettem, hogy a pályamű
még
Beszúrás
az imént lefolyt feriák
n
Jegyzet
feriák
– a rómaiaknál ünnepnapok, a kora kereszténység óta pedig nyugalomnapok, hétköznapok (lat.)
előtt érkezett be, Te pedig, valamint mások is, talán
ú
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: úgy
értetted, a feriák alatt.  
  Ennyit felvilagosításul.
 [!]
[sic!]
Kérlek azonban, ne iktasd be e soraimat a Koszorúba, hanem igazítsd ki a tévedést,
n
Jegyzet
igazítsd ki a tévedést
– A Ko következő száma ( 1863. II. 19. sz. nov. 1. 431.) hozta a helyreigazítást: „Mult számunkban hibásan irtuk, hogy az oct. 19-ki ülés egy elkésett pályamunkát igazolatlan fogadott el. A kérdéses pályamunka még jul. 6-ára beérkezett, s akkor jegyzőkönyvileg igazoltatott, mint erről lapunk 2-ik számában mi is értesitettük volt a közönséget. Most csupán az volt hátra, hogy birálatra adassék.” Az eset valóban azáltal vált kínossá, hogy a Ko 1863. júl. 12-ki száma ( 1863. II. 2. sz. 46.) – szintén Vegyes rovatában – hosszan beszámolt az ügyről: „a titoknok egy elkésett pályamunkáról tőn jelentést, mely jun. 30-án (tehát a határnapon) tétetvén postára, csak jul 2 án érkezett meg, miután a többi pályamunkák már be voltak jelentve. Az elkésett mű azon feladatra vonatkozik, mely ’Felfedezések és találmányok történetét kivánta’ a Hölgyek dijából. Jeligéje: ’nunquam otiosus.’ A titoknok figyelmezteté az akademiát azon gyakori esetre, hogy a pályázók épen a határnapon teszik postára küldeményöket, mely miatt a legtöbb elkésés történik. Megfontolandónak véli tehát, vajon az ily elkésők a pályahirdetményben álló eme kifejezést beküldési határnap nem ugy értik-e, hogy akkor kell beküldeni, azaz postára tenni? Mely tévedés minthogy lehetséges, az akademia e kifejezést: beküldési határnap jövőre máskép formulázni, a jelenre pedig azt határozta, hogy a most bejelentett pályamű fogadtassék el.”
ha ugyan szükségesnek látod, magadtól, még pedig hivatkozással a Naplóra s nem tudom még hány hírlapra talán, bizony, magára a júliusi Koszorúra is.  
  Szíves tisztelettel  
 
barátodSzalayL.
Szerkesztői feloldás: barátod
Szalay L.
Szalay László
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.).