Aranysárkány fejléc kép
 
ORMÓS ZSIGMOND − ARANY JÁNOSNAK Buziás November 5-kén 1863.  
  Tekintetes Ur!  
  Tisztelt barátom!  
  A Széchenyi szobrot illető czikkeim
n
Jegyzet
A Széchenyi szobrot illető czikkeim
Gróf Széchenyi emléke milyen legyen? (Ko 1863. I. 2–6. sz. 1863. jan. 11. 25–29., jan. 18. 50–53., jan. 25. 73–77., febr. 1. 97–100. és febr. 8. 121–125.)
ota tőlem mi sem jelent meg többé a „Koszorúban” s a művészet iránti érdekeltségemnél fogva egy átalában fájlalva tapasztalom: hogy becses lapjának annyi jeles czikkei közt a művészetről csak ritkán lehet valamit olvasni.  
  Véleményem szerint a művészet testvére a költészetnek, s a jelenkori műveltség színvonalán álló komoly irányu tudományos és szépirodalmi lapban egyikét sem szabad mellőzni.  
  Hogy tehát a Koszorú becsét tölem telhetőleg növeljem, de hogy a művészetbe vágó czikkek beküldése iránti igéretemnek is eleget tegyek, szerencsém van ezennel értesíteni, míszerint négy ívnyi kéziratban kö- vetkező értekezéssel:  
  Rubens-tanulmány Münchenben  
  a Koszorú számára szolgálhatnék; de mivel nem tudom, ha vajjon az értekezés, azon esetre, ha beküldeném nem fogna-e mellőztetni? ne hogy a fogamzat leirásával az időt hijába vesztegessem, ezennel tisztelet teljesen arra kérem: hogy a Nyílt levelezés rovatában szíveskedjék nehány szóval értesitení:
n
Jegyzet
a Nyílt levelezés rovatában szíveskedjék nehány szóval értesitení
− Ez meg is történt: „
O. Zs.
Ormós Zsigmond
urnak, Baziás.
 [!]
[sic!]
A mi magán hajlamunkat illeti, örömest közlenénk afféle hosszabb tanúlmányokat, de lapunk tere szűk arra, hogy szemlébe való hosszabb czikkeket fölvehessen. Ha mindazáltal az irás nem volna tömött, ugy hogy két−három számban adhatnók, szeretnénk vele közelebbről megismerkedni.” ( Ko 1863. II. 20. sz. nov. 15. 480.; AJÖM XII. 236., 564.) A cikk nem jelent meg a Ko-ban.
ha vajjon a „Rubens-tanulmány Münchenben” közrebocsátható volna-e vagy sem? −  
  A kézirat áttekíntése elött nyilatkozni bajos, azonban csak elvileges nyilatkozatot kérek, a nélkül, hogy a kézirat áttekíntése után ennek mellözése kizáratnék.  
  Ezek után nagyrabecsülésem kijelentése mellett maradok  
  igaz tisztelője