Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, dec. 13. 1863.  
  Kedves barátom!  
  Remélem hogy az én szép és jó „komácskám” azóta jobban van. Adja isten, hogy e levelem, ha nem is a legvirágzóbb állapotban, de baj és aggodalom nélkűl találjon, édeseim!  
  „Úgy látszik, a szerkesztés örökre elvett tőlünk – barátidtól” irod. Szívemre esett ez a szó: csakugyan úgy volna?! Nem azt! édes
Miská
Tompa Mihály
m; a szerkesztés nekem sok galibát okoz, a szentvaló, sok rosz kedvet semmiért: „de nem vesz el tőletek barátimtól. Fogadom, hogy megjobbítom magamat, és lévén nekem elpuszt
ul
Beszúrás
hatlan
jó miops
n
Jegyzet
miops
– rövidlátó (gör.)
szemem, hát nem nézem: mikor irsz, mennyit irsz; hanem időnként kivágok egy-egy fél napot bajaim kellősközepéből
 [!]
[sic!]
és összeirok e fél nap alatt minden bolondságot, a mi tollamra jő. Íme az első specimen
n
Jegyzet
specimen
– példa, próba (lat.)
az effajtából. Hol is kezdjem?  
  Hogy
Miklós
Szemere Miklós
itt járt, azt már fogod tudni, talán azt is hallottad, hogy kibékűltünk.
n
Jegyzet
talán azt is hallottad, hogy kibékültünk
Szemere Miklós
Szemere Miklós
sal 1861–1862-ben az ún. „kritika-vita” kapcsán romlott meg a viszony, amikor
Brassai
Brassai Sámuel
kemény és gúnyos támadására írt válaszát
AJ
Arany János
csak változtatásokkal tartotta közölhetőnek. Ezt
Szemere
Szemere Miklós
nem fogadta el, és saját költségén, a SpFüz-ben jelentette meg írását. A kibékülés körülményeiről
Szemere
Szemere Miklós
is beszámolt
Tompa
Tompa Mihály
nak: „S a’ víg könnyen békél, tehát én is békejobbot nyújtottam
Arany
Arany János
nak,
Pákh
Pákh Albert
nak. Számadásra sem vontam öket lidérczségökért. Minden neheztelést elfeledtem – szemben. Ez jó is, nem jó is. Nem oly szilárd a’ békülés, ha ki nem beszélli magát az ember. De – jó fölkeresni barlangjában az ellent: távolban nehezen békül ki a’ daczos szív, közelben könnyen frigyre lép. Magam sem hittem vólna.” ( MTAK Kt Ms 4448)
Azaz nem is kellett kibékűlnünk – csupán neki
eszire
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: eszére
térnie. Mikor a Koszorú szerkesztéséhez fogtam, őt is felszólítám közreműködésre; arra
ö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ő
nekem nem felelt, hanem gyűjtött nehány
elöfizetőt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: előfizetőt
.
n
Jegyzet
gyűjtőtt nehány előfizetőt
– l.
Szemere
Szemere Miklós
AJ
Arany János
-nak 1862. nov. 10–11-én írt, 1549. sz. levelét
Később, egy pár verse lévén
Gyulai
Gyulai Pál
nál, mely a Részvét Könyvéből kimaradt,
n
Jegyzet
egy pár verse lévén
Gyulai
Gyulai Pál
nál, mely a Részvét Könyvéből kimaradt
– A Részvét könyvének első kötete 1863-ban jelent meg, a tervezett folytatás elmaradt.
Pali
Gyulai Pál
nekem akarta adni, de én ismerve
Szemeré
Szemere Miklós
t, mondtam, irja meg neki elébb, nem bánja-e ha
kijönek
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kijőnek
a Koszorúban. Erre
Miklós
Szemere Miklós
nekí
Szerkesztői feloldás: neki
űlt és irt egy rettentő hosszú levelet
Gyulai
Gyulai Pál
nak, azután egy rövidebbet
n
Jegyzet
irt egy rettentő hosszú levelet
Gyulai
Gyulai Pál
nak, azután egy rövidebbet
Szemere
Szemere Miklós
elveszett levele válasz lehetett a neki szóló Gyulai-levélre (1863. márc. 24.; GyPLev 449. 497–498.).
s elküldte egyszerre mind a hosszút, mind a rövidet. A hoszszúban azt fejtegeti, hogy a történtek után lehetetlen neki valaha kezét nyújtania nekem – nyilvánosan, az az oly téren működni, hol az én nevem áll. Az tán még nem lehetetlen, hogy mint „embernek” megbocsásson, de mint irónak – moralis lehetetlenség. A Codicillǔ̮sban,
n
Jegyzet
Codicillusban
– kiegészítő rendelkezésben, jegyzékben (lat.)
értsd a rövidebb levélben, ez anathemát
n
Jegyzet
anathema
– egyházi kiátkozás, kiközösítés (gör.)
oda módosítá, hogy ha én az ő czikkét, mely a Pataki Füzetekben megjelent, elolvasva, nyilván kijelentem lapomban, hogy az egész vitában nem volt igazam s tőle bocsánatot kérek, hát akkor nem bánja, ha az a vers bejő is a Koszorúba.
n
Jegyzet
nem bánja, ha az a vers bejő is a Koszorúba
– Feltehetően a Vadásztüzemnél, amelyről az említett Gyulai-levél szól, és amely 1863 végén jelent meg a Ko-ban Éji vadásztüzemnél címmel ( 1863. II. 23. sz. dec. 6. 532.).
Ily
elötmény
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: előzmény
után nem hittem, hogy én valaha lássam az én
Miklós
Szemere Miklós
barátomat; sajnáltam a dolgot, de meggyőzödésem ellen nem állhattam ki a pelengérre,
n
Jegyzet
pelengérre
– pellengér: középkori büntetőeszköz; a nyilvános megszégyenítésre ítélt bűnösök kikötésére vagy bezárására szolgáló, köztéren álló oszlop
 [!]
[sic!]
mint ő kivánta. Azonban
Pest
Budapest
re jö; elébb is elmegy
Gyulai
Gyulai Pál
hoz, megtudni tőle, haragszom-e én ő rá nagyon.
Pali
Gyulai Pál
megmondta neki, hogy de még egy csöppet sem: egyszer csak nyilik az ajtóm, s jön be
Miklós
Szemere Miklós
,
Gyulai
Gyulai Pál
val. Kissé el volt fogúlva, azt várta hogy meg sem ismerem, hogy nem fogadom szívesen: „Ni ni! Miklós! hoztál-e pisztolyt?” ez volt elsö szavam és ölelésére siettem. Ezzel szent volt a béke, „rosz ember” mondta még nehányszor; de kerűltük mindketten a multakat ismét vita terére vinni. Vagy két fél napot nálam tőltött
 [!]
[sic!]
azon 10–12 napból, míg itten volt – s azt hiszem, meg valánk egymással elégedve. Nem tudom, haza ért-e a szüretje farkára, mert váltig emlegette, hogy nem maradhat tovább mert az óta a felesége hozzáfogott a szürethez, és hogy téged is vár oda. Voltál-e? mit csináltatok? hogy időztetek? mikép emlékezett
Miklós
Szemere Miklós
rólam? ez az a minek körűlményes elbeszélését várom közelebbi válaszodtól.  
  A „szerkesztőség” meglehet hamarább letelik rólam mint gondolnám – de van mégis nemi
 [!]
[sic!]
reményem, hogy 8–900 körűl csak elkotyog a praenumeráczió
n
Jegyzet
praenumeráczió
– előfizetés (lat.)
valameddig. Már a második félévben leszállott annyira, hogy nem sokat kell szállnia azon mértékig, midőn bukás nélkűl nem folytathatom. De már benne vagyok e czigány életben – s mindent összevéve, még bizonytalanságaival
ís
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: is
többet ér, mint a kőrösi „bizonyos” ha isten csak a mostani egészségemet és kedvemet megtartja, majd el csűröm csavarom az életet még valameddig, soká, azt hiszem, úgy sem kell. Negyvenhat éves ember vagyok – ily egészségű iró ember nem igen ér mathusalemi öregséget,
n
Jegyzet
mathusalemi öregséget
– Matuzsálem: bibliai pátriárka, aki a hagyomány szerint 969 évet élt
az 50–60 év közötti válságos időszak nagyon meg próbálja a legényt: én sem igen számitok többre. De azért megyek a magam útján – „többet nézve hátra mint előre”
n
Jegyzet
„többet nézve hátra mint előre”
– „Mint egy alélt vándor, midőn fele útján / Csüggeteg szemmel néz hátra, majd előre” (
AJ
Arany János
: Mint egy alélt vándor…, 1– 2. sor).
– s ha én megtettem a napi sétámat, ha sokat nem zabáltam, ha reggel 60 sikeresen mehetek oda „hova a
föispán
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: főispáni
sem
küldhetí
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: küldheti
maga helyett az administratort” elég jókedvű, vagy is elég nyugodt vagyok, hogy aprólékos teendőimet végezzem; sőt a múlt évben nagy munkába – megint egy eposzi trilogiába – mertem fogni,
n
Jegyzet
a múlt évben nagy munkába
– megint egy eposzi trilogiába – mertem fogni –
AJ
Arany János
a Buda halálát 1862. febr. végén kezdte el és 1863. máj. 6-án fejezte be (vesd össze 1442.).
melynek első önálló része kész volt már a tavaszszal, oly rész, mely több mint 800 négysoros stanzából
n
Jegyzet
stanza
Itáliából származó terminus, általánosabban strófa jelentésben, konkrétabban (különböző) rímes, nyolcsoros strófa jelentéssel.
áll, s nagyobb mint a két Toldi összevéve.
Kőrös
Nagykőrös
ön én ilyet soha meg nem kisértettem volna: de a szerkesztés oly állapot, hogy hete
[törölt]
« g »
k
Beszúrás
ig el lehet csapni, az az a véletlenre bizni, – és a közönségnek még akkor tetszik legjobban a lap, ha csak úgy szerkesztödik. No hanem ezt nem kell igen szószerint venni: annyi áll, hogy a heti szerkesztés bajait el lehet végezni pár nap is – ha az ember más fontosabb munkára érez inspiratiót. De félév óta semmi jó dolgot nem csináltam,
n
Jegyzet
De félév óta semmi jó dolgot nem csináltam
AJ
Arany János
a Toldi szerelme előszavában írja (1879): „Csak 1863 őszén (»Buda halála« után) vettem újra elő töredékeit. Olvasgatva, megsajnáltam a kárba veszett részleteket s kezdtem gondolkozni új mesetervről.
[szerkesztői feloldás]
Tetszett a gondolat: hamarjában pár éneket meg is írtam; de majd egészen szubjektív természetű szenvedések miatt ismét hosszú időre abba kellett hagynom.” ( AJÖM V. 8–9.)
nem levén „aufgelegt.”
n
Jegyzet
„aufgelegt”
– gut aufgelegt: jókedvű (né.)
 
  Hát bizony, édes
Miská
Tompa Mihály
m,
nem hogy
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: nemhogy
„a szerkesztőség örökre elválasztana” sőt könyörögj egy kicsit te is a gazdádnak, hogy ne bukjam meg ez inséges félév alatt: s akkor igérem, hogy a jövö nyáron módját ejtem egy kirándulásnak Hanvára! Pár hétig
Gyulai
Gyulai Pál
elviszi a dolgot: miért ne mehetnék én le pár hétre hozzátok, színi még egy keveset Gömör illatos legéből, és viszontlátni benneteket, mielőtt a föntebb kiszámitottam nehány év letelnék! Adjon isten akkorra (addig is persze) nektek jó egészséget, bő terméssel kecsegtető tavaszt, és olyan kedvet, hogy lassacskán, öregesen elpipázhassunk egymás mellett. Leányom már nincs;
Láczi
Arany László
fiam extra is felkereshet; a felvidék következik ugy is jövő nyári beutazásra (tavaly
[törölt]
« e »
E
Beszúrás
rdélyt az idén a dunántuli s alföldi részeket utazta be) – jövőre, ha egészsége lesz, nem sok biztatás kell neki, hogy szünidejét
[törölt]
« a »
Felső Magyarország bekóborlásával töltse. Igy hát csak ketten lennénk, az öreg anyjokommal, kik hozzátok lerándulnánk: épen annyian, hogy el múlathatnánk – párosával. Jó lesz-e?  
 
Juliská
Arany Juliska
tól gyakran kapunk levelet:
n
Jegyzet
Juliská
Arany Juliska
tól gyakran kapunk levele
t –
Juliska
Arany Juliska
1864. jan. 22-én kelt levelében a következőket írta szalontai életéről barátnéjának,
Szendrey Mari
Gyulai Pálné Szendrey Mária
nak (
Gyulai Pál
Gyulai Pál
feleségének): „Egyszerű és csöndes az, de nem örömtelen és nem megelégedés nélküli. El van minden perczem foglalva házi dolgaimmal vagy gondjaival. Mulatságok és vigalmak biz itt nem nagyon tárvák előttem, de hiszen én azokon ugy sem nagyon kaptam soha sem, vagy legalább az utóbbi időben nem. Meg vagyok igy csendesen ezzel a jó Kálmánnal, s mindennap meghozza a maga örömét, mérgelődését, természetesen cselédre, vagy egyegy eltévedt tyuk miatt, meghozza busulását szüleimért s Értetek kik oly távol vagytok; meghozza a megelégedés édes érzetét, ha olyat teszek, mi Kálmánnak tetszik, vagy a mi szerény háztartásunk javára van; s igy érzem, hogy mindennap több okom van áldani Isten jóságát, ki nekem e busulást e mérgelődést s ez örömet adja!” (OSzK Kt Levelestár)
tele van mind gazdasszonyi szorgalmának leirásával; s a mint hangúlatábol ki lehet venni, s a mint
Laczi
Arany László
is rólok referált – meg van elégedve egész a boldogságig. Férje igen derék fiatal ember: pap a mennyire kell, világi ember a mennyire kell, s őtet a rajongásig szereti.
Juliská
Arany Juliska
nak a hosszú napalattlétel
n
Jegyzet
napalattlétel
 [!]
[sic!]
– nap alatt van; eredetileg: akinek sorsa nincs eldőlve; szűkebben: eladósorba kerülő leány (szerepel az
Erdélyi János
Erdélyi János
szerkesztette Válogatott magyar közmondásokban is:
Pest
Budapest
,
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
, 1862. 173. 4901-ik tétel.)
 [!]
[sic!]
folytán támadtak volt kételyei maga iránt (erre czéloztam volt egy levelemben
n
Jegyzet
) de úgy látszik, hogy azok tökéletesen elenyésztek a házassággal; s nem is voltak egyebek leányi tulságos scrupolositás
n
Jegyzet
álmainál. Még mi öregek nem láttuk őket; az
elsö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: első
út oda következik; a második Hanvára.  
 
Laczi
Arany László
egészsége nem akar teljesen helyre állni. Egy pár láza megint volt a tél elején, ez azóta nincs, és szine is
tűrhetö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: tűrhető
, de étvágya, korához képest rosz, és szeme – még mind a typhus következtében – oly gyenge, hogy félóraig
 [!]
[sic!]
sem tud fájdalmak nélkül olvasni vagy irni. Most már ügyvéd mellé gyakorlatra kellett volna adnom mert 3-ad éves jogász, de a szeme miatt nem képes egyetemi dolgain kivűl még azt is végezni.  
  Mily boldog vagy te, édes
Miská
Tompa Mihály
m, távol ez irodalmi fertő érintéseitől! Tudd meg, hogy a respectus addig tart, mig az ember részt nem kiván abból a konczból, melyen itt marakodnak. Míg én körösi tanár voltam, ki volt nagyobb és jobb ember mint én! A mint ide jöttem, (és azóta mindig): vaskalapos, pedáns tudós lettem, ellensége, elnyomója a fiatalságnak, irígy a
[törölt]
« c »
C
Beszúrás
zinke Márton
n
Jegyzet
Czinke Márton
– valószínűleg kitalált, játékos név (pl.
[szerkesztői feloldás]
pi
Czinke Márton
babérjaira, rosz
szerkesztö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szerkesztő
, ki a jók gshäftjét
n
Jegyzet
gshäftjét
– Geschäft: üzlet, ügy, dolog (né.)
rontom; munkátlan here ki a többiek munkája gyümölcséből akarok nyugalomban élni, feketevérű embergyülőlő
 [!]
[sic!]
stb. a mit ha nem írnak ís így ki nyilván, de mutatják minden alkalommal foguk fehérét. De már nekí
 [!]
[sic!]
törödtem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: törődtem
– és hízom a panaszostól: apró boszszantásaikat tűröm vagy figyelem
[törölt]
« d »
b
Beszúrás
e sem méltatom; ha olykor megsokallom, visszakapok én is, mint a heczbe szorított
n
Jegyzet
heczbe szorított
– a né. Hetze-ből: harc, párviadal
vén komondor, s feltettem magamban, hogy azért se tágítok. Az a kis respectus, a mi
eddig
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: eddíg
volt, jól van! hadd oszoljon szét még életemben! Magam is szeretném már oly állapotban látní magamat, hogy a kutya se törődik velem akármit csinálok: elég volt ennyi a „dicsőségből.”  
  Ime feltettem volt magamban ez uttal semmit sem irni a szerkesztésről – elannyíra, hogy még a számlát is más levélben akarám megküldeni – s lám belé estem, egye a
f…
Szerkesztői feloldás: fene
No de sebaj! Talán meg adja érnünk isten a nyarat és akkor – feledve a szerkesztést – kibeszélhetjük magunkat szivűnk
 [!]
[sic!]
szerint; mi hogy úgy történjék, a jó isten – ha nincs hozza meg, ha van tartsa meg az egészségteket, és áldjon testi lelki javaival bőségesen, kívánja  
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  Boldog Karácson ünnepet!  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1863. dec. 5-i levelére (1742.)