Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1864. január 8.
 
  Kedves Barátom!  
 
Greguss
Greguss Ágost
n
Jegyzet
Greguss
Greguss Ágost
Greguss Ágost
Greguss Ágost
, a Kisfaludy Társaság titkára
lakását nem tudva, hozzád kell II Rikhárdomat s a bírálatokat visszaküldenem. De ez épen jól jő így, mert legalább megköszönhetem ráforditott nagy gondodat.
n
Jegyzet
megköszönhetem ráforditott nagy gondodat
– A fordítás bírálói között volt
AJ
Arany János
is (akinek küldeménye elveszett). Vesd össze 1728.
Köszönetem öszinteségét azzal véltem legjobban beb
i
Beszúrás
zonyithatni, hogy csaknem minden megjegyzésednek eleget tettem vagy tenni igyekeztem. Egy pár mi úgy maradt, vagy csekély fontosságu, vagy nem voltam képes változtatni. De az mindössze kettő-három.  
  VIII Henrik már csak várjon sorára;
n
Jegyzet
VIII Henrik már csak várjon sorára
AJ
Arany János
kérdése a Nyilt levelezésben jelent meg: „
Sz. K.
Szász Károly
nak
Sz. Szállás.
Szabadszállás
Későn kaptuk 1-én. Már most mit csináljunk ujabb gyülésig? Egyebet is várnánk.” ( Ko 1864. I. 1. sz. jan. 3. 24.; AJÖM XII. 241., 567.) A megjegyzés feltehetőleg a VIII. Henrikre vonatkozhatott, amelynek sorsáról a következő hír a Ko 1864. márc. 6-i számának Vegyes rovatában olvasható: „
Szász Károly
Szász Károly
egyszerre három
Shakespeare
Shakespeare, William
i forditott drámát küldött be a nemzeti szinházhoz. Czimök: ’Téli rege’, ’Macbeth’, ’VIII. Henrik’.” ( Ko 1864. I. 10. sz; 1864. márc. 6. 239–240.) A Kisfaludy Társaság január 28-i gyűlésén a VIII. Henrik megérkezését jelentették be és bírálóknak
Bérczy Károly
Bérczy Károly
t és
Egressy Gábor
Egressy Gábor
t nevezték ki, majd a Társaság március 31-i rendes havi ülésén
Egressy
Egressy Gábor
be is mutatta véleményét: a darabot elfogadandónak ítélte, mely „azonban alkalmat nyujt neki bővebben szólani az inversiokról, mesterkélt mondat
szerkezet
Beszúrás
ről s accentusról”. (Ktjegyz)
Bérczy Károly
Bérczy Károly
véleménye a szept. 28-i ülésre érkezett meg; a jegyzőkönyv szerint: „VIII-dik Henrik forditása is
Szász Károly
Szász Károly
tól végleg elfogadtatott.” (KTjegyz) A darab azonban csak a XVIII. kötetben jelent meg,
Szigligeti Ede
Szigligeti Ede
III. Richárdjával együtt (1868).
ámbár igen szerettem volna hadd mondassék mi elöbb ki reá az ad
m
Beszúrás
ittitur.
n
Jegyzet
admittitur
– engedélyezve (pl. a cenzúra által) (lat.)
Mert honorariumára szükség volna. Hát annak mi a módja hogy az ember az elfogadott darab 200 frtjához jusson. Az illető forditó kérje-e
Tomory
Tomori Anasztáz
tól, vagy a társaság jelentse-e be s mintegy utalványoztassa? – szabály levén hogy mikor a darab elfogadtatik, adja
T.
Szerkesztői feloldás:
Tomory
Tomori Anasztáz
a 200 frtot.
n
Jegyzet
adja
T.
Szerkesztői feloldás:
Tomory
Tomori Anasztáz
a 200 frtot
– a fordításért járó honoráriumot (vesd össze 1756. és 1907.)
– ?  
 
Béla
Szász Béla
n
Jegyzet
Béla
Szász Béla
Szász Béla,
Szász Károly
Szász Károly
öccse
azt irja nekem, hogy a Téli rege kézirata nincs
Greguss
Greguss Ágost
nál, mert birálaton van kinn; ez nem lehet, mert az már átment a birálaton, el is fogadtatott rég már; a bírálók (
Salamn
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás:
Salamon
Salamon Ferenc
és
Lukács
Lukács Móric
)
n
Jegyzet
Salamon
Salamon Ferenc
és
Lukács
Lukács Móric
– A Téli regét
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
és Lukács Móric bírálta a Kisfaludy Társaság megbízásából, és a II. kötetben (1867) jelent meg
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Julius Caesar-fordításával együtt.
megjegyzéseí voltak is nálam, vissza is küldtem
pr
Szerkesztői feloldás: posterestante
.
n
Jegyzet
pr
Szerkesztői feloldás: posterestante
– poste restante: postán maradó (levél) és ott átvehető, nem kézbesítendő küldemény (fr.)
Csak a kellene még hogy a kézirata elvesszen! – Kérlek kérdezd meg, ha
Greguss
Greguss Ágost
al össze jősz, – mire most az
Akad.
Szerkesztői feloldás: Akadémiai
Gyülések elég alkalmat fognak adni.  
  Visszatérve a Richardok és Henrikekre:
Egressy
Egressy Gábor
megjegyzéseit
n
Jegyzet
Egressy
Egressy Gábor
megjegyzéseit
Egressy Gábor
Egressy Gábor
fordítási és szavalati szempontból tekintette át a II. Richárdot és a VIII. Henriket (l.
Szász Károly
Szász Károly
1863. okt. 24-i levelét (1728.), amelyben ehhez kéri
AJ
Arany János
közbenjárását).
is a hol lehetett számba vettem. De néhol absurdumokat követel s követelései végre a verses forma ellen vannak intézve.  
  VIII Henrik leendő birál
ó
Beszúrás
it kérem, vegyék figyelembe
hogy
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
minden darabjai közt egy
[törölt]
« is »
sincs
Beszúrás
ily nehézkes nyelvű, incisumokkal
n
Jegyzet
incisumok
– közbeszúrások, közbevetések (lat.); talán erre utal
Egressy
Egressy Gábor
fentebb idézett kritikája a „mesterkélt mondatszerkezetről”
túlterhelt, versetlen versekben dús, – mi persze a forditáson is megérzik a nélkül hogy a forditó hibája volna. – Kérlek e jegyzetet, (mely nem csak tölem származik, hanem minden Commentator
[törölt]
« ok »
, s a többi közt épen Delius
n
Jegyzet
minden Commentator
[törölt]
« ok »
, s a többi közt épen Delius
Szász Károly
Szász Károly
itt feltehetőleg a Delius-kiadásban gyakran idézett Shakespeare-filológusokra gondol:
Alexander Pope
Pope, Alexander
(1688–1744),
William Warburton
Warburton, William
(1698–1779),
Lewis Theobald
Theobald, Lewis
(1688–1744),
Samuel Johnson
Johnson, Samuel
(1709–1784),
George Steevens
Steevens, George
(1736–1800),
Edmond Malone
Malone, Edward
(1741–1812).
Nicolaus Delius
Delius, Nicolaus
(1813–1888): német filológus, irodalomtörténész;
Shakespeare
Shakespeare, William
műveinek kiadója (7 kötet, 1854–1861). „Die Wahrscheinlichkeit, dass im Jahre 1613
Shakspere
Shakespeare, William
’s King Henry VIII. in der That ein neues Drama gewesen, wird erhöht durch die innern Gründe des Styls und des Verses, welche beide nach allen ihren Merkmalen der spätesten Zeit unsers Dichters angehören und am deutlichsten an Cymbeline (Vgl. Einleitung zu diesem Schauspiel) und an Winter’s Tale erinnern; K. Henry VIII. hat mit den genannten Dramen dieselbe durch verschlungenen Satzbau und Ellipsen herbeigeführte Dunkelheit und Gedrungenheit des Ausdrucks, dieselben mehr als Characteristik als auf Wohllaut zielenden freireren metrischen Grundsätze gemein.” – ’Annak valószínűségét, hogy 1613-ban
Shakespeare
Shakespeare, William
VIII. Henrikje valójában új dráma volt
[szerkesztői feloldás]
a Globus színházban
, a stílus és a verselés belső indokai növelik: mindkettőnek összes ismertető jegye költőnk legutolsó időszakához tartozik s legtisztábban a Cymbeline-re (lásd e színdarab bevezetését) és a Téli regére emlékeztet. Ezekhez a drámákhoz hasonló a VIII. Henrik homályos és zsúfolt kifejezése, amelyet az összekuszált mondatépítés és ellipszisek idéznek elő, s ugyanazok az – inkább a jellemzést, mint a jóhangzást szolgáló – szabadabb metrikai elvek.’ ( Shakspere’s Werke. Herausgegeben und erklärt von Dr.
Nicolaus Delius
Delius, Nicolaus
. Elberfeld, 1858. IV. II–III.)
is, felhozza.) közöld velök, midön a darab birálatra kiadatik.  
 
II Rikh.
Szerkesztői feloldás: II Rikhárd
kéziratát pedig, a netalán megkerülendő Téli regével együtt, ha
Béla
Szász Béla
majd kérni fogja, kérlek add át neki.  
  Bocsáss meg, hogy ennyivel terhellek.  
  Ölellek s vagyok  
  szerető barátod  
 
Szász Károly
Szász Károly
.  
 
Sz Száll.
Szerkesztői feloldás:
Szabad Szállás
Szabadszállás
1864 Jan 8 ik .  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. 97–98.