Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE –ARANY JÁNOSNAK Vatta, febr. 3. ͞864.  
  Igen tisztelt barátom!  
  „Habent sua fata….”
n
Jegyzet
„Habent sua fata….”
– Habent sua fata libelli: a könyveknek is megvan a maguk sorsa (lat. közmondás). Terentianus Maurus római grammatikus De syllabis c., metrikai tárgyú tankölteményéből származó szállóige.
de ugyan mi az, a mimre én ezt el ne mondhatnám?! Ha már más módot nem talál a fatum: előveszi a leveleimet s kezeli úgy hogy soha az illető ne láthassa. Mert nem tudok mást képzelni midőn a mult hó 18án egy hozzád írt levelemhez
n
Jegyzet
a mult hó 18án egy hozzád írt levelemhez
– elveszett; vesd össze 1766.
csatolt némi „Tiltakozás”ról az óta semmit se hallhatok.  
  Felkértelek ugyanis ama sorokban a tiltakozás közlésére, miután a
[törölt]
« l »
z
Beszúrás
Alföldi album
n
Jegyzet
Alföldi album
Alföldi Segélyalbum, 1864 elején jelent meg Reviczky Szevér és
Zilahy Károly
Zilahy Károly
szerkesztésében
szerkesztői azt az impertinentiát
n
Jegyzet
impertinentiát
– szemtelenséget, pimaszságot (lat.)
követték el, hogy Albumokba kért költeményemet onnan kihagyva, a „fővárosi lapokba
[szerkesztői feloldás]
adták ki.
n
Jegyzet
onnan kihagyva, a „fővárosi lapokba
[szerkesztői feloldás]
adták ki
– Ez valószínűleg az Emléklapul, egy alföldi gazdának (1863 augusztusában) című és alcímű vers ( FL 1864. 11. sz. jan. 15. 41.).
Ez jogtalanság. Tiltakoztam továbbá a „Családi kör
[szerkesztői feloldás]
ellen, ki 3ik számában egy költeményem végsorait
n
Jegyzet
a „Családi kör
[szerkesztői feloldás]
ellen, ki 3ik számában egy költeményem végsorait
Fohász ( CsalKör 1864. 3. sz. jan. 17. 52.)
merejül
n
Jegyzet
merejül
– merényletképpen
elválasztatva adta ki. Azt nem lehet aláírnom, in competens
n
Jegyzet
in competens
– inkompetens: illetéktelen, járatlan (lat.)
kezek után
,
Beszúrás
kivált.  
  Kértelek továbbá, hogy ha lehet, ha a financiák engedik: emlékezz meg rólam, mert nehéz napjaim vannak!  
  Most még arra kérlek, először: mondd meg, kaptad-e Január elején küldött „ Bertran de Born ” címü versemet?
n
Jegyzet
kaptad-e Január elején küldött „ Bertran de Born ” címü versemet
– Ez az elveszett levélben lehetett; erre a kérdésre válaszolt
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben: „Semmit sem kaptunk. Pár nap mulva magán úton.” ( Ko 1864. I. 7. sz. febr. 7. 144.)
Másodszor: az a ballada a Kisfaludi társaságé-e?
n
Jegyzet
az a ballada a Kisfaludi társaságé-e?
– A Halvány Panna, amellyel
Tóth Endre
Tóth Endre
megnyerte a Kisfaludy Társaság előző évi pályázatát. Gyenge színvonala (
AJ
Arany János
Ágnes asszonyának reminiszcenciája) miatt a Társaság csak „aránylag legjobb”-nak ítélte, és felolvasásától eltekintett: „A gyűlés magáévá teszi a biráló választmány véleményét s a 10 arany jutalmat a
[szerkesztői feloldás]
Halvány Panna’ czimű
[szerkesztői feloldás]
pályamunkának –
mint aránylag
Beszúrás
– kiadatni rendeli, egyszersmind azonban
[törölt]
« meg »
elhatározza, hogy e mű a febr. 6.dikai közgyűlésen ne olvastassék fel.” (KTjegyz) Továbbá határozatba hozta, hogy a jövőben, hasonló esetnél a jutalmat nem fogják kiadni: a „pályadíjért versenyző munkák közül csak az nyerhet jutalmat, mely nem csupán aránylag jobb a többinél,
hanem a melynek önálló
Beszúrás
[törölt]
« saját »
becse is van.” (Ugyanott)
ha nem: vedd át lapod számára. Apropos. Hát ez nem megint fatum: a nélkül
hogy megnevezné
Beszúrás
,
[törölt]
« tudtam »
kik voltak a birálók, a „fővárosi lapok” azt mondja róla, hogy silány ballada biz a
n
Jegyzet
„fővárosi lapok” azt mondja róla, hogy silány ballada biz a
– A lap a Kisfaludy Társaság 1864. jan. 28-i zárt üléséről adott tudósítást (feltehetőleg a jelen levő
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
jóvoltából): „A társaság által kinevezett pályabirák az 1863-ki ballada pályázatról kedvezőtlenül nyilatkoztak; a 34 ballada közt aránylag legjobbnak ’Halvány Panna’' találtatott; jutalma 10 arany; szerzője
Tóth Endre
Tóth Endre
.” ( FL 1864. 23. sz. jan. 29. 91.)
– azután meg’ megjutalmazzák.  
  Én azt tartom, hogy amit egy szemen szedett társulat megjutalmaz, az ne legyen, annak nem szabad silánynak lenni. Ha jó, mint jó jutalmaztassék meg, ha
[törölt]
« r »
s
Beszúrás
ilány, vettessék félre simpliciter
n
Jegyzet
simpliciter
– egyszerűen (lat.)
s a díj maradjon ben.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Örömeste
b
Beszúrás
b olvastam volna ezt, mint amazt. De hát mondom: habent sua fata..!  
  Végül, amit legelöl kell vala írnom: fogadj el öszinte örömömböl egy zöld levelkét koszorúdba
n
Jegyzet
egy zöld levelkét koszorúdba
A Távolból c. vers ( Ko 1864. I. 10. sz. márc. 6., 222.)
előre is azon élvezetért, mely „Buda halálában” vár reám.
n
Jegyzet
azon élvezetért, mely „Buda halálában” vár reám
– A Buda halála 1863 májusában készült el; 1864 elején hirdették pályadíjas műnek és el is nyerte a Nádasdy-pályázat 100+100 aranyát. Fogadtatása általában méltató („a szíves fogadás, a hogy az Akadémia fogadta – és a kik olvasták, azok részéről a magasztalás, annyira fellelkesítették, hogy azóta folyvást dolgozik rég megkezdett munkáin.” (
Aranyné Ercsey Julianna
Arany Jánosné Ercsey Julianna
levele
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hoz 1864. febr. 15-én: Voinovich 1938. 169.).
AJ
Arany János
-t bántó kritika is éri (így a PHírn-ben, l. Voinovich 1938. 167–168.);
P. Szathmáry
Szathmáry Károly, P.
naplóbejegyzése szerint a mű „az eposzok egyszerű szépségével bir ugyan, de költészete kevés s alig van hely, mely elragadó legyen, mit főleg a mesének kevéssé érdekessé tételében keresek.” ( Gulyás 1939. 380.)
 
  Isten veled! tarts meg engem szeretteid között tisztelő s szerető barátodat  
 
Tóth Endré
Tóth Endre
t  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)