Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
Sziget
Szerkesztői feloldás:
SzigetMáramaros
Máramarossziget
, febr. 10. 1864  
  Kedves Barátom,  
  Beakartam
 [!]
[sic!]
várni a pesti ünnepélyek elmulását,
n
Jegyzet
a pesti ünnepélyek elmulását
– Az akadémiai nagygyűlést jan. utolsó hetében tartották, míg a Kisfaludy Társaság nyilvános közgyűlését febr. 6-án.
hogy levelem nyugott
 [!]
[sic!]
állapotodban találhasson. Tudtam, hogy e napok rád nézve nem kevés teherrel jártak, s nem tehetém, hogy azokból csak egy perczedet is elfogjam. Most azért fogom az alkalmat s irok, válaszolván egyuttal Októb. 27-ki értesitésedre is, de meg arra is, a mit Koszorud Nyilt levelezési rovatában izentél.
n
Jegyzet
Októb. 27-ki értesitésedre is, de meg arra is, a mit Koszorud Nyilt levelezési rovatában izentél
– A Nyilt levelezés szerint: „
M.Sziget.
Máramarossziget
Sz.I.
Szilágyi István
Magánlevelet irtunk. Egy kis tévedés van az esztendő számitásra nézve.” ( Ko 1863. II. 18. sz. nov. 1. 432.; AJÖM XII. 233., 557.) Sajnos a levél elveszett, így az értesítés ismeretlen (vesd össze 1730.).
 
  Igazad van, én számlaltam
 [!]
[sic!]
el az időt de csak magamra nézve én; a többiek ügye csak Szathmaritól
n
Jegyzet
Szathmaritól
 [!]
[sic!]
– valószínűleg
P. Szathmáry Károly
Szathmáry Károly, P.
ról van szó
 [!]
[sic!]
szállott rám, s ő nem hagyván azokról nálam közelebbi sem utasitást, sem felvilágositást, minthogy én csakugyan az évekhez tartottam magamat
[törölt]
« , »
:
Beszúrás
innen lett számitásom is, de a mi, mint felvilágositál, nem bizonyosságon alapult, hanem csak suppositumon.
n
Jegyzet
suppositumon
– feltételezésen (lat.)
De csakhogy felvilágositál!  
  Ezt tudva azonnal hozzá fogtam a pártfogó urak s asszonyságok executiójához.
[szerkesztői feloldás]
a két magánhangzón felcserélve az ékezet
n
Jegyzet
executiójához
– adósság behajtásához (lat.)
Mennyire mehettem eddig: itt látod, itt veszed. Naprul napra biztatnak; de mivel a jó rész kivül lakik
Sziget
Máramarossziget
en
[törölt]
« , »
: nem megy könnyen; nem rohanhatom meg őket azonnal, helybe kell várnom.  
  Az ide csatlott pénz következőktől gyült:  
  1862ről: Pataki Jánosné
n
Jegyzet
Pataki Jánosné
Pataki János, a máramarosszigeti ref. egyház főgondnokának felesége
4 ft.  
  1863ról: Szarka József
n
Jegyzet
Szarka József
– (1825–1889): máramarosszigeti lakos, az 1850-es években a helyi középiskola tanára, majd lelkész
4.  
  Nánásy Lajos
n
Jegyzet
Nánásy Lajos
– ismeretlen személy
4.  
  Szőllősi Balázs
n
Jegyzet
Szőllősi Balázs
– (1815–1869): Máramaros megye alispánja
 
  4. Szőllősi Miklós
n
Jegyzet
Szőllősi Miklós
– ismeretlen személy
4. (n̄:)  
  Szaplonczai József
n
Jegyzet
Szaplonczai József
– (1813–1879): a szabadságharc előtt Máramaros megye főszolgabírája, aki az 1850-es években birtokaira visszavonultan gazdálkodott, a következő évtizedben a megye országgyűlési képviselője
4.  
  24 ft  
  Rajta vagyok, hogy a többieket is behajthassam. ( 1862 röl még van Váradi Gabornál
n
Jegyzet
Váradi Gábor
– (1820–1906): honvédezredes, később országgyűlési képviselő. Katonai pályájáról az ügyvédi pályára tért át, az 1860-as évektől a képviselőház tagja volt. Támogatta Lővei Klára iskolaszervező munkáját; alapítója, rövid ideig szerkesztője is volt a Máramaros c. hetilapnak.
 [!]
[sic!]
). De azt megkell
 [!]
[sic!]
jegyeznem, hogy Szatmári Károlytól, kinek a hozzám jött példányokat rendesen utána küldöm Enyedre, és
TomorySándor
Szerkesztői feloldás: Tomory Sándortól
,
n
Jegyzet
Tomory Sándor
– ismeretlen személy
ki most
Pest
Budapest
en káplán
Török Pál
Török Pál
n
Jegyzet
Török Pál
– l. az 1699. sz. levél jegyzeténél
mellett, nem én vehetem be a hátralék illetményt; mihez képest irántok más útat fogsz felhasználni.  
  Igy a multtal számolván annyira a mennyire: várom a jövőre nézve tett határozatát a társaságnak. Mi sorsot szántatok e vállalatnak? Itt vannak a kik a 2 d Cyclusra sem lépnek vissza a pártolástól. Hadd tehát tudnom a jövőt; még eddig felőle semmit sem olvastam sem lapodban, sem másutt.  
  Most szeretnék valamit irni magam dolgairól is: de nincs mit. Excussus propriis, aliena negotia curo.
n
Jegyzet
Excussus propriis, aliena negotia curo
– Horatius-idézet a Sermones II. könyvének 3. darabjából: „félredobom a saját gondjaimat és a máséval törődöm”. Az eredeti szórendben: „aliena negotia curo / excussus propriis”.
Minden napom, minden órám annyira elfoglalták, hogy magamra gondolnom sem lehet. Igy lett az, hogy sem nálad, sem az Akademiánál jelét sem mutathatom, hogy élek. Mindenem, a mihez fogtam, csonkán áll.  
  A minap érdekkel olvastam Keménytól
 [!]
[sic!]
a Classicismus stb-ról irt sorokat.
n
Jegyzet
Keménytól
 [!]
[sic!]
a Classicismus stb-ról irt sorokat
Classicismus és romanticismus (Ko 1864. I. 1–3. sz. jan. 3. 1–3., 10. 25–28., 17. 49–52.)
Eszembe jutott, hogy a renaissanceról Lövei Klára
n
Jegyzet
Lövei Klára
– (1821–1897): nevelő- és tanítónő; komoly szerepe volt a magyarországi nőnevelésben. Szülővárosában, Máramarosszigeten és előkelő családoknál gyakorolta hivatását. 1849 után évekig Kufsteinben raboskodott. Teleki Blanka kíséretében járt Párizsban; 1865-ben tért haza és lett Teleki Miksa gróf gyermekeinek nevelője. Tárcákat írt a szabadságharcról és a társasági életről.
(most franczia
or̄ḡb
Szerkesztői feloldás: or̄száḡhbli
nevelőnő)
Sziget
Máramarossziget
en laktában egy kis fordítmányt tett volt le nálam. Erdekes
 [!]
[sic!]
olvasmányu tárcza czikk. Idecsatlom, vedd fel a Koszorúba; megérdemli itéletem szerént, hogy felvedd.
n
Jegyzet
megérdemli itéletem szerént, hogy felvedd
A renaissance története és a brou-i templom c. Quinet-fordítás főcikként jelent meg ( Ko 1864. II. 8–9. sz. aug. 21. 169–171., aug. 28. 193–195.).
 
  Három darab nyomtatványkát is csatlok ide: Egy neked; a többit juttasd kérlek az irt helyekre.
n
Jegyzet
Egy neked; a többit juttasd kérlek az irt helyekre
– Talán az Apróságok első csomójáról van szó, amely majd a Ko 1864. második félévében fog napvilágot látni ( 1864. II. 6. sz. aug. 7. 141–142.).
Statisztikai adatnak jó lesz azokon a helyeken is.  
  Előfizetőid közé ird oda feleségem; ki rólad
Pest
Budapest
en találkoztunk óta igen melegen emlékezik; azt sajnálva csak, hogy kedves családoddal meg nem ismerkedhetett. Fiam erősen mondja már a hic haec hocot.
n
Jegyzet
hic haec hocot
– Az „ez” mutatónévmás alanyesete hím-, nő- és semlegesnemben: a latin nyelvtani alapismeretek része.
Most töltötte be a 11-et.  
  Papirom elfogyott. Nem is gratulálhatok eléggé új dicsőségednek.
n
Jegyzet
Nem is gratulálhatok eléggé új dicsőségednek
Szilágyi
Szilágyi István
AJ
Arany János
Kisfaludy Társaság-beli újbóli igazgatóvá választásához gratulál, aki erre válaszolva írja a Nyilt levelezésben: „
M. Sziget
Máramarossziget
. Megjött a küldemény. A jövőre nézve, elfogadjuk a mi önkint jő: de még nincs végmegállapodás; nagyon megdöbbentett az utolsó év. Nyilvános felhivás fog kiadatni. A kéziratot köszönöm, még nem olvashattam el. Szives üdvözlet.” ( Ko 1864. I. 8. sz. febr. 21. , 192.; AJÖM XII. 245., 569.)
Isten veled! Szeress!  
 
Szilágyi
Szilágyi István
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 609.)