Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, febr. 17. ͞864.  
  Tisztelt barátom!  
  Remélem, nem tagadod meg kérésemet, midőn az ide mellékelt „Nyilatkozatott
 [!]
[sic!]
lapod jövő számába felvétetni ohajtom.  
  Ily jutalom nem az én lelkemhez való. Annyit minden esetre szemelőtt
 [!]
[sic!]
tarthatott volna a választmány, hogy kebelén kívűl is vannak a kiket ily visszás eredmény vérig piríthat… Nem azt a 34 balladát érte a legsulyosabb elitélés, hanem egyedűl az enyémet – s ha tudod méltányolni törekvésemet, azt hiszem, nem fogod e ballada
n
Jegyzet
e ballada
– A Halvány Panna c. balladával
Tóth Endre
Tóth Endre
megnyerte ugyan 1863-ban a Kisfaludy Társaság pályázatát, de csak mint aránylag legjobb művel, amelyet a közgyűlésen fel sem olvastak.
felőli őszinte nézeteidet velem közleni; multkori „Nyilt postád”
n
Jegyzet
multkori „Nyilt postád”
– „Semmit sem kaptunk. Pár nap mulva magán úton.” ( Ko 1864. I. 7. sz. febr. 7. 144.)
folytán ugy is várom, ha várhatom, leveledet. Most pedig, egészen kezedre bízom ama ballada sorsát, bánj’ ugy vele amint jónak látod.  
 
f
[bizonytalan olvasat]
ogadd
Szerkesztői feloldás: Fogadd
legmelegebb üdvözletemet!  
  tisztelő barátod  
 
T Endre
Tóth Endre
 
  Nyilatkozat.  
  Céltévesztő iránynak látván azt, ha valamely társulat a pályaeredményeknél a nyerőnek egyik kezében oda nyujtja a díjat, a másikban pedig megvonja tőle a pályalombot s így, ugyanegy dologért egyszerre jutalmaz és büntet, mit, előrelátással, alapszabályainál fogva, kikerülhetett volna: a helyett, hogy a „Kisfaludi
 [!]
[sic!]
társaságnak” a „Koszorú” ez évi 7ik számában megjelent titoknoki jelentésére
n
Jegyzet
a „Koszorú” ez évi 7ik számában megjelent titoknoki jelentésére
– Ebben
Greguss Ágost
Greguss Ágost
, a Kisfaludy Társaság titkára a vádakkal szemben – miszerint nem támogatják megfelelően a honi irodalmat, hazai szerzők helyett általában fordításokat közölnek a könyvilletményeik sorában is – azzal érvelt, hogy a hazai irodalom eredeti műveivel nem képes megfelelő vetélytársat kiállítani. Hivatkozik a balladapályázatra is, ahol „a társaság még a nyertes balladát sem érdemesíthette a közgyűlésen való felolvasásra.” ( Ko 1864. I. 7. sz. febr. 14. 163.; AJÖM XII. 243., 568.)
az antikritika tollához nyulnék s az elősorolt balladai hiányok és „utánzások” vádját cáfolgatnám – kijelentem, hogy a jelentésben olvasható, részemre itélt jutalmat el nem fogadhatom s azt ezennel a „Kisfaludi
 [!]
[sic!]
társaság” szabad rendelkezése alá bocsátom.  
  Kelt Vattán, február 17én 1864.  
 
Tóth Endre
Tóth Endre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)