Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TÓTH ENDRÉNEK
Pest
Budapest
, febr. 19. 1864.
 
  Kedves barátom!  
  Valóban ideje hogy ne halogassam tovább az irást, melyben eddig részint a sokfelé kapkodó elhalmozottság akadályozott, részint, elveszvén egy pár leveled, nem tartottam nagyon sürgetősnek.  
  Szivemből sajnálom esetedet a balladával. De barátom, a biráló választmány nem itélt te rólad a te művedről, hanem itélt 35 névtelen balladáról. És a választmány
annyíra
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: annyira
nem talált jót ezek közt, hogy teljes egyhangu meggyőződését mondotta ki, midőn sajnálattal említé meg jelentésében hogy
[törölt]
« min »
úgy látja, minden valamire való tehetség viszszavonult a pályázattól. A jobbaknak talált pályamunkák – vagy kettő, felolvastatott a társaság űlésében is: a jelenlevők – megmondhatja
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
, ott volt
n
Jegyzet
megmondhatja
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
, ott volt
– A Kisfaludy Társaság 1863. jan. 28-i ülésén „jelen voltak: B.
Eötvös József
Eötvös József
úr elnöklete mellett:
Arany János
Arany János
,
Bérczy Károly
Bérczy Károly
,
Egressy Gábor
Egressy Gábor
,
Greguss Ágost
Greguss Ágost
,
Gyulai Pál
Gyulai Pál
, Henszlman Imre,
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
,
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
z,
Szalay László
Szalay László
,
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
,
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
z.” (KTjegyz)
– osztoztak a
[törölt]
« társaság »
választmány itéletében: és osztoztak különösen arra nézve, hogy a „ H. Halvány Panna” egész hangulatában felismerhető, melyik ballada hatása alatt készűlt. Nagy volt hát a megütközés, midőn ily előzmény után a jeligés levélből a te neved tűnt elő. De a jutalmat még
ískí
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: is ki
kellett adni, mert az alapszabály így szól: „a jutalom a bár csak viszonylag legjobb munkának is kiadatik, hacsak különös okoknál fogva a pályadij kihirdetésében világosan más nem volt kikötve.” E pályadij hirdetésekor nem volt ily kikötés, nem lehetett hát visszahatólag
határozní
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: határozni
, de az új pályahirdetésben már látod benne van, hogy csak önálló becsű munkának itéltethetik a jutalom. Persze ez neked nem használ semmit: de lwgalább más nem járhat úgy mint te.  
  Leveled egyik pontja így szól: „ha tudod méltányolni törekvésemet, azt hiszem, nem fogod e ballada felőli őszinte nézeteidet velem közleni.” Hogy értsem ezt? Toll hiba-e a nem? Vagy épen azt akarod mondani a mi irva van? Ez utóbbinak nem látom okát, miután én nem ígértem hogy közlendem nézeteimet. Szavaid logikájából azt kell kihoznom hogy épen felszólítasz őszinteségre. S én
öszíntébb
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: őszintébb
leszek, mint talán vártad; őszinte bevallani, a mit úgy látom nem tudsz, hogy – egyike voltam a pályabirálóknak.  
  Hárman voltunk
n
Jegyzet
Hárman voltunk
– A bizottságnak
AJ
Arany János
mellett
Gyulai Pál
Gyulai Pál
és
Egressy Gábor
Egressy Gábor
volt tagja. Vesd össze 1761.
– ketteje legalább oly ember, kiről azt tartják, hogy ért a dologhoz. Itéltünk elfogultság nélkül személyek iránt, – még gyanítani sem tudtuk egyik műnek is a szerzőjét. Ne essék zokon – de a te művednél se gondoltunk oly szabású költőre mint te. Ismerem a te módodat, de minden egyébre gondoltam volna, mint hogy te irtad ezt. Az „utánzás” szót nem én mondtam ki, mondta már a titoknok, ki ezt leszámítva színtén a tiédet jelelte legjobbnak, midőn a hozzá beérkezett műveket olvasgatta; mondotta két biráló társam; kimondta az egész űlés, hol műved felolvastatott; mellettem mindjárt
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
is, ki a jeligés levél felbontásáig épen úgy nem gyanitotta, hogy te légy a szerző, mint senki; csak midőn nevedet hallotta, akkor kezdett pattogni egykissé a birálók szigora ellen.
n
Jegyzet
kezdett pattogni egykissé a birálók szigora ellen
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
az általa szerkesztett FL-ban is próbálta menteni helyzetét és barátját jobb belátásra bírni:
Tóth Endre
Tóth Endre
„mint a Kisfaludytársaság
 [!]
[sic!]
tegnapi gyülésén értesültünk, a társaság rendelkezésére visszabocsátotta ama 10 aranyat, melyet a ballada pályázaton nyert. Nem tudjuk: nagylelküség, vagy a sérelem ténye ez; mi ugyan a Kisfaludytársaságban
 [!]
[sic!]
kétszer is felszólaltunk a balladabirálat egyes pontjai ellen s a kérdéses ballada előnyeiből is kitudtunk
 [!]
[sic!]
volna egyetmást emelni – hanem az is bizonyos: ha már a birálatot zsebre kellett raknunk, hát oda raktuk volna a 10 aranyat is. Humort kell csinálni az efféle dologból.” ( FL 1864. 46. sz. febr. 26. 183.)
 
  Ime tudsz mindent:
itélj
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ítélj
el, ha ily körűlmények után elítélhetsz. S ebben jóformán ki van mondva
öszinte
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: őszinte
véleményem is. A psychologiai alap jó, azt mondom én is, az a szeg zörgés eredeti gondolat és jó hatású, a nyelvnek is van érdeme (de nem annyi, mint tőled megszoktuk) de az egész mindenkinek Ágnes asszonyt juttatja eszébe: ezt a benyomást elvitázni nem lehet. Az
író
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: iró
maga sokszor nem érzi az ilyet, mások azonnal.  
  Ezek után nem tudo
[törölt]
« d »
m
Beszúrás
, akarod-e hogy közzé tegyem nyilatkozatodat, épen én, a társaság igazgatója s
egyík
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: egyik
biráló. A mostani szám már úgy is ki van szedve, abba nem fér, ha a jövő számba akarod, belé tehetem. De úgy vélem, elég volna irnod a titoknoknak,
n
Jegyzet
elég volna irnod a titoknoknak
Tóth Endre
Tóth Endre
ez év febr. 21-én kelt,
AJ
Arany János
-nak írt leveléhez csatolt egy
Greguss
Greguss Ágost
nak küldendőt is, benne a 10 arannyal.
ha a jutalmat nem fogadod el; az úgy is kijöne
 [!]
[sic!]
a társaság űléséről való jelentésben, mely minden űlés után azonnal közöltetik minden lapban.  
  A balladával hogy tegyek a mit akarok, irod. A kézirat a társaságé, nincs nálam; ha
Greguss
Greguss Ágost
átaladja s a társaság kiadásraj számot nem tart,
[törölt]
« (….. »
úgy kiadhatom a Koszorúban.
n
Jegyzet
úgy kiadhatom a Koszorúban
– A vers nem jelent meg a Ko-ban.
 
  Végre köszönettel ide zárok 20 ftot a múlt év második felében megjelent két versedért.
n
Jegyzet
megjelent két versedért
Oh örülj….! (Ko 1863. II. 3. sz. júl. 19. 54.) és részlet A férj c. költői beszélyből ( Ko 1863. II. 26. sz. dec. 27. 605–607.)
Nagyon szűkön jut, csak alig tengek e félévben,
p
Beszúrás
edig ime a múlt év terhéből is van még fenn. Összes
honorar.
Szerkesztői feloldás: honorarium
budgetem alig megy többre 500 ftnál e hat hóra, a
több
í
[bizonytalan olvasat]
t
Szerkesztői feloldás: többit
a „szerkesztő úr” havidijából kell pótolnom, mely szintén nem sok.  
  Bocsáss meg e sok irkafirkáért, és ha tudsz, szeress egy kissé még ezután is.  
  barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 668.). Válasz
Tóth Endre
Tóth Endre
1864. febr. 17-i levelére (1773.).