Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK Marosvásárhely 1864 26/3  
  Mélyen Tisztelt  
  Kedves
János
Arany János
Bácsi!  
  Idezárva nehány költeményt
gyüjteményemből
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: gyűjteményemből
válogatva;
n
Jegyzet
Idezárva nehány költeményét gyűjteményemből válogatva
– Közülük nem jelent meg egy sem a Ko hasábjain.
azt hiszem inkább csak mennyiségök, mint minőségök ellen lehet kifogást tenni!  
  Atalában
 [!]
[sic!]
gyűjtésem igen szép eredménnyel biztat; öszvesen már 800 darab körül jár s uj év óta is 4–5 darab igen becses nép
[törölt]
« d »
b
Beszúrás
alladával szaporodott. Van ezek közt egy Biró Anna czimű,
[törölt]
« leg »
terjedelmesebb minden mostanig ismert népballadánknál; megkaptam Fejér Lászlót is hasonlithatatlanul szebb, gyöngédebb és tökélyesb kivitellel, mint az Erdélyi-fél
[törölt]
« e. »
éé
Beszúrás
.
n
Jegyzet
az Erdélyi-féléé
Erdélyi János
Erdélyi János
: Magyar népköltési gyűjtemény I–III. (1846–1848)
 
  Ugyanez alkalommal be akartam küldeni a Kis faludy
 [!]
[sic!]
társaság ujabb 3. éves pártolóinak névsorát a pénzzel együtt; de egyik tanártársunk az öreg Dósa Elek
n
Jegyzet
Dósa Elek
– l. az 1754. sz. levél jegyzeténél
tegnapelőtt vesztette el derék nejét, ma temetjük, ez minden időmet lefoglalta. Holnap indulnom kell Kolozsvárra egy hivatalos gyűlésre s csak egy hét mulva kerülök haza addig hát a még künlevő részvényeket nem gyüjthetem öszve. April közepére biztosan várhat tőlem
János
Arany János
Bácsi tudósitást
[törölt]
« . »
,
Beszúrás
most küldöm ezt a mi van.
Beszúrás
 
  Most az útra magammal viszem olvasmányul
Merényi
Merényi László
dunamelléki sületlenségeit.
n
Jegyzet
Merényi
Merényi László
dunamelléki sületlenségeit
Merényi László: Dunamelléki eredeti népmesék I–II. (1863.) Vesd össze az 1690. sz. levéllel és jegyzetével.
Igen szeliden volt ez a Koszorúban ismertetve,
n
Jegyzet
Igen szeliden volt ez a Koszorúban ismertetve
– Ez -y-i. szignóval jelent meg a Ko-ban ( 1864. I. 9. sz. febr. 28. 209–211.).
mert nagyobb része csempészet; ha kedvem lesz rá nehány jegyzést teszek róla olvasás közben s azt is felküldöm.  
  Boldog inneplést kiván, Csengeriéket,
Gyulai
Gyulai Pál
t,
Salamon
Salamon Ferenc
t sat
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
szivesen üdvözli s kedves nejének kezeit csókolja  
  öszinte tisztelője  
 
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)