Aranysárkány fejléc kép
 
NAGY PÉTER – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kolozsvár, 1864. június 23.
 
  Nagyon tisztelt jó Uram!  
  Egy ciceroi „diuturni silentii”-vel
n
Jegyzet
„diuturni silentii”
– „a hosszas hallgatásnak
[szerkesztői feloldás]
az indoklásával
” (lat.): utalás
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
Pro Marcello c. beszédére, amely a szenátusban hangzott el Kr. e. 46-ban.
kell kezdenem levelemet, mert Önnel szemben voltaképen magam se tudom miolta nem adtam legkisebb jelét is annak, hogy még élek; ennek oka hivatali egymásra csoportosult elfoglaltatásom volt, mely anynyira igénybe vette minden idő
m
Beszúrás
et, hogy még meg se köszönhettem önnek legközelebbi levelét és tartalmát,
n
Jegyzet
legközelebbi levelét és tartalmát
AJ
Arany János
1864. márc. 18-i levelében (1790.) el is számolt.
s ki nem fejezhettem azt hogy én a „Koszoru”-nak, mig csak áll és énis
 [!]
[sic!]
állok, munkatársa kivánok maradni,
n
Jegyzet
munkatársa kivánok maradni
AJ
Arany János
szerkesztői üzenettel válaszolt: „Kolozsvár. -r. Kedves tudomásul vettük és elvárjuk az igéret minél gyakoribb beváltását.” ( Ko 1864. II. 1. sz. júl. 3. 24.; AJÖM XII. 255. 578.)
akkor is ha beküldott
 [!]
[sic!]
munkáimat a tisztelet példányon kivűl egyébbel honoralni
 [!]
[sic!]
nem tudná, a mi azonban minden mostoha idők és pénzviszonyok daczára – remélem – soha se fog bekövetkezni. Még mindig elvagyok
 [!]
[sic!]
foglalva a közelebbről elrobogott közzsinat utóbajaival;
n
Jegyzet
a közelebbről elrobogott közzsinat utóbajaival
1864-ben generális nótáriussá, azaz főjegyzővé választották
Nagy Péter
Nagy Péter
t, így jelentősen nőttek egyházi elfoglaltságai.
de remélem már kibontakozom belőlök s tollat foghatok kedvesebb és élvezetesebb targyakra
 [!]
[sic!]
is mint jegyző-könyvi kivonatok, válaszok, feliratok sat. szoktak lenni. És ekkor Ön is tartalmasabb levelet veend tőlem e puszta mentegetődzéssel teljesnél, melyet teljes és öszinte tiszteletem mellett csak amugy futtában kelle intéznem maradván  
  Nagyon tisztelt jó Uramnak  
  igaz tisztelője  
 
Nagy Péter
Nagy Péter
 
  Kolozsvárott, jun. 23án, 1864.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.)