Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Julius 4. 1864.  
  Kedves bátyám!  
  Olyan formán áll a dolog, hogy bizonyos földbirtokra nézve, alkuban – sőt az egyezséghez közel állok.  
  Ezen birtok
n
Jegyzet
Ezen birtok
– „Az 1864. évi szept. 20-án
Pest
Budapest
en kelt adás-vételi szerződés szerint
Arany János
Arany János
és felesége
Ercsey Juliánna
Arany Jánosné Ercsey Julianna
és
Ercsey János
Ercsey János
sályi lakos megvásárolták Geyer Rudolf és neje Geyer Annától mint tényleges birtokosoktól Fleisch Dániel és neje
Porges Zsuzsanna
Fleischl Dánielné Porges Zsuzsanna
még telekkönyvi tulajdonosok hozzájárulásával az anthi (Bihar m.) hitel telekkönyv 183. lapján bejegyzett 395 (1600 négyszögöles) hold és 237 négyszögölnyi földbirtoknak 2/4 részét 18000 oszt. értékű forintért, olyan formán, hogy abból 138 katasztrális hold és 600 négyszögöl
Arany János
Arany János
t és Ercsey Juliannát egyenlő mértékben illeti, 59 hold és 318 ½ négyszögöl pedig
Ercsey János
Ercsey János
t. A vételárból azonnal kifizettek 6400 forintot, s kötelezték magukat, hogy a fentmaradt vételárból 4400 forintot 1864. november 1-én, 3600 forintot 1865. nov. 1-én, 3600 forintot 1866. nov. 1-én fognak kifizetni, addig 11630 Frt, Fleisch Dániel és neje javára jelzálogilag bekebeleztetik. Vevők azonkívül jogot nyernek arra is, hogy – mivel a megvett birtokrész az anti határban az 1859. évben történt úrbéri rendezés és tagosítás óta el van különítve a másik két közös birtokosétól, – a megvett birtokot felmérés alapján egy, a saját nevükre nyitandó külön telekkönyvi lapra kebeleztethessék át. Az így megvett birtokot Geyer Rudolf és neje kötelesek legkésőbb 1864. szept. 29-ig felméretni, s ha nem lenne meg az a terület, a mennyit eladtak, a vételár arányában visszafizetnek a vevőknek a vételárból. Adók, vízszabályozási és egyéb közterhek csak 1864. szept. 29-től terhelik a vevőket. A szerződés
Arany
Arany János
sajátkezű írása.E megvett birtokot Aranyék azonnal bérbeadják Geyer Rudolf és neje
Deimel Anná
Geyer Rudolfné Deimel Anna
nak 4 évre, tehát 1868. szept. 29-ig, évi bér évnegyedenként előre fizetendő egyezerötszáz forint, mely a közös birtokosokat aránylagosan illeti, s mely
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
nál fizetendő
Szalontá
Nagyszalonta
n. Az állami adó és a szerződési bélyeg a bérlők költsége. A bérlők kötelesek a birtokot körülárkolni s az imitt-amott rekettyés részeket kitisztítani.” ( H. Fekete 1958. 514–515.)
284. (: ֹ1ֹ100 □ öles :) hold. Fekszik az anthi
n
Jegyzet
anthi
Ant (ma Románia): község a Fekete-Körös partján Nagyszalontától 20 km-re délnyugatra
határban, mindjárt és csaknem közvetlenül a Keményfoki puszta mellett. Jelenleg bizonyos Geyer Rudolf
n
Jegyzet
Geyer Rudolf
– ekkor Fleischl Dániel, majd
AJ
Arany János
földjének bérlője
tulajdona volna, ki azt Fleischl Dániel
n
Jegyzet
Fleischl Dániel
– (1793 v. 1794
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
–1878): a Daniel Fleischl & Comp. cég szenior főnöke. „Gyapjú-, ágytoll-, lószőr- és takarmánykereskedésük, valamint szállítási és bizományi vállalatuk az Ország út 9. sz. alatt működött
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
en
.” ( Zsoldos 1969. 595.)
pesti zsidó nagykereskedőtől vette volna; de, mint gondolom, még a
Geyer
Geyer Rudolf
nevére írva nincsen.  
  A birtok
n
Jegyzet
A birtok
Szalontá
Nagyszalonta
hoz közel, Ant és Tamásda község határában feküdt. ( Debreczeni 1968. 59.)
egy nagy része lapályos, sőt itt-ott rekettyés réti föld, melyet a korábbi árvízes időkben a víz gyakran meglátogatott, s ez is, valamint átaljában az egész föld-terület, szántási müvelet alatt soha nem állott – s ős erőben lévő gyepföld, mely az idén egészben kaszálóul használtatott. És a melyekből, mint ilyenekből, nem nagy industriával,
n
Jegyzet
industriával
– itt: befektetett munkával (lat.)
csaknem kimerithetetlen erejü szántóföldeket lehet csinálni; a mint erre, a közvetlen szomszédos épen ily – vagy még lapályosabb minőségü földek nyilvános bizonyságok. Az árvíztől pedig, miután ezen vidéken, a szabályozási munkálatok nem csak folyamatban vannak, de a befejezéshez közel állanak, jövőre nézve nem
igen
Beszúrás
félthetők.  
  A birtokot, a mint az alkudozásból remélem, és a melynek folytán én azért 17500. f͞͞o͞r͞͞tot igértem, meg lehetne venni 18000 f͞o͞r͞tért. Ehhez jőne még a százalék (: mely ugyan, minthogy a legközelebbi változás e birtokra nézve nem régen volt, aránylág
 [!]
[sic!]
nem sok lenne :) és 50–60 f͞o͞r͞t mellékes költség; vagyis körülbelől a vételár, minden járulványaival együtt 18600–700. körül fogna lenni.  
  Igértek pedig e birtokért, és pedig ugyanazon egyén, ki azt elakarja
 [!]
[sic!]
adni, és a kinek nagy terjedelmü bérlete ugyanottan körül fekszik, – egyelőre 1500. fortot. Ez ugyan, a vételárhoz képest, nem igen kecsegtető; de ha a fentebb érintett körülményeket tekintetbe vesszük, hogy t.i. a birtok még, ugyszólván, ős állapotban van, és hogy annak csak kitisztogatása és ekként rendes müvelet alá vétele is, a bérlőnek sok fáradságába és költségébe kerül, – elég illendő ajánlatnak látszik. Meg lehet azonban, hogy az emlitett bérösszeget még valamennyivel magasabbra lehetne emelni; vagy legalább (: ha az ember, például, 3. évre fogná kiadni :) annyit hozzá lehetne még csatolni, hogy a bérlő, a birtokot árkoltatná körül, mint a mely különben is egyike lenne a legelső teendőknek.  
  S mindenek felett legfőbb – és nagyon tekintetbe veendő e birtokra nézve az, hogy jövendője van, s értéke annál fogva nagyon emelkedni fog minden tekintetben. A miért is
[törölt]
« nekem »
előttem, és azt hiszem mindenki előtt, hasonlithatlanul becsesebb, mint egy más – például olyan birtok, minő a Govrik Kristófé,
n
Jegyzet
Govrik Kristóf
– szalontai lakos (talán ugyanaz, akire az AJÖM XVI. 191. és 1159. utal)
(: miről a minap emlitést tettem volt
n
Jegyzet
a minap emlitést tettem volt
– feltehetőleg elveszett levél, esetleg
Aranyné Ercsey Julianná
Arany Jánosné Ercsey Julianna
nak címezve (
AJ
Arany János
és
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
levelezéséről l. Korompay 2008. )
:), melyben bizony csak selejtes és már kiélt földek vannak.  
  Az elmondottakban igyekeztem, a mennyire azt tennem lehetett, a dolog leglényegesebb oldalait megismertetni. Az egyesség, szerződvénykészités, telekkönyvi átirás s egyéb törvényes teendőket majd elvégezném én.  
  Válaszoljon tehát bátyám (: minthogy
Geyer
Geyer Rudolf
egy pár nap mulva, a vele tegnap tett beszélgetésem folytán átjő :) minélelőbb az iránt, hogy :  
  a.) Volna-e hajlandósága és kedve e birtok megvételéhez? és ha igen –  
  b.) Mennyi azon pénzösszeg, –
az eladandó
Beszúrás
ház
1200
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
árán-ra ráírva
f͞ o͞ r͞ tnyi árá- nak betudásával – mennyiről mostanában rendelkezhetik?  
  c.) S mikorra lehetne azon pénzről, vagy legalább annak nagy részéről, tetszlegesen rendelkezni, vagyis azzal valósággal fizetni?  
  Különben az egész vételárt, a mint nekem
Geyer
Geyer Rudolf
mondotta, nem is volna szükség mostanában fizetni. Elég lenne egyelőre 8–10,000. f͞o͞r͞t, – sőt azon egy pár ezer forint, me
[törölt]
« nnyi »
lyet
Beszúrás
bátyámnak, jelenleg meglévő pénze nem fedezne, rendes kamatfizetés mellett 2–3. évre is maradhatna, minthogy azt a volt birtokos Fleischl Dániel sem kivánja
Geyer
Geyer Rudolf
től. – Ezen, most nem fedezhető, 2-3000 f͞o͞r͞t iránt pedig ne aggódjék bátyám. Legroszabb esetben ki lehetne azt pár év alatt magából a haszonbérből fizetni.  
  Ennyit a birtok͞r͞ó͞l.  
  A napokban Bessenyei Farkas,
n
Jegyzet
Bessenyei Farkas
– a nagybesnyői Bessenyei család sarja (nagyapja a testőríró Bessenyei György testvére volt)
10 f͞o͞r͞tot tett le nálam, mint Szél Ákos
n
Jegyzet
Szél Ákos
Széll Ákos (1845–1903): anyai ágon a Bessenyei család sarja, aki az 1860-as évek közepén végezte ügyvédi tanulmányait a pesti egyetemen és a nagyváradi jogakadémián
által, bátyámtól vagy
Laczi
Arany László
tól kölcsönzött összeget. Azt hát ez alkalommal küldöm.  
  Hát
Vilma
Ercsey Vilma
n
Jegyzet
Vilma
Ercsey Vilma
– Ercsey Sándorék leánya, aki ekkor AJ-éknál időzik; l. még az 1706. sz. levelet.
jól viseli-e magát, s nem unták-e meg bátyámék?  
  Mindnyájokat csókolván, vagyok  
  szerető öccse  
 
Ifj.ErcseySándor
Szerkesztői feloldás: Ifj.
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
 

Megjegyzések:

MTAK Kt B 9101