Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, jul. 8. 1864.  
  Kedves öcsém!  
  Az én kilátásaim a földvételre nézve, találkozásunk óta,
n
Jegyzet
találkozásunk óta
Májusban lehettek Nagyszalontán (vesd össze 1807.: „Hanem itt van a nyár!
Szalontá
Nagyszalonta
t már megjártad; hát Hanva mit vétett?”)
tetemesen roszabbra változtak, úgy szólva el is enyésztek.  
  Akkor úgy állottam, azt hittem legalább, hogy 12,800 ftot rögtön letehetek, hozzá még a Lovassy-félét
n
Jegyzet
a Lovassy-félét
Lovassy Ferenc
Lovassy Ferenc
1859. decemberében kért kölcsön
AJ
Arany János
-tól 720 forintot és vállalta 800 forint visszafizetését (vesd össze AJÖM XVII. 1130. és 1131. 358. és 851.)
s a házárát
 [!]
[sic!]
(=2000) mindjárt mihelyt megkapom; tehát hogy 14800 ft készpénzről rendelkezem. Ily kilátás mellett aztán lehetett beszélni is 15, 16 ezer forintos vételről.  
  De a mostani praenumeratio
n
Jegyzet
praenumeratio
– előfizetés (lat.)
oly leverőleg ütött ki, hogy „álmaimról” le kell tennem. A mult félévhez képest (midőn csak tisztán kijöttem) most, majd julius derekán, több mint 2000 ft deficitben vagyok, s ha ez, (a mint nagyon kevéssé valószinű) év végeig ki nem köszörülődik: akkor 1., az e félévi deficitet fedeznem kell. 2., A lapot 1865-re meg nem indíthatom. 3. Más vállalatot se, ily kétszer bukott szerkesztő veszett hirével. 4. Segédforrás nélkül maradván, a capitalist
n
Jegyzet
capitalist
– tőkét (lat.)
meg kell ennem. – Tehát örültség
 [!]
[sic!]
volna 7, 8000 ft adósságba vernem magamat.  
  Hogy ezt eddig meg nem irtam neked: oka, először mert nem tudtam, hogy alkuban vagy; másodszor, mert julius elejéig én ís reméltem, vártam, mikor jő már tömegesen az áldás. Elmaradt szépen.  
  Így hát most szóba sem állhatunk
Geyer
Geyer Rudolf
rel; minthogy azonban mindig jobbat remél az ember, ne haragudj’ a füstbe ment fáradságért, s ne vesd ki az ügyet eszedből egészen, talán úgy fordúl sorsom, hogy valamikor ismét tehetek lépést ily ügyben. Például ha jövendőre összes költeményeim eladhatnám, vagy valamit kiadhatnék.  
 
Vilma
Ercsey Vilma
n
Jegyzet
Vilma
Ercsey Vilma
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
leánya, aki nyaranta többször élvezte AJ-ék vendégszeretetét (vesd össze. 1706.).
igen jó kis leány, jól viseli magát, s megúnni épen nincs okunk. Sajnos, hogy a rosz idő miatt az úszást ritkán gyakorolhatja, pedig már „felszabadult” volna. Még sajnosabb, hogy míg nénje fürdik, nem lehet intézetbe adnunk. Nénje a Rudasban
n
Jegyzet
a Rudasban
– Kedvelt Duna-parti fürdő
Budá
Budapest
n.
lakik, csak délre jő haza s
dél után
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: délután
van itthon: Vilma, ha jó idő van,
dél előtt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: délelőtt
megfördik, s az után felügyel a cselédre míg főz, kiad neki, s kezeli a konyhapénzt. Jobb szerettük volna, ha
Vilma
Ercsey Vilma
is kinn lakik nénjével: de akkor az úszástól is elmaradt volna, s ezt nem akartuk. Igy itthon van délig az én felügyeletem alatt: én mindig itthon űlök,
Laczi
Arany László
is sokat.
Vilma
Ercsey Vilma
jó kedvű, egészséges, s egy cseppet sem unja magát. Olykor a házi úr leányával játszik, vagy apró dolgait végzi, vagy gazdasszonykodik. Szóval megleszünk mi e hónap alatt szépecskén. Azután mehet intézetbe: vagy még jobb volna, hogy Augusztusban nénjével haza rándulna; s megint feljőne télire az intézetbe. Hanem ez terajtatok áll.  
  Ölellek mindnyájotokat.  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  fordits  
  Felbontám ezt a desperatus
n
Jegyzet
desperatus
– kétségbeesett (lat.)
levelet, hogy némi combinatiokat közöljek veled azon esetre, ha
Geyer
Geyer Rudolf
urral lehetne egy darabig még lavirozni s az alatt kilátásaim jobbra változnának. E szerint:  
  A vételár költségekkel
belejöne
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: belejőne
………18,800 ft ?  
  1. Ebből a
Lovassy
Lovassy Ferenc
és ház árát is betudva befizetné
[törölt]
« k »
n
Beszúrás
k.. 12800. –  
  A Koszorú deficitje fedezésere
 [!]
[sic!]
fen maradván még 2000 ftom. adóságot vennék 6000 ft.  
  2. Az a kérdés: fel lehetne ezt venni
34 1/2
Beszúrás
éves törlesztésre a földhitel intézettől? magára
[szerkesztői feloldás]
pontokkal aláhúzva
a vett földre?  
  3. Az a kérdés: fedezné-e a jövedelem a 6000 ftnak évenkinti
m. e.
Szerkesztői feloldás: magyar ertékű
405 ft kamatját, törlesztését és egyéb procentjét; meg azon kivül a beléfektetett majd 13.000 ft kamatját? meg az adót?  
  4. Az a kérdés: hogy ha csakugyan meg kell szüntetnem a lapot, miböl élek, ha a föld jövedelmét is adósság kamatjára és törlesztésére forditom?  
  5. Mindez egy csomó gondolkodást, a kölcsön lehetősége utánajárást igényel; s az időtől is kell várnom: ezért mondom, hogy ha a jószág nem kapós, és
Geyer
Geyer Rudolf
csak úgy is várna: talán fordulhat még kedvezőbben is a circumstantia.
n
Jegyzet
circumstancia
– körülmény (lat.)
 
  Ha nem: hát vigye
Geyer
Geyer Rudolf
úr a földjét „zum
Geyer
Geyer Rudolf
!”
n
Jegyzet
„zum
Geyer
Geyer Rudolf
– zum Geier: szó szerint: a keselyűhöz (né.); a szólás jelentése: ’az ördögbe’
 
 
A. J.
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
1864. júl. 4-i levelére (1818.)