Aranysárkány fejléc kép
 
GYŐRY VILMOS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Orosháza, 1864. július 9.
 
  Igen tisztelt Tekintetes Úr  
  Szeretett Kedves Bátyám !  
  Van szerencsétlenségem bemutatni
[szerkesztői feloldás]
a t-k azonos vonallal áthúzva (ez gyakran előfordul
Győry Vilmos
Győry Vilmos
nál, később nem jelöljük)a t-k azonos vonallal áthúzva (ez gyakran előfordul
egy – terjedelmére nézve – óriás novellát.
n
Jegyzet
óriás novellát
– A Mindennapi csalódások hét részben látott napvilágot a Ko-ban ( Ko 1864. II. 14–20. sz.; 1864. okt. 2. 316–323., okt. 9. 340–347., okt. 16. 365–372., okt. 23. 389–396., okt. 30. 413–420., nov. 6. 438–445., nov. 13. 461–467.)
Másfélévig
 [!]
[sic!]
nem irtam a Koszorúba semmit, s ha oly vakmerő képzel
[törölt]
« e »
ő
Beszúrás
déssel birnék, hogy azt hinném: ez a mostani csakugyan fog ott napvilágot látni; akkor azt is el kell képzelnem, kell legalább tizenkét esztendő, a mig e
n
Beszúrás
nek közlése bevégződhetik. –  
  De! Mi tagadás benne, – én nagyon is jól szerettem volna megirni, s ime nagyon is hosszúvá lett. Ez pedig különbség.  
  Egyetlen egy szólhat talán mellettem, és ez az: hogy én egy kis lélektani tanulmányt szerettem volna ebből a novellából csinálni, melynek tárgya: (annyival is inkább ideirom néhány szóval, ha az alap már magában hibás, ne is tessék elolvasásával az időt tölteni:) melynek, ismétlem: – tárgya: Egy fiatal ember lelkének átváltozása. Ő – a korával együtt járó szép hibában szenved: – tulságosan hisz az emberekben, teljes világ- és emberismeretet képzel magában, egyes apróbb csalódások által nem hagyja magát megtérítetni, hanem mikor eloszlani látja legszebb ábrándjait: akkor egyszerre az ellenkező túlságba esik. Hitet,
be
Beszúrás
csületet, erényt, mindent megtagad keservében, a földön poklot, az emberekben ördögöket lát. – Végre az élet arra is megtanítja, hogy ez is olyan absurdum, mint a másik, – s igy aztán okosabban gondolkodik.  
  Már nem tudom, hogy én magam is okosan gondolkodtam é, midőn ezt a novellát kigondoltam, – hanem annyi bizonyos, hogy én teljes bizalommal küldöm Tekintetes uraságod kezei közé, azon kérelemmel, méltóztassék úgy tenni vele, a mint lehet. Ha hosszas, vagy a h betűt r-re változtatva, ilyen: akkor majd más sorsát gondoljunk számára.
n
Jegyzet
majd más sorsát gondoljunk számára
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „Orosházára
Gy. V.
Győry Vilmos
urnak. Vettük a csomagot, de még bele is alig pillanthattunk. A h betűvel megbirkoznánk valahogy; az r-től egy cseppet sem félünk, de igen, ha egy odaillő á-t gondolunk eléje. Talányért talány. Vegye szives üdvözletünket.” ( Ko 1864. II. 3. sz. júl. 17. 72.; AJÖM XII. 255., 579.).
AJ
Arany János
az „á”-val – á+r – a novella hossza miatt valószínűleg a honorárium nagyságára utalt.
 
  Azt szabadjon még ide tennem, hogy én igen nagy örömmel dolgoztam, mert a Koszorúnak dolgoztam.  
  Hogy oly soká tudtam valamit összállítani,
 [!]
[sic!]
erre nézve igen sokat hozhatnék fel igazolásomra, – de tudom hogy az mind felesleges, – mert Kedves Bátyám a nélkűl is igen jól tudja, hogy a mi vidékünkön a mult év, kivált nekünk lelkészeknek, egyáltalában nem volt alkalmas arra, hogy kedvünk legyen a szárnyas lovon
n
Jegyzet
szárnyas lovon
– azaz a Pegazuson
nyargalózni.  
  Tekintetes uraságod bármely intézkedésén megnyugszom, s szivem igaz tiszteletének tanu
[törölt]
« f »
j
Beszúrás
eléül, azon fog
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
dással zárom be jelen soraimat; ha e novella bármely oknál fogva nem lehetne oly szerencsés, hogy a „koszorúba” felvétessék: törekedni fogok, mihelyt lehetséges, irni mást, – legalább ohajtásban
Beszúrás
jobbat, tőkéletesebbet.
 [!]
[sic!]
 
  Igaz tisztelettel és ragaszkodással  
  Orosházán 1864 Julius 9.  
  Tekintetes Uraságod  
  igaz tisztelője  
 
Győry Vilmos
Győry Vilmos
 
  Legyen szabad, tiszteletteljes kézcsókomat, a
z
Beszúrás
illető helyen is, jelenteni.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából (AkÉrt 1899. 595.)