Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TÓTH ENDRÉNEK
Pest
Budapest
, jul. 15. 1864.
 
  Kedves barátom,  
  Betegség iránti tudósitásodat nagy részvéttel vettem: adja isten, hogy mire soraim hozzád jutnak, javúlt legyen egészséged.  
  A nálam levő
k.
Szerkesztői feloldás: költői
beszélyről
n
Jegyzet
A nálam levő
k.
Szerkesztői feloldás: költői
beszélyről
AJ
Arany János
Tóth Endre
Tóth Endre
Férj és nő (nyomtatásban A férj) c. művéről szól.
úgy tartottam, hogy azt nem kell visszaküldeni, hanem megkisérteni eladását
,
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: .
Ez utóbbi iránt még nem igen tehettem lépést, részint a sok baj miatt, mely igy félév táján legterhesebb rajtam, részint mivel a kiadók, kivált a pénzesebbek, így nyárban nem igen tartózkodnak
[törölt]
« p »
en; aztán meg tudtam, hogy míg az aratás sikere által
kedvezöbb
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kedvezőbb
lendűlet nem áll be, a könyvárusok vállalkozó szelleme minden oly műnél, melytől nem remélik hogy „csak úgy elkapják” annyi mint = 0. Most, kivánatodra, küldöm vissza a kéziratot, egy pár megjegyzés kiséretében.  
  A kidolgozást szépnek, emelkedettnek, s költőinek találtam, s annál inkább méltánylom érdemét, mert nálunk az ily kisebb elbeszélések sehogy sem akarnak meghonosodni: mind a világ csak apró lyrával veszkődik, holott lantos költőnek is elég tere van, száz meg száz nemű lyrai elbeszélésre. Mondom tehát, az egészet méltánylom és sok tekintetben sikerült
[törölt]
« nek »
szívtörténetnek itélem.  
  De van egy nagy kifogásom az alap eszme iránt. Költői mű alapeszméje nem jöhet összeütközésbe az átalános morállal. Értsük meg jól: az
alap eszme
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: alapeszme
, melyet a költő maga nyiltan vagy eltakarva, befektet a műbe. A költő festhet szenvedélyt, ebben
tünik
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: tűnik
ki leginkább ereje: a szenvedélyek összeütközhetnek a morallal, a világrenddel: de a költő nem adhat azoknak igazat a küzdelemben. Épen ebben áll a tragicum. És
Sand
Sand, George
, minden jelessége daczára, ez ellen vét leginkább. Ha a költői nagy, világszellemeket tekintjük: alapvonásúl látjuk mindenikben ezt a mély moralis érzetet, melyet lehel akármely művök. A szép így marad harmoniában az igazzal és jóval, melyek nélkül
meg szűnik
Szerkesztői feloldás: megszűnik
létezni.  
  A fenforgó beszélyben ez erkölcsi alap eszme lehelletét nem érzi az ember. Egy férj szerencsétlen, mert gyöngeségből nem azt vette el a kit szeret, elannyira hogy végre megsemmisűl. Küzd a fenálló moralis rend vastörvényei ellen, mig végre elbukik. A mellett boldogtalanná teszi azt, ki őt szerencsétlen helyzetéből nem hagyja menekűlni, nem pedig azért, mivel a nőnek nincs akarata vagy erélye áttörni a megszabott világrend (itt a v
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
lláshoz ragaszkodás) korlátain. – Igen; ez tragicus helyzet, tragikus kifejlés: méltó tárgya minden költői tollnak. De ha a költő mintegy igazat ad a szenvedélynek, ha együtt jajgat hősévelh a moral törvényei ellen, ha ezt, hagyja ugyan bünhödni, de tisztázza és mentegeti; ha a nőt, ki olyas módon okozza szenvedéseit, maga is szenvedvén, a mi a fenálló moralis rend
[törölt]
« s »
szerint épen erény – e nőt, mondom, szintén bünhödésre kárhoztatja, annál nagyobbra, mert a rokonszenvet eleitől végig elfordítá tőle: ezt költői, vagy tragicus igazságtételnek el nem fogadhatjuk: ez vagy alanyi feljajdulás, vagy tendentiosus megtámadása a fenálló világrendnek, de nem tragicum. Nem tudom, felfogtad-e, a mit ily röviden kellett kifeje
z
Beszúrás
nem: de műved hatása rám ez volt.  
  A mi a részleteket illeti, azok többnyire szépek, finomak. Talán a descriptio
n
Jegyzet
descriptio
– leírás (lat.)
több benne a kelleténél. Egykissé
 [!]
[sic!]
terhelő az olvasóra. Az a sok táj, s természet rajz, mely bár finom részletekkel, annyiszor előfordúl: a kisded mű, a kevés elbeszélési tárgy arányában sokacska. No de ez a költői módtól függ, s kivált a lyrai epicus ráér. Nyelvre, képekre, verselésre csak nehány megjegyzésem van. Ezek a szövegben kékkel jelölvék, s itt nehány szó magyarázattal
kisérem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kísérem
.  
  1ső lap
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
. „Nyár estenet?
[szerkesztői feloldás]
mondják-e igy? vagy csak csinálva van. Amúgy helyes, így a rím kényszerét mutatná.  
  -”-
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
„Megszólamlik a buzák fürje” – nem tisztább volna
avers
Szerkesztői feloldás: a vers
: „Megszólal a vetések fürje.”?  
  2. l. „Naponta”,
a.
Szerkesztői feloldás: annyi
m.
Szerkesztői feloldás: mint
nappal idején, mikor nappal van, nem pedig egy értelmü a naponként-tel.  
  3. l. „Erkély” – rövid is lehet: „erkely”, úgy jobb a vers.  
  6. l. „S nyomaikat se hallani”: nyomot hallani? képtelen.  
  7. l. „Tündéreket hágy ellebegni”: lässt. Németes még
Erdélyi
Erdélyi János
szerint is.  
  -”- „Leűlvén” = leülni. Amúgy, mintha elébb leülne, azután jelenne meg.  
  8. l. Két madárnak, mit – a két madár egyes szám, de a rávonatkozó, már: melyeket.  
  9. l. „Nejetől nem háborgatott.” – Ez a
particip.
Szerkesztői feloldás: participium
n
Jegyzet
particip.
Szerkesztői feloldás: participium
– melléknévi igenév (lat.)
oly idegen itt. háborgatva volna.  
  -”- „S a gyógykenetnek” = Se gyógykenetnek (nincs).  
  11. l. „Imár.” Nem jár. Az i-nek nincs semmi értelme: mert ímmár. Más az i-hol, mert ezt mondják.  
  -”- „Gyermek szivére a mi nem várt: a szemlélődő sorsa még.” Nehéz értelem.  
  12. l. „Az első órán” stb. szintén világosb szófűzés kellene.  
  -”- „Vagy a szalag” E szalaggal föntebb már volt egy csinos kép. Ez annyiban mond ellent: mert amott a szalag akkor volt szorosb ha távoztak, most pedig szorosbra feszűl s azért közelednek. Értem én a distinctiót,
n
Jegyzet
distinctiót
– megkülönböztetést (lat.)
de a kifejezésben kellene máskép adni.  
  13. l. „A vadon lüktetése” egy magában alig érthető. Az a vadoni csend vagy mi, sejtelmessége bajosan is fejezhető ki: de talán ez: a „vadon lüktet” mégis szokatlan. Igen! ha megszemélyesítve érlüktetést mondanánk.  
  15. l. „járul” miután ez ige csak hoz raggal dívik, rimben csak rimérti erőszaknak látszik.  
  16. l. „Ez édes titku magányban”. A csak foldásnak tünik fel.  
  -”- „Mely nem oldózik” szükségtelen így. „A mely nem oldik.” Oldik ép ugy van, mint törik.  
  17. l. „Melyben se szó se hang a csendes/séget.” Megszaladt.  
  -”-
[szerkesztői feloldás]
Mond vala”. Nem
a.
Szerkesztői feloldás: annyi
m.
Szerkesztői feloldás: mint
monda.  
  18. l.
[szerkesztői feloldás]
Kétágú V.” felesleges magyarázat. Nincs is egyágú.  
  21. l. kép, „mit nagy búra festenek.” Nem értem.  
  -”- Tekintetén űlt – olyan németes.  
  -”-
[szerkesztői feloldás]
összekötött” – ez is olyan idegenszerű participium.  
  -”- „ki mennyet vélt elérni, s vak koczkája poklot vetett – t. i.
Dante
Dante, Alighieri
.” Mit tesz ez?
Dante
Dante, Alighieri
élve, visióban száll a pokolba, s bejárja mind a purgatoriumot mind a mennyországot.
ö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ő
 [!]
[sic!]
csak tourista ott. A szövegből úgy veszi ki az ember, mintha
Dante
Dante, Alighieri
kárhozott képen szállt volna pokolra.  
  22. „vágyai érte.”…?  
  -”- „melyben szivünk legszebb tüzével az indulat hányszor cserél.” Nem tiszta kifejezés. Szenvedély
[törölt]
« »
még nincs, de van szivünk legtisztább tüze, melylyel meg az indulat (ép akkor) cserél?!  
  24. „Azt szülte a tett … a mily szinben téteték” – Homály.  
  -”- „Ki halni érté … tovább hozni áldozatot.
[szerkesztői feloldás]
Még latinban sem menne e két infinitivus,
n
Jegyzet
infinitivus
– főnévi igenév (lat.)
egyiknek ut kellene.  
  -”- „Néz vala” – néze.  
  -”- „Meglőn jegedve …
[szerkesztői feloldás]
. Megjegedt. (Es wurde)
n
Jegyzet
Es wurde
– lett (a német szenvedő szerkezet eleme)
 
  25. „Multját – derit – dult át – nyer itt” – megjegyeztem néhol a monoton rímeket is.  
  -”- „koszorúúl.” Úh! uh!  
  -”- „elkerűlénk”. El
[törölt]
« n »
k
Beszúrás
erűlők. Tárgyas.  
  27. „tűntő”… toll hiba lesz, mert 7 szótag a vers.  
  28. „lőn bejárva” (Es wurde).  
  115 -”- „Mely őt menté, – ő is …
[szerkesztői feloldás]
Melyik másik ő ő?  
  30. Szólt vala … szóla.  
  31. l. jött rezzenéssel … mely ösztönébe jött meg, és el: nagyon csinált.  
  32. elsejtett küzdés.??  
  -”- jobb világu sejtemény. Nem jobbvilági?  
  33. l. „új élet a tűzfenéken:” hol?  
  35. „színbe’ tőn.” uj phrasis: nem értem tisztán.  
  -”- „Mit … mit …” különböző vonatkozással. Zavar.  
  -”- „Mint partján”… nem jobb volna: mint parton. Nem is övé (a habé) a part, hanem az áré, a folyamé.  
  36. „Te veled” – A
 [!]
[sic!]
magyar nem vele küld, hanem tőle általa. Ez már úrias germanismus.  
  37. „Irányt” accusativusa
n
Jegyzet
accusativusa
– tárgyesete (lat.)
az irány szónak. Iránt = irányában. adverbium.
n
Jegyzet
adverbium
– határozószó (lat.)
 
  -”- „a táj igéje” …. nem fér a fülembe  
  -”- „Ah, érzem én. –” 11 szótag.  
  -”- „választást találni” … erőltetett.  
  38. „Mint kis galamb” stb. Igen mesterkélt hasonlat. Kérdés, megijed-e a galamb egy falevéltől.  
  -”- „redőt leárnyal” … szintén
[törölt]
« az »
mesterkélt.  
  39. l. „Zajkihalt fal”. „zajakihalt” lehetne: de igy erőszakos.  
  41. –
[szerkesztői feloldás]
túl azon, ha bár mikép szólt.” Nehéz, az incisák
n
Jegyzet
incisák
– tkp. incisumok (incisa: többes szám): közbeszúrások, közbevetések (lat.)
miatt. Átalában a nyelv sokszor nehéz a mondat részeinek nagyon szétvagdalása, elszórása miatt.  
  -”- „Setét gondok ködébe ölté lelkének egész tengerét…. tengert ölteni ködbe; no jó: de ez: A multnak ködét meggyülöltté”… mi itt a verbum regens?
n
Jegyzet
verbum regens
– az összetett mondat mellékmondatbeli igeidőit meghatározó ige a főmondatban (lat.)
vagy azt is ölté? A multak képét meggyülölté ölté: ezzel nem tudok megbirkozni.
 [!]
[sic!]
 
  45. „S mint végharasztját…” erősen csinált dolog.  
  -”- „nékem irgalommal.” „hozzám, irántam.” Irgalmazz nekem „Oh, légy irántam irgalommal.”  
  -”- pálya
része
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: vége
nem szivén(élfogva) von.  
  Elég is ebből ennyi. A rövidségre törekvés, a mondat tagok szétszórása, a szokatlanok keresése még másutt is idéz elő homályt, s nehezíti az olvasást.  
  De mind a mellett, egy kis símitás után, kár volna hevertetni. Nagyon szűk az effélékben irodalmunk.
Sannyi
Szerkesztői feloldás: S annyi
szép van benne, hogy bizonyosan becsűletére válnék irója nevének. –  
  A „rováson” is lehet már valami: de oly veszett aratásunk van az idén, kivált nekem, hogy azt sem tudom: élek-e vagy halok. Mihelyt számba veszem híveimet, és tisztázhatom pénzállapotomat, azonnal rajta leszek, hogy tehetségem szerint eleget tegyek a mivel tartozom.  
  Élj
[törölt]
« en »
boldogúl, s fogad
[törölt]
« ja »
d
Beszúrás
szíves üdvözletemet.  
  igaz barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 668.) Válasz
Tóth Endre
Tóth Endre
1864. júl. 12-i levelére (1824.)