Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, jul. 17. 1864.
 
  Kedves öcsém!  
  Én ugyan kereshetném
Pest
Budapest
en Fleischl Dávidot akár a világ végeig, ha meg nem irnád, a
Geyer
Geyer Rudolf
révén, hogy merre keressem:
Pest
Budapest
nagy erdeje a
Fleischl
Fleischl Dávid
féle celebritásoknak,
n
Jegyzet
czelebritásoknak
– híres vagy előkelő személyiségeknek (lat.)
s rá nem akadok, ha a
Lipót
Budapest
és
Terézváros
Budapest
minden boltczímét sorra tanulmányozom is.  
  De, édes öcsém, nem is keresem én Fleischl Dávidot. A kölcsön veendő vagy átvállalandó összeg nem „pár ezer,” hanem kerekszám 6000 forint volna, a vételár egy harmada! Ily speculatióba ereszkedni, kivált
Fleischl
Fleischl Dávid
nevű egyénnel, még akkor is borsóznék a hátam, ha rendes háztartási szükségim, évről-évre, állandó hivatal vagy folytonos kereset által biztosítva volnának: hát így! mikor nem látok tovább öt hónapnál, s azontúl minden egy nagy = 0. Mert, a mint irám, csak külö- nös, s a redactiók
n
Jegyzet
redactiók
– kiadások (lat.)
történetében hallatlan csuda-fordúlat eszközölhetné már azt, hogy a lap megéledéséhez reményt tápláljak; a men̅y̅it mostanig láttam, olyan volna remélni, mint rosz aratás után, még azon évben, új aratást várni. Tehát legjobb esetben arra leszek útalva, hogy kamatocskáim után – s ha még valamit szerezhetnék hozzá, abból – éldegéljek, a míg kilátásom nem nyilik valamerre. Ha most e nehány forint tőkét fekvőbe fordítom, de hasznát meg egy rész kamatja és törlesztése nyeli el: akkor igazán ég–föld között függök mint Mahomet koporsója,
n
Jegyzet
ég–föld között függök mint Mahomet koporsója
– Szólásmondás: kétes sorsot, átmeneti állapotot, bizonytalan helyzetet jelent. Alapja egy XII. századi legenda, mely szerint Mohamed arany-ezüst bálványképét a szultán „mágnesre tétette, hogy ne hajoljon el egy irányba se”; később a kép helyére Mohamed vaskoporsója került, amelyet sem ég, sem föld nem fogad be ( O. Nagy 1994. 357–359.). A szólás
AJ
Arany János
1857. aug. 4-én
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt levelében is szerepel („Mint Mohamed koporsója ég és föld között, úgy függünk jelenleg az írásszóbeli
ér.
Szerkesztői feloldás: érettségi
vizsgák között.” AJÖM XVII. 927. 90.)
s a mellett, hogy épen jövedelem nélkül maradok, az az eset is hamar beállhat, hogy a dominiumot,
n
Jegyzet
dominiumot
– birtokot (lat.)
feleárán a vételnek, ellicitálják az ember talpa alól. Igaz, ez esetre te, a magad, vagy Jani nevében ajánlást tészsz, a mit köszönök, de a mire nem kötelezhetlek, s csak úgy fogadnám el, ha
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
látnám hogy rátok nézve hasznos, nyereséges, nem pedig áldozat. – Hanem mondok egyet: Légy te vagy Jani most harmados benne: akkor állok neki; sőt arra is kész vagyok, hogy körűlményim javultával az 1/3 részt magamhoz váltsam, ha t. i. élek.  
  Ennyit a
Fleischl
Fleischl Dávid
Geyer
Geyer Rudolf
ügyről. Hogy törekvéseim főczélja pár év alatt
Szalontá
Nagyszalonta
ra viszatelepedni, s az elélhetést, bármi szűken is, valami kis földbirtok által biztosítni: e szándékomat már elmondtam neked:
n
Jegyzet
szándékomat már elmondtam neked
– Ez májusi szalontai látogatásuk során történhetett.
kérlek tehát tartsd szemmel az ottan körűli birtok változásokat, de arra mindég figyelvén, hogy nem akarok (nem merhetek) tovább nyujtózni, csak a meddig a takaró ér.  
  Most a házra. – Megvallom, a rögtöni eladást csak a fekvő vagyon vétellel kivántam igazolni magam előtt, hogy t. i. fekvőért fekvőt. Aztán meg egy kis „affectio”
n
Jegyzet
affectio
– érzelmi viszony, vonzódás (lat.)
is járult a „Debreczeni uram” házához.
n
Jegyzet
„Debreczeni uram” házához
AJ
Arany János
Ercsey János
Ercsey János
segítségével 1850. márc. 10-én vásárolta meg Debreczeni János szalontai csizmadiamester a város piacterénél, Nagy utcában lévő házát 1800 forintért. ( AJÖM XV. 463., 664.; Voinovich 1931. 9.; H. Fekete 1958. 514.)
Kétszer megénekeltem,
n
Jegyzet
Kétszer megénekeltem
– a Háziuraság és az Irószobám c. versekben
száz háztervet épitettem rá, s újabb időben is úgy álmodoztam, hogy ha vagy 1000 ft biztos kamatot hajtó tőkéig (már akár 40 pénzben akár földben) felvihetném:
[törölt]
« gabalyitnék ra »
s a mellett maradna annyi, hogy gabalyíthatnék rá egypár szobát: ott húznám meg magamat „seprején életemnek”, mint
Gyöngyösi
Gyöngyösi István
mondja.
n
Jegyzet
„seprején életemnek”, mint
Gyöngyösi
Gyöngyösi István
mondja
– A Szent Ágostontól származó metafora („boldogtalan ember, ki az ő ifjúságának virágát ördögnek adja és vénségének seprejét istennek”) felbukkanását nem találtam
Gyöngyösi
Gyöngyösi István
nél
– De igazad van: romlik, pusztúl, ide stova
 [!]
[sic!]
jövedelmet sem ád. Az is igaz, hogy több 120 ft mint 60, kivált ha ez utóbbit nem is fizetik.
Annál fogva
Szerkesztői feloldás: Annálfogva
, családi conferentián, elvégezök,
 [!]
[sic!]
hogy biz azt sohse tartsuk tovább. De miután kedves vagyonomtól válok meg, s miután otthon létemben úgy értesűltem, hogy nem is vagyunk egy vevőhöz kötve: nem volna lehetséges az árát pár száz forinttal feljebb rugtatni? Én
[törölt]
« v »
V
Beszúrás
arga József
szomszéd urat
n
Jegyzet
Varga József szomszéd urat
– l. az 1823. sz. levél jegyzetét
becsűlöm és szeretem: de ha neki érdekében van, hogy más oda ne fészkelje magát elébe, én se más se; ha e mondhatni legszebb helyen fekvö telekrész iránt előszeretettel viseltetik:
illö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: illő
hogy fizessen ő is egy kevés „pretium affectionist”
n
Jegyzet
„pretium affectionist”
– a vonzódás árát (lat.); affekciós érték: egy dolognak nem gazdasági értéke, hanem valakire nézve különös (személyes) okokból származó becse van.
– annyival inkább, hogy ha más concurrens akármennyit igérne az általa megajánlott áron felül, bizonyosan nem eresztené oda, hanem jóval
megpótolná
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: meg pótolná
mostani ajánlását. Szóval: 1400 ftért kész vagyok, bármely órában, minden lehető más ajánlkozót mellőzve, egyedűl ővele szerződni; a pénz lefizetésére (csupán törvényes 6-os kamat mellett) tehet akár fél vagy egy évi terminust; sőt betáblázás mellett, újabb adósságí kötelezvényre, azontúl is megtarthatja
[törölt]
« ) »
[törölt]
« : »
;
Beszúrás
már t. i. ha úgy nem fordul az alatt, hogy földvételre kell használnom.  
  Mind ezeket szeretném, ha közölnéd
V.
Szerkesztői feloldás:
Varga
Varga József
úrral, s ha neki erre hajlandósága nem volna, akkor árúba bocsát
[törölt]
« hat »
nád
Beszúrás
másnak, akárkinek. Minden esetre jobb szeretném ha
V. J.
Szerkesztői feloldás:
Varga József
Varga József
kezére jutna a telek: de ha megmarad sem bánom: ha pusztúl is, jövendője van, lehetetlen hogy ne volna.  
  Hogy pedig én annyi untató és zaklató ügygyel fárasztalak: tulajdonitsd a meggyőződésnek, mely
[törölt]
« ly »
et rokoni szereteted s ügyeim iránti buzgalmad iránt belém csepegtettél, s daczára e kis – előre nem látott – fiascónak,
n
Jegyzet
fiascónak
– kudarcnak (ol.)
tartsd meg továbbra is szeretetedben  
  igaz hívedet  
 
Arany
Arany János
t  
  U. i.
Vilma
Ercsey Vilma
egészséges; idezárva ir.  
  Még egy! Jóformán csak azt kérem az 1200 fton felűl, a mi agiója
n
Jegyzet
agiója
– valuták, devizák, értékpapírok névértéknél magasabb piaci (tőzsdei) árfolyama, melyet általában százalékban adnak meg, itt: kamat jelentésben (ol.)
e veszendő pénznek. Ha más kép nem lehet úgy is oda adom: 1200 ft, meg a szerzödés napján leendő agio, fel- és hozzá számitva. NB Semmi átirási &c költségről, én eladó, tudni nem akarok.  
 

Megjegyzések:

Válasz
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
1864. júl. 11-i levelére (1823.)