Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, jul. 22. ͞864.  
  Kedves barátom! alig van erőm felkászolódni fekhelyemből, hol a
Szalay L.
Szerkesztői feloldás:
Szalay László
Szalay László
halálhíre
n
Jegyzet
Szalay L.
Szerkesztői feloldás:
Szalay László
Szalay László
halálhíre
Szalay
Szalay László
1864. júl. 17-én, sikertelen gyógykezeléséről hazafelé tartva, Salzburgban hunyt el
annyira hat reám, hogy még betegebb vagyok.  
  Nem tudom a szót megtalálni a mellyel köszönetemet nyilvánitsam neked ama szíves figyelemért, melyet beszélykém iránt tanusitottál.
n
Jegyzet
melyet beszélykém iránt tanusitottál
A férj c. elbeszélésről írt jegyzeteket l. az 1826. sz. levélnél (júl. 15.)
Dacára szenvedésemnek, egyike volt az legszebb napomnak melyen észrevételeiddel foglalkozva, lelkeddel társalogtam s egypár helyen az eredeti, talpra esett észrevétel még meg is mosolyogtatott.  
  Nem terjeszkedem ez uttal a részletes „hibaigazitásokra”, hogy mit mikép javitok ki, mert nagyon erőtlen vagyok; az alapeszme lényeges hibáját sem igyekszem most mentegetni előtted; majd ha átmegyek a darabkán a simitással, akkor megkisértem az egészet elédbe adni.  
  Épen a kijavitási vágy volt oka hogy visszakértem, mert a maculatorium
n
Jegyzet
maculatorium
– piszkozat (lat.)
oly kuszált hogy – nem tudtam átolvasni! Mint
Virgíl
Vergilius Maro, Publius
mondá: „megszületett művem, az első idő
b
Beszúrás
en a medve kölyökhöz hasonló, mig anyja tisztára nem nyalogatja.”
n
Jegyzet
Mint
Virgíl
Vergilius Maro, Publius
mondá:„megszületett művem, az első időben a medve kölyökhöz hasonló, mig anyja tisztára nem nyalogatja.”
– A mondás nem
Vergilius
Vergilius Maro, Publius
tól, hanem életrajzíróitól származik.
Gellius
Gellius, Aulus
szerint „
zokban
Szerkesztői feloldás: azokban
a munkákban, amelyekben barátai és hozzátartozói
Publius Vergilius
Vergilius Maro, Publius
jellemét és szokásait megörökítették, azt tartják, hogy mondogatni szokta: medve módra szüli a verseket: Mert amiképpen az az állat előbb formátlan és rút szülöttet hoz a világra, azután pedig nyalogatással formálja és alakítja, amit így a világra hozott, úgy az ő szellemének újszülöttei is nyers és tökéletlen kinézésűek, de azután szüntelen foglalkozással és munkálkodással megrajzolja tekintetüket és arcvonásaikat.” ( Ritoók 1961. 154.)
 
  Annyira lekötelezve érzem magamat irántad ez eljárásodnál fogva, hogy minden betegségem mellett is kedvet érzek magamban egy uj beszély megirására, melynek tárgya ép a napokban fogamzott meg bennem.  
  A mint készen leszek a
[törölt]
« z »
kiigazitással, engedelmeddel azonnal küldöm, hogy mint írád: eladhasd azt valamelyik kiadónak – ha aratás után jobb kilátásunk nyilnék rá. Az árt és feltételeket illetőleg teljesen megnyugszom a te eljárásodban s szolgáljon ez teljes felhatalmazásul. Addig is, kérlek a te jóságodnál fogva, ha valamelyik kiadóval össze jönnél, tégy emlitést felőle neki.  
  A mi a rovást illeti: én a lap alakulásakor öszintén nyilvánittam, hogy csak arra az esetre fogadok el tiszteletdíjat, ha a lap a kivánt feltételek mellett áll fenn. Azért ha neked is rosz aratásod van, mit szivemből sajnálok: ismét nyilvánitom a mit fentebb emliték.  
  Kis gazdaságomban is rosz az aratás! És én még meg se nézhetem… Fátumok vannak velem e pályán; ó csak elválhetnék
 [!]
[sic!]
tőle! Felemészt benne a – német.
n
Jegyzet
ó csak elválhetnék
 [!]
[sic!]
tőle! Felemészt benne a – német
Tóth Endre
Tóth Endre
csekély jövedelmű, adókkal megterhelt birtokainak eladását és
Pest
Budapest
re költözésének tervét már 1862 őszétől említette (1529., 1693.).
 
  Nem sokára, ha fellábadhatok,
n
Jegyzet
Nem sokára, ha fellábadhatok
AJ
Arany János
szerkesztői üzenetével válaszolt: „Vatta. A válasz megérkezett. Szíves jókivánatot a gyógyulásra.” ( Ko 1864. II. 4. sz. júl. 24. 96.; AJÖM XII. 256. 580.)
ismét küldök némi verset lapodba.
n
Jegyzet
ismét küldök némi verset lapodba
– Ez szept. elején történt meg (1851.).
– Még egyszer fogadd a legforróbb köszönetemet szivességedért s tartsd szeretetedben  
  tisztelő barátodat  
 
Tóth Endré
Tóth Endre
t  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.) Válasz
Arany János
Arany János
1864. júl. 17-i levelére (1826.)