Aranysárkány fejléc kép
 
SZÉL KÁLMÁN és SZÉL KÁLMÁNNÉ ARANY JULISKA – ARANY JÁNOSNAK
Nszalonta
Szerkesztői feloldás: Nagyszalonta
augustus 8.  
  Kedves apám!  
  Köszönjük azt az édes örömöt melyet a’ mai postával küldött levelök
n
Jegyzet
a’ mai postával küldött levelök
– elveszett (kicsi az esélye annak, hogy
AJ
Arany János
lett volna a levélíró)
szerzett, adja isten, hogy szülöi jó kivánataik beteljesedésének együttesen örülhessünk!  
  Bizonyára nem a’ restség okozta, hogy mindeddíg nem irtam, sem a’
Góvrik
Govrik Kristóf
, – sem a’
Geyer
Geyer Rudolf
féle
földröl
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: földről
. – Az elsö szót sem érdemel, – be van az bonyolitva annyi perbe, – és el van halmozva annyí adóssággal: és annyí ügyvédi fictiókkal járnak el annak az állítólagos eladásába, meg árverésének ísmét – meg ismét vissza vonásába, – bárkinek ís elmegy tölle
 [!]
[sic!]
a’ kedve. – A’
Geyer
Geyer Rudolf
féle földröl –
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsi
n
Jegyzet
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsi
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
már részletesen írott. – Én tapasztalt gazdák ítéllete
 [!]
[sic!]
után annyít írhatok még rólla, hogy ez, mint egykori ártér, – gazdag ős termékeny föld, – hogy mennyit birna el, talán senki se határozhatná meg; – mivelés alatt csak egy kis része vólt, de az ís begyepesíttetett, valószinüleg a’ víz áradás míatt; mostanában az egész darab kaszálónak használtatott, – elvétve van benne egy-egy bokor, – cserje, – de az mindössze ís jelentéktelen, 60
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
ftāl az egészet kí lehetne írtatní; – Mindenütt egyenlő jó fekete föld; – szik vagy ér sehol sincs benne. – Jó minösége mellett gazdasági előnye nem csak az, hogy becsületes, jó szántó vető emberek laknak a’ környéken – kikkel minden idöben jó móddal lehetne miveltetní, – hanem hogy szép négyszög alakja van, – így alkalmasan lehetne felosztaní, ’s váltógazdaságilag kezelni. – Határozza egyfelöl a’
b.
Szerkesztői feloldás: báró
Radákné
Radák Istvánné Rhédey Klára
n
Jegyzet
b.
Szerkesztői feloldás: báró
Radákné
Radák Istvánné Rhédey Klára
– talán
Radák Istvánné
Radák Istvánné Rhédey Klára
, szül.
Rhédey Klára
Radák Istvánné Rhédey Klára
, Mikó Imre gróf sógornője, aki jótékonykodása révén országos tiszteletnek örvendett. (A nagyváradi színkör támogatásáról a VU is beszámolt: 1865. máj. 7. 225– 226.)
erdeje; – másfelöl – elfelejtettem ki – árokkal bekeritett tagja, – harmadik felöl
Bodoky
Bodoky Károly
nak
n
Jegyzet
Bodoky
Bodoky Károly
nak
– az 1854-ben alakult Szalontai Vízszabályozó Társulat főmérnöke (elnöke: id.
Tisza Lajos
Tisza Lajos
, 1856-tól
Tisza Kálmán
Tisza Kálmán
)
– a’ vízszabályozási fömérnöknek – a’ birtoka, – negyedik felöl az elzárt – gyepes
n
Jegyzet
gyepes
Gyepes: Nagyváradtól délre eredő folyó, amely a szabályozás előtt Anttól északra torkollott a Fekete-Körösbe
medre. – Igy hát a’ határai is jók, – és kényelmesek, – idövel még elönyére válhatnék az is (mít most is már tervezgetnek) ha a’ gyepes medr
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
, kanálíssá alakíttatván, ólcsó szállitási
közeggel
[bizonytalan olvasat]
, vagy malomjoggal
sat.
[bizonytalan olvasat]
birna. – Igaz! regale joggal,
n
Jegyzet
regale joggal
– valamilyen kincstári (állami) kötöttséggel
valami közös korcsmáltatással ís össze van kötve ez a’ birtok. – De nem ís tekintve ezeket a’ kissebb, alig figyelemre méltó mellék körülményeket, minden esetre előnyös birtok ez; – egyedüli aggodalma csak az lehetne, hogy ártér vólt, – ’s félö hogy a’ víz elborítgatná? De feltéve, hogy a’ már itt bevégzett vízszabályozási munka jó, – és a’ gátak helyesen készitvék: biztosnak mondható; – és hogy milyen
termésre képes
Szerkesztői feloldás: termésreképes
 [!]
[sic!]
bizonyitják a’ vele egyenlő fekvésü – és minöségü barázdás földek, – melyekben egyszeri szántás – sött
 [!]
[sic!]
több helyt csak baronálás
 [!]
[sic!]
után – igen igen szép köles és tengerí van most. – A’
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsi keményfoki
n
Jegyzet
keményfoki
Keményfok (ma Avram Iancu, Románia): község Nagyszalontától délnyugatra 20 km-re, a levélben írt anti birtoktól 3 km-re délkeletre
bírtokától, valami 1/4 órányira van ez a’ föld. – Ennyit a földröl. – Most szóllok a’ megvételiröl, – illetőleg elmondom azt, a’ minek tudatásával – a’ tegnap ítt vólt
Jani
Ercsey János
n
Jegyzet
Jani
Ercsey János
Ercsey János
Ercsey János
– és Sándor bácsiék megbiztak. –
Jani
Ercsey János
bácsi szíves készséggel, sött
 [!]
[sic!]
örömmel társ lessz a’ megvételben, – ö
 [!]
[sic!]
egy harmadát venné, – és tartaná meg a’ maga számára; – mint mondá 4– 6000 ftjā vólna a’ vételre. – Ezen beszélgetés után az lett a’ kérdés, valjon meg van-e még a’ birtok? miután a’
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsi által
Geyer
Geyer Rudolf
töl kért várakozási idö már régen eltelt, ’s mínt hallók egy zsidó ugyancsak járt a’ birtok megvétele után? Ma délután beszélt
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsi
Geyer
Geyer Rudolf
rel. A’ bírtok még nem adatott el. –14 n jön be
G.
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
az alku végleges megkötésére. – Az eddíg meg állapitott szerzödési pontok ezek: 18,000 ft̄, vétel ár (: most ugyan még 400 ftōt követelne erre G, – de ettöl kivált 50 a’ mostani rendkivüli gabona olcsóság – és pénz szüke míatt való
sz
Beszúrás
ínüleg eláll :); egy pár hét alatt fízetendő lenne ezen összegböl 6,000 ft̄, (: melyböl
Jani
Ercsey János
bácsi 1,500 fto͞t fízetne :) új évkor 4,000 ft̄, a’ hátralevö 8,000 ft̄ pedig, 6 % kamat fizetés mellett 3 évig a’ vevöknél maradna. – A’ százalék – mi a’ vevök által fizetendő – 1 vagy legfelebb 55 1+1/2 %es lehetne a’
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsí elöadása szerínt, miután
Geyer
Geyer Rudolf
folyamodott a’ bírtok nevére íratásaért, – ’s így a’ százalék reá már kiróvatott, – mit ha kí nem fízetett vólna, az, a’ vételi szerzödésben egyenesen a’ vételárba tudatnék be. – Igy áll a’ dolog! Ebben Apám dönt; – el- vagy nem – fogadván el az említett feltételeket; –
 [!]
[sic!]
Kérem Apámat, hogy posta fordultával tudassa velünk határozatát, hogy igy még 14 n közölhessük azt
Geyer
Geyer Rudolf
rel. – Én, óhajtanám hogy ez a’ vétel megtörténjék, – mert véleményem szerint – biztosabban nem jövedelmeztethetné Apám pénzét, nem ís említve itt Apám
em
Beszúrás
litett vágyát. –
Geyer
Geyer Rudolf
egyelőre ís ígér 1500 ft̄ évi haszonbért a’ földért, – de mint
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsi mondja biztosan hiszi, hogy e’ mellett még az adóját ís kifizetné. – Ha a’ vételbül lessz valami, azt szeretném, hogy rövid idöre– legfelebb csak 3 évre adatnék ki, – (késöbb bizonyosan többet ér) kíköttetvén, hogy a’ mi bokor van benne azt kiirtani, – ’s mennél több földet müvelés alá venní, – még pedig – ugar rendszer szerinti – müvelés alá venní tartoz
ik
Beszúrás
a’ bérlő; –  
  Hogy
Görgei
Görgey István
úgy beszélt a’ házról, és annak tüzes
vevöiröl
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: vevőiröl
, annak oka valószinüleg az, mert ő
Szalontá
Nagyszalonta
n csak nállunk, és Popovicsnál, – épen azon kereskedőnél – vólt, kí óhajtotta vólna megvenni a’ házat, – 1,480 ftná̄l
tőbbet
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: többet
nem ígért; – mínt beszéd tárgy – méltán feltünhessen
Görgei
Görgei István
előtt;
és
Beszúrás
hogy
Szalontá
Nagyszalonta
n jártában-keltében csak arról folyt a’ beszéd: nyilatkozhatott ö is úgy, mint Apáméknál tette. –  
  A fürdöi kura folytatására ’s nállunk leendö bevégezésére kérjük és várjuk Anyámat. Mindnyájokat csókolva, vagyok  
  szerető fiok  
 
Kálmán
Szél Kálmán
 
  aug. 9. Én is köszönöm a’ szíves jó kivánatokat, ’s mindezeket viszont kivánom. Azért nem irok hosszabban mert tegnapelőtt megírtam a’ mit tudtam. – Csókolok mindenkit, ’s vagyok és maradok szerető leányuk, illetőleg testvéred. Tiszteletes
Szél Kálmánné
Arany Juliska
asszonyság szül.  
 
Arany Juliánna
Arany Juliska
m. k.