Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÉL KÁLMÁNNAK
Pest
Budapest
, aug. 12. 1864.
 
  Kedves fiam
Kálmán
Szél Kálmán
!  
  Még tegnap kezemhez jutott leveled, de részint a lappal lévén halaszthatlan elfoglaltatásim, részint egykissé
 [!]
[sic!]
meg akarván fontolni a dolgot, mára halasztottam a válaszírást. Most, miután „aludtam rá egyet” – tisztábban látok a dologba, s ha még 14-re ott lehetne, irok. Hozzád intézem, noha ez inkább az „ügyvédet”
n
Jegyzet
„ügyvédet”
– sógorát,
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
t
illetné, ki az egész körűl oly szivesen fáradoz.  
  Mindenek előtt igen sajnálnám, ha
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
csak távolról is olyat gondolna, mintha a „pletyka” iránt hozzája irt levelemben legkisebb komolyság is lett volna, azaz oly valami, mintha talán én az ő eljárását elhamarkodottnak vagy tudja isten minek vélném. Megemlítettem a hirt, mert épen akkor jött, tréfásan, csupán annyit téve hozzá, hogy ha legkisebb alapja is mutatkoznék, még kezében a szerződés: „meg kérdhetné: „ki hát a legény a csárdában?”
n
Jegyzet
„ki hát a legény a csárdában?”
– „’Ki a legény a csárdában!’ Misi felkiált, / Szereti ő mutogatni erejét s magát” (
AJ
Arany János
: Magyar Misi)
De hogy én az egész mendemondát annak vettem a mi volt: levelem hangúlata és szavai eléggé kitűntették.  
  Mellőzve hát ez intermezzot, térjünk a fődologra.  
  Meggondoltam a
Geyer
Geyer Rudolf
féle ügyet, s úgy a mint te írod és
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
is megirta, a birtok megvétele nem látszik előttem hátrányosnak vagy kivihetetlennek: tehát beléegyezem.
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
, föltéve hogy mind jogi, mind egyéb tekintetben tisztában van az eladás és birtok körűlményeivel: megkötheti az egyességet, a mire szívesen föl is kérem.  
  Azonban,
míelőtt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: mielőtt
a szerződést véglegesen aláírnám, némely dogokat szeretnék tisztába hozva látni (: lehet,
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
ezeknél többet is tisztába hoz vagy hozott, de én az én laicus eszemmel csak ezeket értem föl.): Egykissé
 [!]
[sic!]
hosszú lista lesz, túdós (!) modorban elosztva sub A, B, kis a, kis b, görög α, ß; római szám, arab szám etcet, de megbocsátható oly embernek, ki 47 éves korában kezdi a földvételi tapasztalásokat.  
  Tehát:  
  A. A minőség.  
  Ugy tudom, hogy te is nézted a földet,
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
és
Lovassy Ferencz
Lovassy Ferenc
n
Jegyzet
Lovassy Ferenc
Lovassy Ferenc
– l. az 1820. sz. levél jegyzetét
„tapasztalt gazdákkal.” Bizonyosan mind hárman tapasztaltabbak vagytok mint én. Leirásodból úgy veszem ki hogy a föld jó természetű. De, szeget ütött a fejembe, hogy valamikor egy kis részét feltörték és abbahagyták megint. E pontra nézve tehát szeretném tudni:  
  a., Csupán ártér-e a föld, azaz olyan, melyet (bármily gyakori) áradások alkalmával elöntött a viz, s meg lefutott róla, úgyhogy kaszálónak vagy legelőnek többnyire használható volt: vagy pedig az árvizek idején álló vizfenék, sás és káka termő rétség volt-e?  
  b. Vajon azóta kisérlették-e meg feltörni, mióta a Gyepes el van zárva, vagy még elébb, az árvizes időkben?  
  B. Mennyiség.  
  a., Miből tetszik az ki, hogy meg van a (gondolom) 284 hold? Fel van-e mérve? van-e mappája
n
Jegyzet
mappája
– térképe (lat.)
vagy mérőkönyve? Vagy ki fogja-e az eladó hitelesen mutatni a menyiséget? Vagy így szemmértékre megveszszük?  
  b. Adó alá hány
catastr.
Szerkesztői feloldás: catastralis
holdnak van beirva, és micsoda classisúnak?  
  C. Illeték.  
  a., A jelen évben mennyi
cs. k.
Szerkesztői feloldás: császári és királyi
adó van rá kivetve, pótlékkal együtt?  
  b. Melyik községhez tartozik? s mit fizet az idén községi adóba?  
  c. Melyik telekkönyvbe van bevive?  
  D. Az eladót illetőleg.  
  a. Ki a jogosított eladó,
Geyer
Geyer Rudolf
-e vagy
Fleischer
Fleischl Dániel
:
 [!]
[sic!]
melyik neve alatt áll a telek könyvben?  
  E. Terhek:  
  a. Van-e a birtokon telekkönyvileg betáblázott adósság? S különösen a vevőknél hagyandó 8000 ft nem ilyen természetű-e? s nem olyan-e hogy a határidő előtt le sem lehetne akármikor fizetni? Váltót pedig egyátalában alá nem irok.  
  F. Haszonvétel.  
  1. Hajlandó-e
Geyer
Geyer Rudolf
a vételi szerződés megkötése alkalmával egyszersmind a jövő 3 évre a haszonbéri szerződést is 1500
[törölt]
« 0 »
ftban, vagy azon felül, megkötni?  
  2. Minémű földbér vagy részibe-adás divatozik a vidéken: lehetnee remény, hogy holdszámra kiosztva is bejön a
Geyer
Geyer Rudolf
által ajánlott bérlet összeg? (Szóval, nem csak
Geyer
Geyer Rudolf
akar-e jó árat csinálni
a haszonbérlet által, a mit ezen veszt, kinyerve böven
 [!]
[sic!]
az eladásnál?)  
  G. Fizetés.  
  α., Miután én az én 2/3 részemre eső 12000
forinto
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: forintot
szeretném hova hamarabb letisztázni (s a pénz, bár nem épen „olvasható” állapotban, meg is van), az pedig nekem semmi nyereség, hogy én 5-ös kamatot szedjek, és 6-ot fizessek ugyanazon összegért: tehát nem bánom ugyan, ha a 3-évi várakozás betétetik, de úgy, hogy én akármíkor, rövid felmondásra, kényelmem szerint fizethessek.  
  ß. A mi e szerint 4500 forintnak pár hét alatti kiteremtését illeti: az csak attól függ, fizet-e a pesti takarékpénztár rögtön. Szabályaiban erre hosszabb felmondási idő van kitűzve: de a gyakorlat úgy áll, s a pesti
tak. ptár
Szerkesztői feloldás: takarék pénztár
oly dús, hogy első szóra, azt mondják, ezereket kifizet. Én csak 1000-ig próbáltam, az igaz, így minden előleges felmondás nélkül kivenni, de azonnal megkaptam. Ha a pénz
Fleischer
Fleischl Dániel
 [!]
[sic!]
kezébe lesz fizetendő itt
Pest
Budapest
en: az tudom kész örömmel fogadja magát a
tak.
Szerkesztői feloldás: takarék
pénztári könyvecskét is, ha nem lehetne rögtön realizálni. Nem tudom,
Geyer
Geyer Rudolf
mit mond e részben?  
  Ô. Az új évkor fizetendő 4000 forint legkisebb nehézséget sem okoz, ha csupán magamnak kellene is fizetnem. Felmondanám most: (azt is a takarékpénztárban) s akkorra kész.  
  H. Társaság.  
  I.,
Jani
Ercsey János
természetesen társ lenne harmadához mindennek: vételi árnak, költségnek, adónak jövedelemnek, kárnak és haszonnak.  
  II. Ragaszkodik-e
Jani
Ercsey János
véglegesen a földbirtokhoz? Nem lenne-e például hajlandó, föltéve hogy én az összes rámeső 12000 forintot kifizettem, ö pedig
még
Beszúrás
csak az 1500-at fektette belé, az első 3 év alatt ennek megtérítése, s az egész hátralék általam lefizetése esetében átengedni az őt illető harmadrészt? (Erre egyátalában nem akarom eröltetni: mert megmondtam, hogy nem veszek több földet, csak a mennyire pénzem van: de ha ő önként és áldozat nélkül tenné és tehetné, úgy fordúlhat állapotom, hogy jól esnék.)  
  III. A hátramaradt összegért in solidum
n
Jegyzet
in solidum
– teljes egészében, összességében (lat.)
kötelezzük-e mi vevők egymást és az egész birtokot? Ez nehezen lehet máskép: ámbár mondom, én nem akarok adós lenni a magam 2/3-áért, egy esztendeig sem.  
  Mindezekből a lírom-láromokból, Sándor tudni fogja, mi a lényeges, mi a kevésbbé lényeges
[törölt]
« , »
. Részemről lényegesnek tartom, hogy a föld jövedelmezését mindjárt az első év
[törölt]
« r »
ekre biztosítsuk, mert pénzemnek kamatozni kell, máskép éhen halok. Tehát
Geyer
Geyer Rudolf
rel meg kell kötni a haszonbéri szerződést úgy, a mint te irod. jelesűl:  
  1., 1500on felűl, ha lehet, hozzá kell csatolni az adót, s az irtást. (Az árkolás, a te tudósitásod szerint el is maradhat).  
  2. Ha ezt nem vállalná: csak az adót: az irtás maradjon függőben.  
  3. Ha az adót nem vállalná, akkor az irtást és árkolást
[törölt]
« minden esetre »
legalább a puszta oldalon
Beszúrás
, valamint  
  4. Minden esetre azt, hogy lehetőleg ekével művelje, a mint te írtad. Kilehetne tenni például 1 évben 1/3-ad részét s így tovább.  
  5. Ha ő a haszonbért
péld.
Szerkesztői feloldás: például
Sz. Györgykor
Szerkesztői feloldás: Szent Györgykor
és
Sz. Mihálykor
Szerkesztői feloldás: Szent Mihálykor
fizeti: a hátramaradt pénz kamatfizetése is e határidőkkel legyen öszhangzásban, úgy hogy, ha ő lesz a kamat felvételre jogositott, egyszerűen levonhassa, ha pedig
Fleíscher
Fleischl Dániel
vagy más, hogy az arendából
n
Jegyzet
árenda
– bérlet, haszonbérlet (lat.)
fizethessük, ne kelljen más pénzt fordítni rá, vagy előleg fizetni, s útólag
 [!]
[sic!]
kapni a haszonbért.  
  Azt is jó lesz kikötni, hogy a 8000 forint egyéb birtokunkra, mint a vett földre, betáblázás esetében, be ne tábláztassék.  
  Ime, édes fiam, megirtam, a mit tudtam, vagyis inkább a mit nem tudtam, és a mit
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
, azt hiszem, jobban el tud igazitni mint én. Közöld e levelet
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
ral, szükség esetében hagyd is nála: de magadat se tartsd távol az egyességtől, hisz titeket szintúgy illet az, mint engem. A 18 ezer fölött nem kell adni semmit: nem, ha visszalépne is, mert bizonynyal elég ár. Annyi titkot pedig jó volna csinálni belőle, hogy ne kerűljön mindjárt a pesti ujságokba.  
 
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
lesz oly jó, hogy megirja nekem a mi 14-én történik. Én a takarékpénztárban még nem mondtam fel semmit, mert ha
Fleíscher
Fleischl Dániel
az eladó: egyszerűen átirathatom a nevére, ha pedig
Geyer
Geyer Rudolf
, akkor azt hiszem úgyis kapok: miután most nem lehetne, már szabályosan mondani fel annyi pénzre, ha pedig szabályon kivül adnak, adnak úgy is, ha később kérek.  
  Isten áldjon édes lelkeim!  
  szerető apád  
 
Arany János
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  U.i. Ha
Geyer
Geyer Rudolf
a haszonbéri szerződést nem akarja most megkötni, haboz, halaszt, akkor jobb alkuba sem ereszkedni vele a vétel iránt, hacsak
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ki
nem mutatja, hogy a föld behozta már máskor is azt az összeget, például haszonbér utján. Megjárhatnók akkor: se pénz se posztó nem maradna.
Az után
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Azután
azt sem tudom, mily renoméeben
n
Jegyzet
renoméeben
– hírnévben, tekintélyben (fr.)
áll
Geyer
Geyer Rudolf
a vidéken, fizetéseire nézve: nincs-e adósággal elhalmozva, zavarokba bonyolodva,
 [!]
[sic!]
úgy, hogy csak irott malaszt maradna a vele kötött haszonbéri szerződés? Tudom a példabeszédet a „superflua cantelá”-ról,
n
Jegyzet
superflua cantela
– túlzott óvatosság (lat.)
csakhogy az ember sohasem tudhatja, melyik a superflua.  
  Élj boldogul és szeress!  
  U.i. No.2. A legnagyobb újság itt
Pest
Budapest
en az, hogy Ercsey Vilma
n
Jegyzet
Ercsey Vilma
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
leánya
szabadúszó.” Az az öröm egyszer!  
 

Megjegyzések:

Válasz Szél Kálmán és
Arany Juliska
Arany Juliska
1864. aug. 8-i levelére (1838.)