Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Aug. 15. 1864.  
  Kedves bátyám!  
 
Geyer
Geyer Rudolf
rel tegnap lett volna a terminus; de ő valószinüleg
 [!]
[sic!]
a miatt, mert az eső, itten körül, tegnap folytonosan szakadt, át nem jött hozzám. Igy hát még most semmi bizonyost nem irhatok, hanem arról előlegesen is megnyugtatom bátyámat, hogy a földvételt, ha az csakugyan létre fog jőni, ugy eszközlöm, hogy ab
b
Beszúrás
ól, sem jogi, sem más tekintetben baj és kellemetlenség ne származzék.  
  A szerződvénynek legfeljebb egy pár hét alatt mulhatlanul létre kell jőni több tekintetből, és pedig legfőkép azon okból, hogy a bérbeadás is jó móddal és idejében megt
ö
Beszúrás
rténhessék. Különben abbeli aggodalma s illetőleg megjegyzése bátyámnak, mintha
Geyer
Geyer Rudolf
, az 1500. f͞o͞r͞tnyi évi bért talán valami „fogás”-ból ajánlotta volna meg, a körülmények nem ismeréséből származik. Annyit, mint a minap is írtam volt, most egyelőre is nagyon megér annak bérlete.  
  A Kálmánhoz intézett – és ő általa tegnap mindjárt át is küldött levélnek
n
Jegyzet
A Kálmánhoz intézett
– és ő általa tegnap mindjárt át is küldött levélnek – l. az 1839. sz. levelet
(: melynek folytán keletkezik e rövidke tudósitás is :) egyéb pontjaira, ez úttal válaszolni idő előtti és feleslegesnek tartom. Csupán annyit jegyzek meg előleges megnyugtatásképen, hogy a mi a czélbavett örökitésnél lényeges dolog, azt a lehető legjobb módon elintézzük.  
  Azt pedig talán szükségtelen is ez uttal megjegyeznem: hogy addig, mig a szerződvény, legalább nagyjából, létre nem jön, s
mig én majdan nem tudósitom
Beszúrás
, egy
k͞rj͞á͞t
Szerkesztői feloldás: k͞rajcárj͞á͞t
se mondjon fel bátyám.  
  Mindhármójokat csókolván, vagyok  
  szerető öccse  
 
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
 

Megjegyzések:

A 4. lapon feltört piros viaszpecsét nyomai