Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Aug. 18. 1864.  
  Kedves bátyám!  
 
Geyer
Geyer Rudolf
tegnapelőtt volt nálam; s vele, mint tényleges – de (: telekkönyvileg :) nem névleges birtokossal az egyezség, nagyjából, már meg is történhetett volna. Azonban ő, mint már emlitém; a birtokot m
égel
Beszúrás
eddig
 [!]
[sic!]
saját neve alá nem iratván, de mindaddig, mig még bizonyos összeget, a már általa eddig,
Fleischl
Fleischl Dániel
részére fizetett mennyiségen kivül, le nem tisztáz, nem is irathatván: e miatt, ha a dolog már a legkisebb részletekig tisztába volna is, közvetlenül ő vele szerződnünk nem lehetne.  
  Annál fogva abban állapodtunk meg: hogy ő a folyó Augustus 21én (: más egyéb dolgai is lévén :) fölmegy
Pest
Budapest
re, és
Fleischl
Fleischl Dániel
-lel
 [!]
[sic!]
ugy végez, hogy aztán, ha majd itthon mindent tisztába hozandunk, a szerződvény megirás itt megtörténhessék, és csak aláirás végett küldessék fel bátyámhoz s illetőleg
Fleischl
Fleischl Dániel
hoz.  
  Ha a nevezettek, bátyámnál netalán megjelennének, nagyon természetes, hogy velök bátyám semmi nemü részletekbe nem bocsátkozhatik, minthogy a körülményeket apróra nem ismeri; legfeljebb annyit nyilat
[törölt]
« t »
v
Beszúrás
ánithat,
[szerkesztői feloldás]
er. nyilatkozhatik-ot akart
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
írni, majd nyilvánithat-ra módosította a szó közepéner. nyilatkozhatik-ot akart
a mint a dolog valósággal áll is, hogy ha a szükséges kellékek itt a helyszinén
 [!]
[sic!]
tisztába hozva, és a föltetelek
 [!]
[sic!]
megállapitva leendenek, – a szerződés megkötésre hajlandó. Szóval utasitsa őket bátyám, hozzám.  
  Igen nagy baj és nehézség jelen ügynél az, hogy mind a venni – mind az eladni szándékozók, az ország különböző részeiben szétszórva vannak, s e miatt, a mit különben nehány szóval elvégezni lehetne, levelezéssel alig – vagy legalább nagyon nehezen hozható tisztába.  
  Azonban, ha lehetséges, az ügyet igy is elintézzük. – De ha mulhatlan szükségét fognám vagy fogom látni én egy pesti utat sem sajnálok.  
  Megteszünk minden lehetőt, a szerződvény jó móddali létrehozására; hogy ha az, bármi okból is elmaradna, legalább ne vessünk magunkra. Az egész ügynél, ha az jó móddal létre nem jőne, legjobban fognám sajnálni, hogy bátyám, szokott nyugalmából felzaklattatott. De hisz egyéb kár nem is származnék abból; – miután pénz-felmondás nem történt, s annak történnie nem is kell mindaddig, mig minden tisztába nem leend.  
  Az ég áldása legyen velünk!  
  szerető öccse  
 
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
  U.i. E sorok irására, mint talán szükségtelen is mondanom, csupán az inditott: hogy ha a zsidó és német (:
s
Beszúrás
Flei chl
Fleischl Dániel
és
Geÿer
Geyer Rudolf
:) valamikép beállitanának bátyámhoz, az váratlan és véletlen ne találja. –