Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, Aug. 21. 864.  
  Kedves barátom! Teljes kimerültségben írom e sorokat s írtam le az ide mellékelt beszélyt
n
Jegyzet
az ide mellékelt beszélyt
– Az
AJ
Arany János
javításai szerint átfésült A férj c. elbeszélést (vesd össze az 1826. sz. levéllel).
hogy a te jó szivüséged folytán kezeidben lelje fel sorsát. De ily állapotomban a darabon tetemes változást nem bírok tenni!  
  Nagyon igaz a szempont, melyből azt, az alapeszmére nézve, megitéléd… s teljese
n
Beszúrás
felfogom a különbséget: mi lett volna: ha objektívebb tudok lenni s nem elegyedem a szereplők helyett a dologba… szerintem is ez legnagyobb hibám a műben; de miután egy változhatatlan nézet a catholicus házasság természetellenes volta miatt uralkodóbb volt bennem
[törölt]
« s v »
a műszabályoknál; s valóban eltaláltad, hogy tendentiosus megtámadást ohajtottam benn
e
Beszúrás
éreztetni: lehetlen volt a nőt, avagy nem tudtam, a tisztán tragikumig
[törölt]
« hely »
emeln
e
Beszúrás
m.  
  Az elválhatlanság eszméjébül folyó szerencsétlenségeket, családok megsemmisülését akartam benne feltüntetni.  
  Tudom, hogy ez nem menti fel az írót
k
Beszúrás
i magáévá teszi
azt
Beszúrás
mi az alapeszmében csak a szereplők dolga lett volna… s e nagy hibán, azt hiszem, ha élek még valameddig, egy más beszélyemben segítve lesz… De miután némi tekintetben jónak látod kiadatását, sőt helyenkint éreztem
Tullius
Cicero, Marcus Tullius
szavait: „laetus sum laudari a te laudato viro”:
n
Jegyzet
Tullius
Cicero, Marcus Tullius
szavait: „laetus sum laudari a te laudato viro”
Ciceró
Cicero, Marcus Tullius
nál két helyen is előfordul: „aliter enim Naevianus ille gaudet Hector: Laetus sum laudari me abs te, pater, a laudato viro” (Tusculanae Disputationes, I. könyv); „Laetus sum laudari me, inquit Hector, opinor, apud Naevium, abs te, pater, a laudato viro.” (Epistulae Familiares, XV. könyv, 6. levél).
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
mindkét helyen Naeviust idézi, akinél Hector szól így apjához: „boldog vagyok, hogy te dicsérsz engem, aki magad is rászolgáltál a dicséretre.”
beteges voltomnál fogva csupán, (csaknem csupán) ama hibák kijavitását tettem meg, miket oly sok figyelemmel jegyeztél fel, a miért én nem győzök neked elég köszönetet mondani!  
  Egyet azonban, a „nyárestenet” szót, úgy hagytam, mert: mondják. Csak a nyírségen hallottam ugyan, aho
[törölt]
« n »
l
Beszúrás
születtem, de ott a nép közt széltibe hallható. Az
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
„eszelény”
n
Jegyzet
eszelény
– Rhynchites Herbst (ekkor kb. 25 faja létezett Magyarországon)
egy neme a rovar
ok
Beszúrás
nak; különösen a szőlőlevelet öli el. S épen ezért hagytam ki mivel ily specialis. Az egypár germanismus miatt majd megütött guta. Már inkább a
Szand
Sand, George
hibáival vádoljanak,
n
Jegyzet
a Szand hibáival vádoljanak
Szand
Sand, George
:
George Sand
Sand, George
, akinek regényeit
AJ
Arany János
(1826. levelében) bírálta: „a szenvedélyek összeütközhetnek a morallal, a világrenddel: de a költő nem adhat azoknak igazat a küzdelemben”.
mint ezt kövessem el. A legnagyobb köszönetemet vedd értte!
 [!]
[sic!]
Különben ez a forma is, én nem is tudnám miért, de oly sokszor kivett engemet a szokottabb szófüzésbül, hogy tán keresve jött a germanismus.  
  Ha tehát kiadója akad:
n
Jegyzet
Ha tehát kiadója akad
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „A küldemény szerencsésen megérkezett, de nem tudom, képes leszek-e hamarjában ’emberre vinni’. E szeretetre méltó germanismus azt fejezi ki, hogy a kinek pénze van, az most mind beteg és falun vagy fürdőn lakik, csak a szegény ember egészséges.” ( Ko 1864. II. 9. sz. aug. 28. 216.; AJÖM XII. 258. 581.) „
mberre
Szerkesztői feloldás: Emberre
vinni”: „etwas an den Mann bringen”, azaz ’rásóz valamit valakire’, ’túlad valamin’
kérlek, kedves barátom, add oda úgy amint lehet. Tökéletes felhatalmazásomat adom a kötésre nézve, csupán egy pár példányt köss ki a számomra.  
  Bocsáss meg hogy igéretemet be nem válthatom
[törölt]
« , »
s
Beszúrás
[törölt]
« a »
költeményt most nem küldhetek lapodba: igen gyenge vagyok; dolgozni képtelen. De remélem nem sokára írhatok. – De az a
Szász Károly
Szász Károly
miért nem ír? már rég ideje hogy egy szót se szól, pedig ő kifogyhatatlan.  
  A
Madách
Madách Imre
Tündér álma
n
Jegyzet
Madách
Madách Imre
Tündér álma
Madách
Madách Imre
utolsó, töredékben maradt drámai költemény-kísérlete, amelynek 1. színét a Ko mutatványként közölte (1864. II. 6. sz. aug. 7. 123–125.)
gyönyörü kezdet, mely a kitüzött célt méhében viseli… Itt már a verselés is könnyebb menetü mint a tragoediában.  
  Nagyon szeretném, ha még egészségem helyre áll valaha, ha, mint irám,
Pest
Budapest
re mehetnék állandóul!
n
Jegyzet
ha, mint irám,
Pest
Budapest
re mehetnék állandóul
– l. az 1813. sz. levelet
Megöl itt ez a foglalkozás és a német.  
  Isten veled! köszönöm, a legmelegebb szívvel, irántam tanusitott figyelmedet! tartsd meg becses szivedben továbbra is  
  tisztelő s szerető barátodat
T. Endré
Tóth Endre
t  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/6. 76–79. Válasz
AJ
Arany János
1864. júl. 15-i levelére (1826.)