Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, Septemb. 9. ͞864.  
  Kedves barátom! kedélyes „nyílt levelezésed”ből
n
Jegyzet
kedélyes „nyílt levelezésed”ből
– l. az 1843. sz. levél jegyzetét
még azt kellene hinnem, hogy gazdag ember vagyok, miután, a szerint, most csak a szegény egészséges. De a valóság erősen rázna fel e’ hitembül, mert dacára folyton tartó betegségemnek s egy torok-gyulladásnak: „nem érek rá beteg lenni!” S gondjaim közt alig vehetek időt, hogy szíves hajlamodért mit irántam beszélykém ügyében tanusitasz, a leghálásabb köszönetet mondjam. Hogy „emberre vinni” mikor sikerülend: miután kezeid közt van teljesen nyugodt vagyok az időben.
n
Jegyzet
Hogy „emberre vinni” mikor sikerülend: miután kezeid közt van teljesen nyugodt vagyok az időben
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „Vattára,
T. E.
Tóth Endre
Csupán annyit, hogy még semmire sem mentünk, noha kisérletet már tevénk. A levél természetesen megjött: arra e válasz: de ime nem küldhetünk egyebet állandó jókivánatunknál. Ugye szegény válasz?” ( Ko 1864. II. 12. sz. szept. 18. 288.; AJÖM XII. 259., 582.)
Talán már majd haza kerülnek őszre ama „méhészek”, hogy megnézzék: mi van köpűben?…  
  Még mindig nem tudok dolgozni! Valahányszor asztalomhoz űlök hogy azt tegyem, mindig valami kínos remegés önt el s agyamban elmosódik minden rendje a gondolkozásnak. Azért ez ide zárt költemény
n
Jegyzet
ez ide zárt költemény
Sik mezőben… (Ko 1864. II. 13. sz. szept. 25. 292.)
is egy régibb dolog; de mert mást nem írhatok, küldöm, mert szeretnék lapodnak egy parányi szolgálatot tenni. Fogadd szívesen mig valami jobbat adhatok!  
  Lapod utóbbi számának necrologja
n
Jegyzet
necrologja
Kuthy Lajosról (Ko 1864. II. 10. sz. szept. 4. 237–238.)
igen szomoruan hatott reám! Én
Kuthy
Kuthy Lajos
t ismertem.
n
Jegyzet
Én
Kuthy
Kuthy Lajos
t ismertem
Kuthy Lajos
Kuthy Lajos
(1813–1864): regény- és drámaíró. A reformkor idején a liberális reformok híve (az „országgyűlési ifjak” egyike, gr.
Batthyány Lajos
Batthyány Lajos
személyi titkára; a forradalom és szabadságharc idején mind a Batthyány-, mind a Szemere-kormány mellett titkári, tanácsosi feladatokat látott el); az ötvenes években azonban közhivatalt vállalt, s a közvélemény árulónak bélyegezte. Ekkor irodalmi munkássága is válságba jutott. Bár kortársai elítélték, ami alól
AJ
Arany János
sem menti fel, de nekrológjában szomorúan szól az író elvesztéséről, aki „beszélyirodalmunkba tárgyban és formában sok uj elemet” hozott” (Ugyanott 238.).
S mindig nagyon nagyon sajnáltam benne az írót midőn az erkölcsi embert elveszténk! S bár teljes az elitélés mérője melyben őt kárhoztatás nyomja: én
s
Beszúrás
zánom őt! s jól esett necrologodban az, hogy legalább kitünt belőle a tévedő jelessége! Mi kár volt őt elveszítenünk!  
  Isten véled kedves barátom! fogadd az én legjobb kivánatomat s szeressd
 [!]
[sic!]
ki téged egész lelkével tisztel és szeret  
  igaz barátodat  
 
Tóth Endré
Tóth Endre
t  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)