Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Octob. 16. 1864.  
  Kedves bátyám!  
  Nem tudom hány lyánya van
Fleischl
Fleischl Dániel
nek, azt sem tudom melyikkel mennyi pénzt szándékozik ráadásul adni, – de azt tudom
Geyer
Geyer Rudolf
től, hogy őt is már pár év óta mindig ezen indokkal zaklatta a fizetésre, holott épen ezen összegre aligha rá van olyan nagyon körömszakadásig szorulva.  
  Azonban az mindegy bárhogyan áll is az annyiszor emlegetett kiházasitási ügy, miután nekünk még az esetben is fizetnünk kell
Fleischl
Fleischl Dániel
uram részére, ha a
Fleischl
Fleischl Dániel
kisasszony elhatározott férjesülési szándékától ez alkalommal visszalépne – vagy plane ha magát, egész élete folyamára, a szüzesség pártájának viselésére szánná is. S épen ezért, de ezek nélkül is, én folytonosan azon törekszem, hogy a fizetendő 4400. f͞o͞r͞tnak azon legnagyobb részét, melynek összeszedése reám néz, bezaklathassam. De biz ez, a mostani nyomoruságosan kevés pénz idejében igen lassan megy, elannyira hogy azon 1000 f͞ortból, melyet Janinak, a nálam letett kötelezvényei szerinti összegekből be kellene szednem, még alig van több együtt 300. f͞o͞r͞tnál, pedig nehány száz forinttal többet mondottam fel, mint a beszedni kivánt 1000. f̄ort. – Varga Józsefnek is idejében felmondottam a bátyám 1400. f͞o͞r͞tját, s erősen is biztatott, hogy mindenesetre fizeti; de eddig még ő sem fizetett. S igy tehát most 4–5. nap fogja elválasztani, hogy adósaink fizetnek – vagy legjobb akaratuk mellett is, fizethetnek-e, vagy sem?  
  Történjék azonban azon nem várt legroszabb eset, hogy az adósok nem fizetnek a felmondási időre t.i. folyó hó 24ére: – én az innen várt összegeket, nevezetesen: a bátyám 1400. f͞o͞r͞tját, és a Jani által fizetendő 2400. fortot, folyó hó 25én mindenesetre utnak inditandom, hogy azt bátyám, 2
[törölt]
« 7 »
8
Beszúrás
. vagy 29ére megkaphassa. – Cselekszem pedig ezt oly módon: hogy nálam épen most készletben van 2000. f̄ort, melyből a Hollószeghytől
n
Jegyzet
Hollószeghy
– ismeretlen személy
vett föld árának utolsó részleteit
[törölt]
« »
lennék vagy lettem volna köteles már eddig is kifizetni, ha ő, az általam vett földön fekvő bizonyos terhet tisztába
hozandom
Szerkesztői feloldás: hozandotta
, vagy hozandná. S minthogy még ezt, tudtommal, nem
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
teljesitette, én ezen pénzt, azon nehány napig, mig majd a bátyámék pénzét összeszedhetni remélem, – nélkülözni foghatom. És mivel nagyon világos, hogy ezen 2000. f͞ortból, és Jani pénzéből már beszedett 300 f͞ortból, a felküldendő
[törölt]
« 2900 »
3800
Beszúrás
. f̄ort ki nem telik: – ez alkalommal írok Janinak is, hogy a nála már készen álló 1200. f͞o͞r͞tot is folyó hó 24ig hozza át.  
  A 4400. f͞ort felküldésére nézve pedig legegyszerübb és legbiztosabb a szekér-pósta utjáni felküldés. Más alkalmat erre nem is tudnék találni.  
  A közelebb írott összeg nyugtájához
n
Jegyzet
A közelebb írott összeg nyugtájához
– l. 1864., 1868.
bizony 15. f͞o͞r͞tos bélyeg kivántatik. Mely nyugtában világosan benfoglaltassék a kitáblázási engedély is. Azt hiszem ezen nyugtát kellő módon kitudják
 [!]
[sic!]
bátyámék magok is állitani. Azon nem
[törölt]
« gon »
igen lehetetlen esetre még is, hogy abból valami törvényes kivántatóságot kihagynának, egy kis formularefélét ezennel idezárok.  
 
Geyer
Geyer Rudolf
barátunkat is megzaklattam már a még folyó évi Sept. 29én fizetni kötelezett első évnegyed bérleti illetményért. Igérte is, hogy e hónap vége felé fizet; de mégeddig nem fizetett, szenvedvén ő is pénzszükségben. Ugy gondoltam, hogy az jó lesz majd a százalék fizetésre. Vagy ha azt másból, vagy későbben akarnák bátyámék fizetni, ez iránt értesitsenek.  
  Ennyi a fizetési ügyben.  
  Julit pedig arra kérik a gyermekek, hogy a topánkák elkészitését
sürgesse
Beszúrás
,
[szerkesztői feloldás]
felülről besz.
mert némelyike már közel van a mezitlábas állapothoz, pedig itt ugyancsak hideg van.  
  Sem nekünk, sem Juliká(:ék:)nak, kik ma délután voltak nálunk, semmi különös bajunk.  
  Mindhármójokat ölelvén, vagyok  
  szerető öccse  
 
ErcseySándor
Szerkesztői feloldás:
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1864. okt. 13-i levelére (1868.)