Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, oct. 30.1864.
 
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
 
Fleischl
Fleischl Dániel
úr épen most markolá fel a 4400 forintot; én pedig sietek a nyugtatványt idezárva, a szokott postai úton küldeni, hogy a késedelemből semmi hátrányunk ne származzék. Idezárva megy a Baumann saldirt
n
Jegyzet
saldirt
– kifizetett (né.)
árjegyzéke is, melyet sajnálok hogy az asszony fizetetlen küldött le, holott én kifizettem volna ha szól: vagy talán Baumann a maga fejétől mellékelte a czipőkhöz.  
  Legelébb is fogadd köszönetemet a kölcsönadott öszvegért; mert ahhoz, hogy e vétel ügyben tett gondos fáradozásaidat illőképen megköszönjem, már hozzá sem merek fogni. Minden megjött pontosan, az ezüst vagy két nappal előbb, a bankjegy csomag csak tegnap. Már aggódni kezdtem egy kissé miatta, nem történt-e valami baj a postán, mert az ezüst mellett semmi irás nem lévén, azt gondoltam, hátha egyszerre tetted fel, a mi, a mint később a postastempliből láttam, csak ugyan úgy is volt. Azonban a bankjegycsomag, mely a szalontai postastempli szerint 24-én adatott fel, 26-án még csak Geszten volt, az ottani stempli bizonyítása szerint, és ide
Pest
Budapest
re csak 29-én érkezett. Node
csak hogy
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: csakhogy
megjött és
F.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
uram adhatja férjhez a leányát bízvást.
n
Jegyzet
F.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
. uram adhatja férjhez a leányát bízvást
– vesd össze 1868.
 
  Az ezüst huszasokat valamivel kevesebbe fogadta el, mint te számitottad, a minél pedig én még többre számithatni reméltem. Az agio
n
Jegyzet
agio
– ázsió, felár, felpénz (ol.). Pénznem, értékpapír névértéke és az ezt meghaladó piaci értéke közötti különbség a névérték százalékában kifejezve.
ugyanis a mai lapok szerint 17; e szerint a te számitásodon felűl (15) még 2 %-et nyernem is kellett volna: de nem úgy történt.
Fleischl
Fleischl Dániel
, mint a ki mindennap arany-ezüsttel disznókodik, elküldött a pénzváltó bankirjához, mibe fogadható el a régi huszas; s a banquier
n
Jegyzet
banquier
– bankár (ol.–fr.)
feljegyezte hogy teljes agioban nem fogadják el, mert midőn a cursus erre a mostani új pénzre átváltozott, meglőn
 [!]
[sic!]
határozva, hogy a régi huszas ne 35 krt érjen új pénzben, hanem 34-et; e szerint egy 3 huszassal fizetett ezüst (conventionalis) forintban nem 105 kr van, mint az új pénzláb szerint kelle, hanem csak 102, vagyis minden 100 fton 3 % veszteség. E szerint 200
conv.
Szerkesztői feloldás: conventionalis
forint, régi huszassal fizetve, nem 210 forint, mint különben volna, hanem csak 204 melyhez az agiót (ma 17 = ez duplán 34) hozzátéve
legfőlebb
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: legfölebb
238-ra rug; de ebből, ha az ember elád, a pénzváltó fél %tet vagy ís 100-tól 50 krt levon: így hát a 600 huszasért nem fizet többet 237 ftnál. – Ez előttem olyan formán hangzott, mintha igaz is volna: tudom azt az 1 kr. differentiát a régi huszasok számításában; s inkább mintsem banquierról banquierra járjak, oda adtam neki 237 ftért.  
  Megmagyaráztam
Fleischl
Fleischl Dániel
urnak leveled azon részét is, mely az adóhivatalnak
Geyer
Geyer Rudolf
úr elleni kérvényéről szól, s ígérte hogy közli ügyvédével és mielőbb lépést tesz,
Geyer
Geyer Rudolf
rel a dolgot eligazítni.  
  A haszonbér 1.-ső angáriáját
n
Jegyzet
angáriáját
– negyedévi földbért
igen jó lesz a százalék kifizetésére fordítni: nem feledem el, hogy a mint érkezik az a kiszabó rendelet, azonnal kezedbe juttassam.  
  A
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
úr leánya pedig csakugyan férjhez ment. Nov. 1.jén lesz az esküvője, (s ez elég ok, hogy a fizetés napját előbbre rugtassa) melyre minket is meghivott, a
hítnek
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: hitnek
meghallására a zsidó templomba: de mivel mi nehezen mehetünk el; a meghivó jegyet ide zárva szintén küldöm, talán neked kedvet
 [!]
[sic!]
csosszan feljőni és egyet tánczolni. A tisztelt hölgyet illetőleg, most már megértettem, hogy két év óta csakugyan mindig házassági bajjal vesződik s e szerint
Fleischl
Fleischl Dániel
urnak igaza van. Most két éve férjhez ment Bukurestbe, került 30,000 ftba; most egy éve elvált, kerűlt 7000 ftba; most újra férjhez ment „egy igen szép magas, fiatal legényhez” – kivel az
ísten
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: isten
boldogítsa, hogy ne kelljen a szegény apának miatta nyugtalankodni többé.  
  Én a közösen vett birtokra, valamint a fizetésre nézve is pontos proportiót
n
Jegyzet
proportiót
– arányt, arányosítást (lat.)
dolgoztam ki, melynek nehány tételét idejegyzem, hogy alkalmilag ne kelljen mindig újra számítanod.  
  A vett birtok telekkönyvileg 395 hold cat. és 237 ölnek fele, vagyis
catastr…
Szerkesztői feloldás: catastralisan
197 h. 118 öl.  
  Ebből a szerződésben:  
 
Arany
Arany János
é: 138 h. 600° vagyis (11,00)
201 h. 300 öl.
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
é: 59 h. 319° vagyis
86 h. 119°
együtt 197. h. 919 vagyis 287 h. 419°.
 
  A vételár 18000 ft. Ebből:
Arany
Arany János
é … 12,606 78/287. forint kerekszám:
12600
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
é … 5393 209/287. forint. kerekszám
5400.
együtt 18000 forint. együtt 18,000 ft.
Én a 12600ból már fizettem: =12,600.
a szerződéskor 6400.
oct. 30.án 2000.
össz 8400 8400.
e szerint fenn van 4200.
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
az 5400ból fizetett:
oct. 30 2400.
fen van
 [!]
[sic!]
3000 azaz
3000.
összesen fenvan
 [!]
[sic!]
7200.
Az 1500 ft haszonbérből:
Arany
Arany János
aránya: 1050 150/287. kerekszám
1050.
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
aránya 449 137/287. kerekszám
450.
együtt 1500. együtt 1500.
Szóval mindég oly arány hogy az enyém valamivel több mint 2/3 rész, a Janié valamivel kevesebb mint 1/3 rész. A tőke fizetésben a 6 ftot csak számítási könnyebbségért vontam le a magaméból, s tettem a Janiéhoz; valóságban azt én fogom fizetni: a haszonvételi aránynál pedig
kiegész
í
[bizonytalan olvasat]
ti
Szerkesztői feloldás: kiegésziti
a kerekszámra vont törtszám, mely többet képvisel mint annak a 6 ftnak a kamatja, vagy haszonbére volna. Úgy hiszem, tiszta dolog.  
  Fogadd még egyszer legszivesb köszönetemet és mindnyájan mindnyájunk rokoni csókját. Nincs semmi különös bajunk: nekem a szememen volt egy
kikis
Szerkesztői feloldás: kélés
de már fogytán van; az anyjok pár nap óta pihen a curától, mely alá
Kajdacsi
Kajdacsy István
úr
n
Jegyzet
Kajdacsi
Kajdacsy István
úr
Kajdacsy István
Kajdacsy István
(1812?–1873) orvosdoktor, szemész, Pest-Pilis-Solt megye főorvosa, kir. tanácsos
ezelőtt pár héttel fogta, s melylyel most már teljes reménye van kigyógyitani. Én is hiszem, mert belső, vércsináló cura, és itt arra van szükség, nem külsö
kenő fenő
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kenőfenő
szerre. Már ís nagyot tisztult.  
 
Juliská
Arany Juliska
ékat is csókoljuk, s titeket ezerszer ölelve maradok  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János