Aranysárkány fejléc kép
 
MOLNÁR ALADÁR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1864. október 30.
 
  Tekintetes Szerkesztő Úr!  
  Ösmervén Önnek az ifjúság minden jó és nemes törekvései pártolásában tanúsított buzgalmát: bátrak vagyunk teljes tisztelettel felkérni Önt, hogy egyletünknek, a jelen iskolai év elején alakúlt pesti
[szerkesztői feloldás]
papírszakadás
ev. ref.
Szerkesztői feloldás: evangéliumi református
theologiai ifjúság olvasó körének könyvtárát
,
Beszúrás
a becses lapja szerkesztőségéhez beküldött könyvpéldányokból, – legyenek azok akár szépirodalmi, akár theologiai, akár más bárminemű tudományos munkák, – gyámolítani szíveskedjék.
n
Jegyzet
gyámolítani szíveskedjék
– Nem tudjuk, történt-e támogatás.
 
  Ha szerencsés leend egyletünk a
tek.
Szerkesztői feloldás: tekintetes
szerkesztő úr becses pártfogását megnyerni: ez esetben szíves adományát
Baráth Ferencz
Baráth Ferenc
n
Jegyzet
Baráth Ferencz
Baráth Ferenc
Baráth Ferenc
Baráth Ferenc
(1844–1904): a nagykőrösi gimnáziuma volt diákja, ekkor teológus
Pest
Budapest
en; 1869-től a pesti ref. főgimnázium tanára
egyleti könyvtárnokhoz – Szénatér
 [!]
[sic!]
6. sz. – méltóztassék utasítani.  
  Kérésünk megújitása mellett teljes tisztelettel vagyunk  
 
Pest
Budapest
en, Okt. 30. 1864.  
  Tekintetes szerkesztő úrnak  
  hazafi szolgái  
  Dr.
Ballagi Mór
Ballagi Mór
n
Jegyzet
Ballagi Mór
Ballagi Mór
– (1815–1891): nyelvész, teológus, szótárszerkesztő; 1840-től az Akadémia levelező, 1858-tól rendes tagja. Ebben az időben a pesti protestáns teológia címzetes tanára és a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok főszerkesztője.
 
  theol. c. tanár  
  tanár, mint a társaság elnöke  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.) Molnár Aladár (1839–1881): főiskolai tanár, országgyűlési képviselő; 1867-től az Akadémia levelező tagja; ekkor a pesti protestáns teológia bölcselettanára