Aranysárkány fejléc kép
 
CSAPÓ VILMOS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1864. október és november fordulóján
 
 
[szerkesztői feloldás]
Dolgozata és költeménye megérkeztéről érdeklődik;
n
Jegyzet
Dolgozata és költeménye megérkeztéről érdeklődik
Az iró egyéniségének befolyása munkáira (1864. II. 25. sz. dec. 18. 577–581.) és Egy mennyaszszonyhoz (1864. II. 20. sz. nov. 13. 467.)
egy beszély küldését ígéri.
n
Jegyzet
egy beszély küldését ígéri
Falusi történet (1864. II. 24. sz. dec. 11. 566– 568.)
Dolgozata és költeménye megérkeztéről érdeklődik;
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
Vilmos
Csapó Vilmos
nak. A kérdéses dolgozat megérkezett szerencsésen; emlitése csupán azért maradt el, mert nem szoktunk minden küldeményt megemliteni, csupán a mi iránt kétség támad, mint ez iránt most. A költemény e számban nem volt közölhető. Majd másikban. A beszélyt szivesen elvárjuk.” ( Ko 1864. II. 19. sz. nov. 6. 456.; AJÖM XII. 261., 584.) Csapó Vilmos (1843–192?): fiatal korában gyakran forgott
Gyulai
Gyulai Pál
és
AJ
Arany János
környezetében; 1863-ban 100 ft-os alapítványt tett a Kisfaludy Társaságban. Később cs. és k. kamarás; élete nagy részét tengeliczi birtokain töltve gazdálkodott. A Ko-ban megjelent munkái: Egy est a kandallónál (1863. II. 9. sz. aug. 30. 198–203.); Egy család novellája (1863. II. 23. sz. dec. 6. 532–540.); Az első álom (1864. I. 8. sz. febr. 21. 175–180.); Az életből (1864. I. 19. sz. máj. 8. 437– 447.); Bécsi levél. (A várszinházról.) (1864. II. 15. sz. okt. 9. 357–358.); Egy mennyasszonyhoz (1864. II. 20. sz. nov. 13. 467.); Falusi történet (1864. II. 24. sz. dec. 11. 566–568.); Az iró egyéniségének befolyása munkáira (1864. II. 25. sz. dec. 18. 577–581.); Egy levél (1865. 16. sz. ápr. 16. 373–377.); Olaszországi levelek I. (1865. 13. sz. márc. 26. 305–306); Olaszországi levelek II. (1865. 15. sz. ápr. 9. 354–355.); Olaszországi levelek III. (1865. 17. sz. ápr. 23. 401–403.); Olaszországi levelek IV. (1865. 19. sz. máj. 7. 450–453.); Olaszországi levelek V–VI. (1865. 23–24. sz. jún. 4. 545–548., jún. 11. 570–572.).
AJ
Arany János
-sal, időszakunk irodalmi közéletével és szereplőivel való kapcsolatára fényt vet kiadatlan, magántulajdonban lévő naplójának néhány részlete:
Pest
Budapest
, 1863. május 31. „Atyám ma hazautazott és én még itt maradtam irodalmi pályám megalapitásának ügyében. – Meglátogattam
Gyulai Pál
Gyulai Pál
t, kivel a napokban az utszán
 [!]
[sic!]
találkozék; ö
 [!]
[sic!]
Szőnyi
Szőnyi Pál
nél tanárom volt
[szerkesztői feloldás]
Gyulai
Gyulai Pál
az 1850-es évek közepén tanított
Szőnyi Pál
Szőnyi Pál
fiúnevelő intézetében
s örült látásomon.
Gyulai
Gyulai Pál
nak átadtam egy rövid beszélyemet (egy est a kandallónál) hogy nézze át s ha jónak látja, adja a Koszorúba. Megigérte
[törölt]
« , »
. Közöltem véle tervemet, melyszerint
 [!]
[sic!]
költeményeimnek egész kiadását
[szerkesztői feloldás]
Vilmos nehány költeménye,
Pest
Budapest
, 1863
, 80 dísz és
[törölt]
« 3 »
280 füzött példányt az irósegelyző
 [!]
[sic!]
egyletnek ajándékozni akarom, az alap növelésére. Ha a könyvek elkelnek per 2f 50 és 1f. 50 – tenné a bevétel = 620 frt.
Gyulai
Gyulai Pál
örült az eszmének s igéré hogy ismertetni fogja munkámat a Koszorúban. Elmentünk azután
Arany János
Arany János
hoz
. Mily egyszerü alakban tud megférni a nagy szellem! Csodalkoztam
 [!]
[sic!]
e koszorus fő egyszerü, jámbor vonásain, melyben a genie-nek semmi nyilatkozata sem látható. Beszédje is lassú, modora szegletes, noha a kedélyesség kinyomatával bir. Szivesen fogadott, s átvette az okmányt tőlem melyben a Kisfaludy-társaság alapitó-tagjává lettem
[szerkesztői feloldás]
erről beszámolt a Ko Vegyes rovata is ( Ko 1863. I. 23. sz. jún. 7. 552.)erről beszámolt a
. Onnét Szathmáry Lajos penztarnokhoz
 [!]
[sic!]
mentünk hol többféle alapitvanyaimról
 [!]
[sic!]
a kamatot tettem le – 1 évig.
Gyulai
Gyulai Pál
t szállására visszavittem. Ugyannála megismerkedek
Bajza Jenő
Bajza Jenő
vel
, ki most Zách Feliczián czimü drámájával nagy lármát okozott. – Great noise about nothing.
[szerkesztői feloldás]
Shakespeare
Shakespeare, William
: Sok hűhó semmiért (ang.)
– Ma
Székely
Székely József
hitt meg ebédre s holnap ha isten úgy akarja haza indulok.” (V. kötet. 144–146.)
Pest
Budapest
, 1863. november 30. „
Gyulai Pál
Gyulai Pál
meglátogatott, nagyon menti magát hogy küldeményeimre nem válaszolt. A kis árva fia itt volt megköszönni a ruházatot – alig ismertem reá oly elegánsan nézett ki. – Elmentünk azután
Arany János
Arany János
hoz. A második novellámat is befogadta a Koszoruba, s épen a közelebbi számokba fog megjelenni
[szerkesztői feloldás]
Egy család novellája (Ko 1863. II. 23. sz. dec. 6. 532–540.)
. „Meglehet – mondá
Arany
Arany János
– hogy a mesében némelyek im̄ oralitást találnak, noha szerintem meg van benne a költôi igazságszolgáltatás.” Azután búzdított hogy csak folytassam munkásságomat, mert hivatást lát bennem. Dicsérő hangnyomattal mondá: a stil nagyon, nagyon megközelité… de mit: azt nem tudom, mert mondata befejezetlen maradt. Átalán
Arany
Arany János
társalgása igen nehézkés
 [!]
[sic!]
s még arczán
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
sem látszik épenséggel az ihletség – pedig ö nagy költő s nevezetes ember. (V. 289–290.)
Pest
Budapest
, 1864. február 14. „
Pest
Budapest
en az utolsó napokat Jónás Bélánal
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
töltém. – Regényem
[szerkesztői feloldás]
Rövid élet. Elbeszélés.
Pest
Budapest
1864
megjelent 500 példányban – 2
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
40 forint.
Gyulai
Gyulai Pál
megigéré hogy a Koszorú közelebbi számában ad róla birálatot
[szerkesztői feloldás]
ennek nincs nyoma
– addig nem bocsátom a nyilvánosság elé. –
Arany
Arany János
nyal egyszer találkozék a Dunaparton s mondá hogy az utolján beküldött beszélyemre rá kerül a sor mostanában
[szerkesztői feloldás]
Az első álom (Ko 1864. I. 8. sz. febr. 21. 175–180.)
. Az utólján megjelenttel, baja volt:
Györy Vilmos
Győry Vilmos
ismert iró – felkéré öt hogy nyilatkozzék miként ez
Vilmos
Győry Vilmos
név alatt megjelent beszély nem
Györi
Győry Vilmos
töl
 [!]
[sic!]
van.
Arany
Arany János
ezt tenni vonakodott – tulságos irói büszkesegnek
 [!]
[sic!]
magyarázván azt a követelötöl.
 [!]
[sic!]
Csakhamar … jő hozzá
Székács József
Székács József
, s az istenre kéri, megmondani ha nem-e az ő veje
Gy. V.
Szerkesztői feloldás:
Győry Vilmos
Győry Vilmos
irta-é a »Család novellájá
[szerkesztői feloldás]
Egy család novellája (Ko 1863. II. 23. sz. dec. 6. 532–540.)
– mert neje (
Székácsné
Székács Józsefné
) azt olvasván czélzásnak vette saját viszonyára, ellenezvén annak idejében
Gyory
Győry Vilmos
nek
 [!]
[sic!]
házasságát leányával. – Arany megmutatva kéziratomat – megnyugtatá
Székács
Székács József
ot a tévedés felől.
[szerkesztői feloldás]
Vesd össze 1744. Vesd össze 1744.
Nekem pedig eszem ágában sem volt valamily elöfordult viszonyt festeni – de legkevésbé épen
Székács
Székács József
ét, mely ismeretlen is elöttem, kivéve a hires papírói és predikatori nevét. –” (V. 377–378.)
Pest
Budapest
, 1864. március 24. „
Arany János
Arany János
t is meglátogattam; szivesen fogadott; az uj beszélyt
[szerkesztői feloldás]
Az életből (Ko 1864. I. 19. sz. máj. 8. 437–447.)
átnyujtám néki, rá kerül a sor most – viszonzá köszönve a kéziratot. – Panaszkodott az irodalmi viszonyok felöl
 [!]
[sic!]
s kikelt
Zilay Károly
Szerkesztői feloldás:
Zilahy Károly
Zilahy Károly
ellen, ki öt egy hozzáintézett levelében agyonpiszkolja
Gyulai
Gyulai Pál
némi megjegyzéseiért a »Petöfi életrajzára«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
– És még azt akará a dühös marha – folytatá
Arany
Arany János
ingerülten, hogy ezt a goromba levelét kiadjam a Koszoruban; holott azzal vádol, hogy mi minden tehetséget elnyomunk a csirájában »s önök ölték meg
Bajza Jenőt
Bajza Jenő
is.« – Nagyon bosszanthatta
Arany
Arany János
t e levél, mert a flegmatikus ember fölgerjedtenek
 [!]
[sic!]
látszék. – A Rövid kéréstől
Székely Józsi
Székely József
,
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
ki már olvasta, bevallá, hogy anyira
 [!]
[sic!]
felizgatodott, hogy egy éjjel álom nélkül maradt miatta. –” (VI. 36–37.)