Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, nov. 6. 1864.
 
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Látod-e, mily nagy bajt akasztottál a nyakadba ezzel az anthi földvétellel. Midőn azt hitted, hogy már egy darab időre leráztad magadról, megint compareál
n
Jegyzet
compareál
– megjelenik (lat.)
ez a levél, és ki tudja még hány, mig az egész dolog tisztában lesz. Mondtam is, ugye, hogy ne kapjunk belé.  
 
Fleischl
Fleischl Dániel
úr, miután leányát szerencsésesen
 [!]
[sic!]
férjhez adta és a nász örömei élvezetét kipihente, a tegnapi schábesz napon,
n
Jegyzet
schábesz napon
– szombaton
délutáni órában, szokott mosolygó, kipirult arczával és jovialis „mein lieber Freund”
n
Jegyzet
„mein lieber Freund”
– kedves barátom (né.)
udvariasságával belátogata hozzám nagy véletlen, mert már azt hittem, hogy pár hónapig nem lesz hozzá szerencsém. Kifejezvén sajnálatát hogy kedves leánya menyegzőjén sem én se nőm meg nem jelentünk, s én részemről a magam sajnálatát szintén elmondván: áttért a látogatás meritumára,
n
Jegyzet
meritumára
– lényegére (lat.)
a mi abban összpontosul, hogy ő
Geyer
Geyer Rudolf
nek odamondogatta ugyan szóval (mert nála is volt) hogy nem emberség a mit a százalé tábláztatásával cselekszik: mire
Geyer
Geyer Rudolf
elnevette magát s azt mondta, hogy azzal semmi baja se
Fleischl
Fleischl Dániel
nek se a vevöknek mert azt ő,
Geyer
Geyer Rudolf
, fizeti, ő, és az nem terheli egyik felet sem; és ezt
Fleischl
Fleischl Dániel
úgy adta elő, mint teljes megnyugtatást nekünk: de különben hozzá tevé, hogy volt
Kralovánszky
Kralovánszky István
nál,
n
Jegyzet
Kralovánszky
Kralovánszky István
– l. az 1856. sz. levél jegyzetét
s ez azt mondta, hogy e betáblázás ügye őket semmi tekintetben nem érdekelheti; akár nézzük meg (mi vevők) a szerződést; azaz, hogy fizet
Geyer
Geyer Rudolf
az aerariumnak,
n
Jegyzet
aerariumnak
– kincstárnak (lat.)
vagy nem fizet, sikerül-e a mienkre betábláztatni a 700 forintnyi kakuktojást, vagy nem: az ő pénzöknek a határidőre meg kell lenni. Ühm! gondolám, ezek nagyon fenhangon beszélnek, s persze az eredeti szerződés nem lévén nálam, megnéztem a nálam maradt fragmentumokat.
n
Jegyzet
fragmentumokat
– töredékeket (lat.)
Minthogy ez idő szerint nálad is bajosan lesz a szerződés szövege, kiirom a betáblázásról szóló helyeket.  
  A te eredeti fogalmazásod a betáblázásról így hangzott volt:  
  „A megvett birtoknak telekkönyvileg a vevők részére a fentebbi módon és föltételek alatt azonnali átkeblezésére, telekkönyvi tulajdonosok Fleischl Dániel és neje
Porges Zsuzsána
Fleischl Dánielné Porges Zsuzsanna
engedélyt adnak; – másfelől pedig szavatosságot és felelősséget vállalnak, hogy a megvett birtok, vevők nevére minden más egyéb idegen teher nélkül fog átkebeleztetni, mint a vételárból hátrányban maradt 11,600 a. é. forint; vagyis jót állanak az iránt, hogy a birtokon semminemű más betáblázott teher nincs. Sőt mivel” stb (itt következik az elkölönitésről
 [!]
[sic!]
szóló záradék.)  
  Az ő módosításuk szerint pedig így ment
szerzödésbe
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szerződésbe
:  
  „5. Fleischl Dániel és
Porges Zsuzsána
Fleischl Dánielné Porges Zsuzsanna
h.
Szerkesztői feloldás: házas
társak, úgy Geyer Rudolf és
Geyer Anna
Geyer Rudolfné Deimel Anna
, ezennel jogot és engedélyt adnak, hogy a megvett birtok, úgymint stb… a vevők
A. J.
Arany János
és neje
E. J.
Arany Jánosné Ercsey Julianna
úgy
E. János
Ercsey János
ra minden további kihallgatásuk nélkül tulajdoni joggal bekebleztessék, s valamint magától értetik hogy Fleischl Dániel és neje írányában
 [!]
[sic!]
semmi tehernek előfordulni nem szabad, úgy a tulajdoni jognak vevők nevére leendő átkeblezése mellett, Fleischl Dániel és hitvese 11600 ftnyi vételár követelésének egyidejűleg jelzálogilag bekebleztetni kell. Sőt mivel” stb (az elébbi záradék).  
  No már most én úgy combinálam,
 [!]
[sic!]
hogy a zsidó, amaz átalános kifejezéssel, hogy irányokban „semmi tehernek előfordulni nem szabad” teljesen salválva
n
Jegyzet
salválva
– itt: feljogosítva (lat.)
érzi magát a
Geyer
Geyer Rudolf
féle tartozás betáblázása iránt. Az a kérdés, hogy mi salválva vagyunk-e?  
  Ha
Geyer
Geyer Rudolf
gonoszban sántikál: nem teheti-e azt meg, hogy a százalék, melyet a vételárhoz mindig szeretett volna hozzácsapni, a mi terhünkre tábláztassék? Ő a maga illetményét fölvette utolsó garasig, abból már ki nem foghatjuk: a zsidóéból pedig úgy látszik nem lehet visszatartóztatni. Az aerarium sürgetni fogja követelésének bekeblezését; s addig a mi nevünkre nem engedi meg az átirást, mig a 700 egynehány forint is rajta nem lesz. Nekünk
Geyer
Geyer Rudolf
ellen (ha t. i. ő gonoszkodik) csak a
perútja
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: per útja
marad; a birtokon rajta lesz az ő adóssága, s ha
ö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ő
quo fato
n
Jegyzet
quo fato
– valami végzetes okból kifolyólag (lat.)
nem fizet, a mienkből veszik meg. Talán az is megtörténhetik, hogy miután
Geyer
Geyer Rudolf
nemcsak folyamodását beadta az átirás iránt, hanem, uti figura docet,
n
Jegyzet
uti figura docet
– szó szerint: „ahogy az ábra tanít” (lat.); értelemszerűen: „a mellékelt ábra szerint”; átvitt értelemben: „a helyzet, a tapasztaltak alapján”
a százalékot is kivetették rá s követelik rajta: elébb az ő nevére íratik a jószág, a mondott teherrel (csak még többet is ne tábláztasson hozzá) s ugy aztán
Geyer
Geyer Rudolf
nevéről a mienkre. A mennyire én hozzávethetek, itt nagyon kell vigyáznunk és körömködnünk:
[szerkesztői feloldás]
ne quidrespublica
 [!]
[sic!]
derrimenti capiat.”
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
ne quidrespublica
 [!]
[sic!]
derrimenti capiat”
– Julius Caesar-idézet A feljegyzések a polgárháborúról I. könyve 5. fejezetéből. „
[szerkesztői feloldás]
a consulok kövessenek el mindent,
hogy a köztársaságot semmi károsodás ne érje.” (Ürögdi György ford.) Ez a fordulat más római történetírók (
Livius
Livius, Titus
,
Sallustius
Sallustius Crispus, Caius
) műveiben is szerepel
 
  Talán épen ez az oka, hogy
Geyer
Geyer Rudolf
(bár nagyon igérte) felém se jött azután többé, mikor a feleségem fel nem vette tőle az arendát. Alkalmasint másnap reggel a zsidóhoz menvén megtudta, hogy már értesítve vagyok a turpisságról, s nem volt kedve ismételni látogatását. Én ugyan eddig azt hittem, hogy az adó hivatal
Geyer
Geyer Rudolf
tudta nélkül is tehette ezt a lépést – de a zsidó elnevette magát az együgyü véleményre:
[szerkesztői feloldás]
glauben sie es nicht, Herr von Vrányi , der
Geyer
Geyer Rudolf
hat so gemacht”
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
glauben sie es nicht, Herr von Vrányi, der
Geyer
Geyer Rudolf
hat so gemacht”
– ne higyje Vrányi
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
úr, a
Geyer
Geyer Rudolf
ily módon csinálta meg (né.)
(itt az ujjával mutatta hogy,
Geyer
Geyer Rudolf
megkente a hivatalnokokat, hogy az ő tartozását a mi börünkre bekeblezzék.) S a zsidónak igaza lehet.  
 
Jani
Ercsey János
tól is kaptam azóta egy levelet,
n
Jegyzet
Jani
Ercsey János
tól is kaptam azóta egy levelet
– 1877. sz. levél
melynek a rokoni üdvözlésen és szivesség kijelentésen kivül, vagy inkább belül – a magva az volt, hogy azon 2440 forintról, melyet ő neked át adott s te én hozzám felküldöttél, én adjak neki „egy kis elismervényt.” – Hisz én nem bánom, sőt óhajtom, ha a köztünk levő birtokviszony kétoldalu szerződésben rendeztetik (:mert a felelőség nagyobb terhe én rajtam van:) de hogy simplex
n
Jegyzet
simplex
– egyszerű (lat.)
elismervényem hányódjék vetődjék, hogy én ennyi s ennyi pénzt felvettem, arra, megvallom, nem volt kedvem. Megírtam neki, levélben, hogy való, nem ugyan
[törölt]
« 4 »
2
Beszúrás
440, hanem
200
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: 2400
ftot, s azon kivűl stemplire 7 ftot, az
ővét
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: övét
kaptam töled, mint az
ővét
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: övét
fizettem a 4400 forint közelebbi
[törölt]
« rész »
rátába, s hogy erről a nyugta ott van szalontán,
 [!]
[sic!]
megtekintheti. Már nem tudom, megelégszik-e ennyivel, vagy neki is bélyeges nyugtatványt kell adnom, hogy pénze átment a kezemen.  
  Egyébiránt ugyanazon leveléből tapasztalván, hogy még azzal sincs tisztában, mennyi voltakép az ő fizetni v
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
loja: megkűldöttem neki azt az arányvetést haszonban és teherben, a melyet közelebb egyik hozzád irott levelembe
n
Jegyzet
közelebb egyik hozzád irott levelembe
– 1874. sz. levél
ís
 [!]
[sic!]
belészőttem volt. Azt irja ugyanis, hogy ő nagy fába vágta fejszéjét, s nem tudja, mikép csinálhatja ki 1865 nov. 1-re azt a 2600 forintot a mível a föld árából még adós. Innen úgy látom, hogy kerekszám 5000-et számít magának, holott színte 400-zal több; úgy hogy még 3000 maradt fenn. Azt hittem, hogy mint mérnök ember és jegyző, azóta minden ilyessel tisztában van.  
  Miután
Geyer
Geyer Rudolf
től a nőm fel nem merte venni az elsö angáriát:
n
Jegyzet
angariát
– negyedévi földbért
remélem hogy visszamenet befizette hozzád. Ha nem tette volna: légy rajta, hogy feledségbe ne menjen. Én, ha itthon vagyok, nem utasítom vissza a jó szándékot: könnyü lett volna azt, szűkség esetében, rögtön leküldeni: de Juli nem mert beléavatkozni, s
Geyer
Geyer Rudolf
– valószinűleg a föntebb érintett okból – nem mutatta többször magát.  
  Kérlek tehát már most,
[törölt]
« ho »
„az egekre s mind a három istenekre!”
n
Jegyzet
„az egekre s mind a három istenekre!”
– idézet
Szigligeti Ede
Szigligeti Ede
Liliomfi c. drámájából
ellenaknázd, a mennyire lehetséges, a geyerféle macchinatiót:
n
Jegyzet
macchinatiót
– (rossz szándékú) mesterkedést, fondorlatot (lat.)
különösen az által, hogy a birtok a
Fleischl
Fleischl Dániel
nevéről egyenesen szálljon a mienkre; akkor talán nem lesznek oly szemtelenek, hogy Geyerféle tartozást keblezzenek rá, kinek neve a telekkönyvben, mint birtokosé, elő sem fordúl. Ha pedig csakugyan megtörténnék, azt hiszem nincs más mód, mint
Geyer
Geyer Rudolf
t a fizetésre rászorítani, perrel ís, mitől a hátam borsódzik: de hogy hagyjon az ember, tisztán kifizetett birtokán idegen adosságot,
 [!]
[sic!]
vagy mint
Fleischl
Fleischl Dániel
tegnap előttem ad cap
t
Beszúrás
um
n
Jegyzet
ad captum
– kézzel fogható módon (lat.)
demonstrálta: „lássa az úr, ez a kabát eny
é
Beszúrás
m, ujonnan vettem, de ha én új kabátot veszek (ezzel végig simogatta a posztóját) nem szabad azon foltnak lenni.” S
Fleisl
Fleischl Dániel
nek
 [!]
[sic!]
ebben még inkább igaza van, mint a fentebbiben.  
  Máskép megvagyunk, sőt jobban vagyunk, a mennyiben testvéred, csupán egy heti jod-cura után (mert félben kellett szakítnia hogy píhenjen egészen megtisztúlt, fölvette magát; úgyhogy már bizonyosnak látszik, hogy ha ezt a curát folytatja, tökéletesen ki fog épűlni. A laphoz is csöpörödik egy kis remény: csak a konyhára valót behozná: nagy segitség lenne rajtam e mostani körűlményben.  
  Ölelünk csókolunk mindnyájotokat.  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  U. i. Hát
Vilma
Ercsey Vilma
n
Jegyzet
Vilma
Ercsey Vilma
Ercsey Vilma,
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
leánya, aki gyakran időzött AJ-éknál,
Pest
Budapest
en (1835., 1839.)
mikor jő már?